روزنامه کيهان، روزنامه رسمى حکومت ايران، در شماره شنبه ٢١ اسفند ١٣٨٩ (١٢ مارس ٢٠١١) گزارشى از فعاليت دانشجويان آزاديخواه و برابرى‌طلب، و اهداف، شعارها و تاريخچه آنها نوشته است که عيناً در زير ميخوانيد. طرح صفحه، عکسهاى حاشيه، رنگ زرد روى کلمات و عبارات کليدى و لينکهاى موجود در نوشته را ما اضافه کرده‌ايم. براى دسترسى به اوريژينال به سايت کيهان، به عکس کليک کنيد. همه عکسهاى حاشيه مقاله از سايت کورش مدرسى است. در آنجا ميتوانيد توضيحات مربوط به عکسها را هم بخوانيد.

بازخواني سير تحولات گروه هاي چپ ماركسيستي در دانشگاه ها
تكاپو براي احياي يك جسد پوسيده!!

حسين حسيني
منتشر شده در روزنامه کيهان، ٢١ اسفند ١٣٨٩

پيش تر در اين صفحه، چگونگي شكل گيري و سازماندهي جريان چپ ماركسيستي در دانشگاه هاي كشور را مورد بررسي قرار داديم و خوانديم كه برخي احزاب و گروه هاي چپ ماركسيستي فعال در خارج از كشور در دهه80، با استفاده از برخي شكاف ها و خلأهاي قانوني ناشي از اجراي سياست هاي تسامح و تساهل دولت اصلاحات، توانستند از طريق برخي بازماندگان خود در داخل كشور نسبت به سازماندهي و هدايت جريان هاي چپ ماركسيستي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق نشريات دانشجويي در دانشگاه هاي كشور با هدف سازماندهي آنان به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي اقدام كنند. در اين شماره به بررسي سير تحولات گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب مي پردازيم.

از جمله گروه هاي سازماندهي شده براي نشر عقايد جريان چپ ماركسيستي در دانشگاه ها، گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب است. فعاليت هاي اين گروه را در سه دوره مي توان مورد بررسي قرارداد:

دوره اول: دوره شكل گيري و سازماندهي تشكيلاتي در فاصله سال هاي 1381 تا 1386
دوره دوم: دوره شكست تشكيلاتي در 13 آذر 1386 و خروج از كشور
دوره سوم: دوران بازسازي در قالب گروهك هاي خرد در خارج از كشور از سال 1387 تاكنون

دوره اول: دوره شكل گيري و سازماندهي تشكيلاتي

در اين دوره از فعاليت هاي دانشجويان آزاديخواه و برابر طلب، تحولات شكل گيري هسته اوليه و گروه مطالعاتي آن در سال 1381 و سازماندهي فعاليت هاي آن در ارتباط با سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست ها- به ويژه در قالب گارد آزادي و نيز يكه تازي تشكيلاتي اين گروهك در دانشگاه ها به دليل اختلاف هاي تشكيلاتي منجر به انحلال يا انشعاب در گروهك هاي همسو را مورد بررسي قرار مي دهيم.

هسته اوليه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشجوياني از دانشكده هاي اقتصاد و هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و نيز دانشگاه هنر تهران پايه ريزي و گروه مطالعاتي آن در سال 1381 شكل گرفت، رهبر اين گروه كه سعي داشت دامنه هسته مطالعاتي را با تعداد بيشتري از دانشجويان چپ گرا سازماندهي نمايد، با دو دانشجوي دانشگاه آزاد كه در يك خانواده ماركسيستي تربيت شده بودند، آشنا گرديد و از طريق يكي از اين افرادي كه مدعي بود گروه هاي چپ سنتي در شرايط فعلي جايگاه مناسبي در بين مردم ندارند و بايد با تفكر نوماركسسيستي جايگزين شوند و از طريق جستجو در اينترنت با ايدئولوژي منصور حكمت و حزب كمونيست كارگري ايران- كه عملكرد جريان هاي چپ سنتي را به نقد كشيده بود- آشنا و جذب حزب كمونيست كارگري ايران شده و با كوروش مدرسي و بهرام مدرسي ارتباط تشكيلاتي و در عين حال دوستانه اي برقرار نمايد. رهبر اين گروه نيز به عضويت سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري ايران در آمد و بعد از انشعاب حكمتيست ها از حككا ارتباط خود را با بهرام و كورش مدرسي تقويت نمود.

كادر رهبري اين گروهك در زمستان سال 1382 به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان چپ ماركسيست را حول محوريك نشريه راديكال سازماندهي نمايد و بدين ترتيب اولين شماره نشريه خاك در نيمه اسفندماه سال 1382 منتشر و فراخواني براي جذب نيروهاي ماركسيست انتشار داد:

از همه مي خواهيم به پاخيزند و فريادرساي نه را بلندتر از هميشه در تاريخ تكرار كنند. از همه مي خواهيم كه به روياهاي خويش بازگردند و در تحقق اين روياها بكوشند كه اين اساس زندگي است و از اين طريق از همه آنان كه خواستار تغييري بنيادي و به دور از هرگونه محافظه كاري در همه پايه ها و اصول زندگي هستند دعوت به همكاري مي كنيم.

