اعتراض بر عليه کاريکاتورهای محمد ، با قمه و تبر!

شادی اميناعتراضاتى که به بهانه کاريکاتورهايى که در ماه سپتامبر سال گذشته در يک روزنامه دانمارکى و سپس در سال جديد در يک روزنامه نروژی منتشر شد با ٢٦ کشته در دو روز ابعاد جديدی به خود گرفت.

در نيجريه مسلمانان تحريک شده خشم خود را با قتل بيش از ١٥ نفر انسان به نمايش گذاشتند، انسان هايى که گناهشان تعلقشان به مذهب مسيحيت بود.

پيش از آن ١١ تظاهر کننده در مقابل سفارت ايتاليا در ليبى توسط پليس کشته شدند. در پاکستان درگيری حاد پليس با تظاهر کنندگان تعداد زيادی زخمى به جای گذاشت. تظاهر کنندگانى قربانى اين خشونت ها و در عين حال عاملين اين خونريزی و کشتار هستند که خود اکثرا تا به حال اين کاريکاتور ها را که گويا موضوع اعتراضات اينان است و قرار است احساساتشان را جريحه دار! کرده باشد را نديده اند.

در نيجريه تظاهر کنندگان به محله مسيحيان حمله کرده و بر روی مردی بنزين ريخته و او را وحشيانه به آتش کشيدند.

٣ کودک نيز در بين کشته شدگان قربانى اين خشونت کور و سازمان دهى شده بودند.

در پاکستان پليس در ٣ شهر به تفتيش منازل رهبران اسلامگرايان پرداخت ، صدها نفر را دستگير کرد تا از وقوع تظاهرات در اسلام آباد جلوگيری کند. با اين حال نزديک به ٦٠٠ نفر در مرکز شهر تجمع کرده و بيش از ٣ ساعت با پليس به زد و خورد پرداختند. اين درگيری دهها زخمى به جای گذاشت.

اين حمله های از پيش طراحى شده به سفارتخانه ها ی آلمان دانمارک ، اتريش ، نروژ و... در کشور های عربى و ايران نمايش قدرتى است بر عليه ارزش های مدرن و در عين حال تا آنجايى که به نقش جمهوری اسلامى بر ميگردد منحرف کردن مردم ايران وافکار عمومى جهان از بحران و معضلات عديده داخلى ، اعتصابات کارگری و نارضايتى فزاينده در سطح جامعه و از طرفى بحران در مناسبات بين المللى بر سر آزمايشات اتمى و... از اهداف اين نمايش کريه است.

روزنامه همشهری هفته گذشته اعلام مسابقه ای بر سر هلوکاست کرد و از کاريکاتوريست های جهان خواست تا طرح های خود را به اين نشريه فرستاده تا در قرعه کشى شرکت داده شوند. ترجمان اين حرکت يعنى : فاشيست های جهان با کمک ما متحد شويد!

در اين ميانه پيشنهاد تغيير نام شيرينى دانمارکى به شيرينى محمدی داده شد و پيشنهاد حذف روز تولد کريستيتن آندرسن دانمارکى از تقويم کشور های مسلمان به عنوان روز جهانى کودک طرح شد. همه اينها به بهانه چاپ کاريکاتور هايى که احساسات اين آقايان را آزرد!!!

تمام اين ادعا ها و حرکات پيرو آن، نشان از موج جديد تهاجم اسلام گرايى افراطى و حمله به حقوق و ارزش های شناخته شده دوران مدرن يعنى آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه برای افراد ميباشد. دولت های غربى نيز تحت عنوان خطر تروريسم اسلامى به باز پس گرفتن بسياری از آزادی ها پرداخته و هر روز با نشان دادن صحنه های اين وحشيگری ها در مطبوعات ، تحت عنوان مبارزه با تروريسم قانون جديدی که باز هم محدوديت بيشتری برای طرح نظرات و برگزاری آکسيون ها ايجاد ميکند، وضع ميکنند.

آنچه مسلم است دامنه اين درگيری ها وسيع تر از آن است که نشان داده ميشود. در جوامع اسلامى ما شاهد عقب گرد فاحشى در عرصه حقوق زنان هستيم و حتى مسلمانان مقيم کشور های غربى از اين اوضاع سود جسته و تحت عنوان حفظ ارزش ها و آيين مذهبى اشان تهاجم به حقوق زنان و آزادی هايى که تاکنون برخا بديهى مينمود را آغاز کرده اند.

افزايش قتل های ناموسى ، حجاب اجباری ، محدوديت تحصيلى برای دختران اين خانواده ها ، تحت فشار قرار دادن جوانان برای همراهى با آنان ، ازدواج های اجباری و... و قتل و تهديد کسانى که به نقد اين مناسبات ميپردازند و يا در رد آن اثری توليد ميکنند ، از سلمان رشدی تا ون گوگ ونمونه های ديگر و امروز تعيين جايزه برای قتل کاريکاتوريست دانمارکي!

قرار است آزادی بيان تعريف خود را از عکس العمل مسلمانان واپس گرا و رژيم های ارتجاعى منطقه بگيرد!

قرار است افکار عمومى مرعوب شود. قرار است ما به عقب نشينی وادار شويم و هر گاه از مذهب و جنايات آن عليه زنان به طور خاص و بشريت به طور عام ميگوييم يادمان باشد که ممکن است توسط ديوانه ای يا مسلمان مزدوری در گوشه ای خلوت ويا در مرکز شهر چاقويى در قلبمان فرو شود.

قرار است به سکوت وادار شويم و بگوييم نبايد راجع به اعتقادات ديگران حرف زد! و خودمان آغاز به سانسور خودمان کنيم.

قرار است مطبوعات و راديو تلويزيون اين کشورها از ترس به آتش کشيده شدن هر که را از چهارچوب مورد پذيرش اسلامگرايان پارا فراتر ميگذارد حذف کنند و به او امکان بيان ندهند. همچنان که کاريکاتوريست دانمارکى از کار اخراج شد.

و البته دولت های غرب نيز به اين "دشمن" نياز دارند تا سياست های نژادپرستانه و غير دمکراتيک خود را در عرصه داخلى و سياست های جنگ طلبانه خود در عرصه خارجى را توجيه کرده و ضروری جلوه دهند.

برای ما اما اين "دشمن" واقعى است. مبارزه ما نيز با روش های مستقل و تعيين شده توسط خود ما و در کنار افکار مترقى جهان است که ميتواند مثمر ثمر باشد. مهم است که صدای مستقل ما هر چه بيشتر شنيده شود. شرکت ما در بحث ها و جلسات مربوط به اين موضوعات و تشکيل و برگزاری جلسات بحث در بين نيروهای خارجى از ابزار مهم کار آگاهگرانه ما هستند.

در اين ميان ما زنان بيشترين بها را پرداخت خواهيم کرد. در پشت تمام اين جنجال ها چهره کريه جمهوری اسلامى حضور دارد. اين حضور را افشا کرده و با سياست سکوت مبارزه کنيم.