گراميداشت ياد آذر درخشان در استکهلم
شنبه ٧ ژوئيه ٢٠١٢
فهرست برنامه‌ مراسم بزرگداشت آذر در استکهلم

پخش ترانه های رهائی، ترجمه‌ شده‌ بفارسی، با صدای آذر درخشان
اعلام برنامه‌ و خوشامدگوئی، توسط مجری برنامه‌ فریده‌ رضائی
- سرود انترناسیونال و پس از آن یک دقیقه‌ سکوت
- نمایش فیلم پرواز را به‌ خاطر بسپار، شرح زندگی و فعالیتهای رفیق آذر، از زبان خودش و رفقای نزدیک او
- نمایش ٨ دقیقه‌ از مراسم خاکسپاریش در گورستان پر لاشز پاریس
استراحت ١٥ دقیقه‌ای، با چای، قهوه‌ و شیرینی
- شعری برای ر. آذر از طرف ر. عباس سماکار
- پیامهای کوتاه‌ رفقا

  • استی
  • ماریا رشیدی
  • مهشید مجاوریان
  • گلاویژ
  • میدیا
  • آواز، و ترجمه‌ صحبتهایش بفارسی
  • لیلا قرايی
  • صدیقه محمدی
  • نوال محسن
  • ثریا فتاحی


آذر درخشان در آخرين سخنرانيش ٣ مارس ٢٠١٢

آذر درخشان

شنبه ٢٦ ماه مه
پس از يازده سال مقاومت در مقابل سرطان
و يک عمر نبرد خستگى ناپذير
در راه برابرى و آزادى

درگذشت

آذر درخشان مارس ٢٠٠٨
فقط مرگ ميتوانست او را ساکت کند. صداى گرم و نداى اميدبخشش اما تا زندگى هست زنده ميماند.

تا خورشيد خواهم رفت...

مراسم تدفین و بزرگداشت - پاريس جمعه ٨ ژوئن

گامبتا و گورستان پرلاشز در نقشه پاريس
آذر درخشان در راديو صداى زنان
2012-03-11 Dar marãseme yãdbude Purãn Bazargãn, Pãris سخنرانى در مراسم يادبود پوران بازرگان، پاريس 7' 1080 KB
2011-06-19 Mojãssam kon... Še're John Lennon مجسم کن... ترجمه شعر جان لنون 5' 778 KB
2011-06-19 Jonbeše zanãn, Sosiãlism, ãghãhie tabaqãti... پروژه "يک ميليون امضاء" - جنبش زنان، سوسياليسم، آگاهى طبقاتى ... 40' 6176 KB
2011-01-23 Soxanrãni dar marãseme yãdbude Minã Haqšenãs سخنرانى در مراسم يادبود مينا حق‌شناس 13' 1894 KB
2008-03-09 I Soxanrãni dar Stokholm - Yek milion emzã سخنرانى در استکهلم - کمپين يک ميليون امضاء 28' 4364 KB
2008-03-09 II Soxanrãni dar Stokholm - pãsox be soãlãt 14' 2148 KB
2008-03-09 III Soxanrãni dar Stokholm 19' 3000 KB
2008-03-02 Rahã'ie Zan - Soxanrãni dar Stokholm - Kãrzãre Zanãn سخنرانى در استکهلم - کارزار زنان 16' 2552 KB
2007-03-04 Kãrzãre Zanãn, 8e Mãrs کارزار زنان، هشت مارس 23' 3555 KB
2006-12-17 8e Mãrse pãrsãl هشت مارس پارسال 30' 4661 KB
2006-09-24 I E'dãme Kobrã Rahmãnpur اعدام کبرا رحمان‌پور 17' 2585 KB
2006-09-24 II Edãmeye mosãhebe 15' 2331 KB
2006-09-24 Tabaqeye kãrgar, Irãn, komonism, Ruze Kãrgar طبقه کارگر، ايران، کمونيسم، روز کارگر 27' 4138 KB
2006-03-26 Az tazohorãte 8e Mãrs - Ãzar Deraxšãn, Bayãn از تظاهرات ٨ مارس، سخنرانى آذر درخشان 5' 945 KB
2006-02-19 8e Mãrs, Kãrzãre zanãn - qavãnine zedde zan هشت مارس، کارزار زنان - قوانين ضد زن 36' 5615 KB
2006-01-22 Ej kãš... tarãneye Nina Simone ايکاش... ترانه از نينا سيمون 5' 730 KB
2003-10-19 I Ebãdi, 8e mãrs va Ãzar Deraxšãn زنان هشت مارس و انتخاب شيرين عبادى 11' 1743 KB
2003-10-19 II Zanãne 8e Mãrs va entexãbe Širin Ebãdi 24' 3679 KB
2003-10-19 III Zanãne 8e Mãrs va entexãbe Širin Ebãdi 16' 2444 KB
2003-10-19 IV Zanãne 8e Mãrs va entexãbe Širin Ebãdi 9' 1366 KB
2003-03-23 I Jang, zanãn va kudakãn 1 جنگ، زنان و کودکان 14' 2213 KB
2003-03-23 II Jang, zanãn va kudakãn 2 15' 2342 KB
2002-10-06 I Soxanrãni dar Landan سخنرانى در لندن 9' 1436 KB
2002-10-06 II Soxanrãni dar Landan 9' 1495 KB
2002-10-06 III Pãsox be soãlãt 8' 1209 KB
2002-10-06 IV Pãsox be soãlãt 9' 1474 KB


www.kvinnonet.org
www.SedayeZanan.org