در اولين شماره از اين نشريه، گردانندگان آن به نوعي وابستگي خود را به سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري با انتشار سند حق جهان شمول انسان مورد تاكيد قرار دادند.

همزمان با انتشار نشريه دانشجويي خاك در دانشگاه تهران ديگر گروه هاي وابسته به اين جريان در دانشگاه هاي مازندران، فردوسي مشهد و كردستان اعلام موجوديت نمودند كه در قسمت هاي بعدي به آن ها اشاره مي گردد.

اين طيف با گرايش ماركسيسم- لنينيسم طرفدار راديكاليسم، انقلاب اجتماعي، براندازي و تحركات تند و مسلحانه درمقابل نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

لازم به ذكر است كه سند حق جهان شمول انسان كه در نشريه دانشجويي خاك، درفش كاوياني و ديگر نشريات اين گروه در دانشگاههاي مازندران و نيز كانون هاي دانشجويي وابسته به آن يعني اشتراك، امروز و چيا، به عنوان سند راهبردي اين گروه چاپ و منتشر شده بود، از اسناد پايه اي حزب كمونيست كارگري ايران-حكمتيست- است.

در باب نحوه شكل گيري هسته اوليه اين گروهك در دانشگاه هاي مختلف كشور بايد خاطرنشان ساخت كه بعد از برقراري ارتباط تشكيلاتي هسته اوليه در دانشگاه تهران هدايت و برقراري ارتباط با فعالين در دانشگاه هاي مختلف با هدايت بهرام مدرسي از اعضاي شوراي مركزي حزب صورت مي گرفت.

سير تحولات دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب در سال هاي 82 و 1383

از مهمترين فعاليتهاي اين گروهك دراين دو سال مي توان به موارد زير اشاره نمود:

¤ سازماندهي گروه هاي دانشجويي آزاديخواه و برابري طلب در دانشگاههاي مازندران و فردوسي مشهد
¤ سازماندهي كانون هاي دانشجويي اشتراك (تهران)، امروز (مشهد) و سازمان فرهنگي هنري چيا درشهر سنندج
¤ سازماندهي درقالب كميته پيگيري و ايجاد تشكل ها و سنديكاهاي آزاد كارگري به توسط برهان ديوارگر
¤ سازماندهي درقالب گروه رستا

كانون اشتراك

كانون اشتراك با محور قراردادن سند حق جهان شمول انسان به عنوان سند پايه اي فعاليت هاي خود را درسطح تهران در قالب كانون فرهنگي جوانان آغاز نمود. بررسي هاي به عمل آمده دراين خصوص نشان مي دهد كه در اين كانون مسئول تشكيلات گروهك دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب محور اصلي آموزش هاي تئوريك و بازخواني سرمايه ماركس را برعهده داشته است و اين كانون محملي براي سازماندهي تشكيلات اوليه دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب درسطح كشور بوده است.

سازمان جوانان چپا در سنندج

اين سازمان كه با عنوان سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي در شهرستان سنندج فعاليت داشت موضوع فعاليت خويش را بر سه محور دفاع از حقوق زنان، كودكان كار، دفاع از جريانات مستقل كارگري قرار داده و به نوعي تريبوني براي تشكل حمايت از كارگران بيكار و تشكل حمايتي از زنان- كه از سوي همسر يكي از عناصر وابسته به حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست راه اندازي شده بود- تبديل گشته بود.

كانون امروز؛ نشريه درفش كاوياني

مقدمات تشكيل كانون امروز به انتشار نشريه درفش كاوياني در دانشگاه فردوسي مشهد برمي گردد. اين نشريه كه در شماره هاي ابتدايي خود هدف از انتشارش را مبارزه با امپرياليسم جهاني، نفي تضاد طبقاتي، حمايت از جنبش هاي كارگري عنوان مي كرد، با گسترش فعاليت هاي خود اقدام به تأسيس كانون فرهنگي اجتماعي امروز نموده، از سازمان ملي جوان مجوز فعاليت كسب نمود.

نحوه سازماندهي و شكل اغتشاشات روز دانشجو در دانشگاههاي تهران، مازندران و فردوسي مشهد نشانگر اجرايي ساختن بيان دستورالعمل هاي حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست در قالب انتشار آرم سازمان جوانان و نيز پلاكاردهاي حاوي شعارهاي حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست مي باشد. در اغتشاشات دانشجويي ايجادشده بعد از مراسم انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به مناسبت روز دانشجو نيز پلاكاردهايي با آرم سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري ايران - حكمتيست توزيع گشت.

