گوش کنيد: صدای شاعر به همراه موسيقی محمد شمس   MP3

روزهاى بهمن تبديل به روزهاى عربده ارتجاع به ياد پيروزى ضد انقلاب اسلامى در سرکوب انقلاب توده‌اى مردم براى آزادى شده است.
پاسخ مردم ستمديده و داغدار ايران همان است که مينا اسدى از روز اول داده بود... "آن نماند و اين هم نيز"
آزادى و برابرى شعار انقلاب ايران بود. حکومت اسلامى شعار ضد انقلاب.
در دوران انقلاب، اين چهره مردم انقلابى بود...

گفتارهاى ديگر راديو صداى زنان از يا درباره مينا اسدى