در مشهد نيز گردانندگان كانون امروز، در تجمع روز دانشجوي سال 1383 اهداف فعاليت تشكيلات كانون را در راستاي اصول زير معرفي مي كنند:

1- تلاش براي به رسميت شناختن آزادي بي قيد و شرط تشكل بيان و عقيده و تاكيد بر آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي
2- لغو تبعيض و جداسازي بر اساس جنسيت
3- حمايت از مبارزه كارگران عليه اخراج و بيكارسازي
4- حمايت از مبارزه همه بخش هاي طبقه كارگر از كارگران بيكار
- حمايت از خواسته هاي كارگران و آزادي تشكل هاي كارگري و تاكيد بر آزادي كارگران سقزي

در اينجا بايد خاطرنشان ساخت كه اشاره اين كانون به برهان ديوارگر از اعضاي مركزي حزب كمونيست كارگري ايران - حكمتيست و از فعالين كارگري سابق در شهر سنندج مي باشد كه تشكلي را با عنوان مبارزه عليه اخراج و بيكارسازي كارگران سازمان داده و به دنبال برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در اردبيهشت 1383 در سقز دستگير و به زندان محكوم شده بود.

به دنبال اقدام گروهك دانشجويي آزادي خواه و برابري طلب در دانشگاه هاي تهران، مازندران و مشهد در ايجاد اغتشاش در حاشيه برنامه روز 16 آذر در دانشگاه تهران و نيز تكثير و توزيع پلاكاردهاي سازمان جوانان حكمتيست در دانشگاه تهران، كوروش مدرسي طي نامه اي به اين دانشجويان، از اقدام آن ها تقدير به عمل آورد.

سير فعاليت هاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سال 1384

در اين سال فعاليت هاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را مي توان حول محورهاي زير طبقه بندي نمود:

¤ سازماندهي فراكسيون چپ ماركسيستي در دفتر تحكيم وحدت (طيف غير قانوني علامه)
¤ سازماندهي مجدد گروه ماركسيستي رستا
¤ سازماندهي اغتشاشات دانشجويي به مناسبت هاي مختلف و مراسم روز جهاني كارگر در دانشگاه تهران
¤ سازماندهي حول منشور براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران

الف - سازماندهي فراكسيون چپ ماركسيستي در دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)

در سال 1384 گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب توانست فراكسيون چپ ماركسيستي را در دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) به منظور حذف فراكسيون ليبرال از دفتر تحكيم وحدت و تغيير شعارهاي آن و حذف اسلاميت از آن سازماندهي نمايد.

ب - سازماندهي مجدد گروه ماركسيستي رستا

در اين دوره همزمان با آغاز دور دوم فعاليت هاي گروه رستا از خرداد 1384 كه با حضور 8 گروه هم پيمان در قالب انجمن ها، كانون ها و نشريات دانشجويي شكل گرفته بود و با انتشار مانيفست در مرداد 1384 در قالب يك نشريه تك برگي با عنوان رستا و راه اندازي وب سايتي با عنوان Rostamag صورت علني به فعاليت هاي خود داده بود. نشريه خاك درخواست عضويت خود را در گروه رستا ارائه نموده كه پس از طرح و بررسي در جلسه 17/6/84 در نشست مورخ 14/7/84 توسط نماينده آن گروه به دليل عدم استقبال از درخواست آن به دليل تاكيد بر انجام فعاليت هاي مخفيانه و دارا بودن ديدگاه هاي نزديك به حزب توده از سوي سازمانده اصلي رستا در اين دوره پس گرفته شد.

ج - سازماندهي اغتشاشات دانشجويي در حاشيه مراسم روز دانشجو، براي اجرا در 20 آذر 1384 در دانشگاه تهران

در نامه كميته مركزي سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري ايران - حكمتيست ها به دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در آستانه مراسم روز دانشجو از آنان خواسته شده بود در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران حضور به هم رسانده و بر مواردي چون: اعتراض به تمام مظاهر اختناق و سركوب جمهوري اسلامي، دفاع از هويت انساني در مقابل هويت تراشي قومي، اعتراض به جداسازي جنسي و دفاع از آزادي بيان و عقيده را به عنوان خواسته هاي اصلي خود در اين روز تاكيد نمايد.

ظهر روز 20 آذر 1384، تجمعي از طرف تعدادي از دانشجويان چپ دانشگاه هاي تهران در مقابل دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد. در طول اين تجمع اعتراضي، پلاكاردهاي متعددي با شعاري زير به چشم مي خوردند:

- آزادي زندانيان سياسي فورا و بدون قيد و شرط
- هفده سال زندان و تبعيد عليه فعالين كارگري محكوم است، با ذكر اسامي فعالين كارگري فوق
- كارگر، دانشجو اتحاد اتحاد
- نه بمب اتمي، نه حمله خارجي
- تنها يك نژاد و آن نژاد انساني است
- در راه مبارزه چيزي جز زنجيرهايمان براي از دست دادن نداريم
- A Better World is Possible
- پوشش اجباري نه، به همراه طرح زني در زندان چادر تجمع كنندگان طي برنامه خود سرودهاي يار دبستاني و به پاخيز را خواندند.

شركت كنندگان در اين تجمع، تمام محوطه دروني دانشگاه را طي كرده و به تجمع خود پايان دادند.

در متن بيانيه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب كه در اين روز در دانشگاه تهران قرائت شد، بر موارد زير تأكيد شده بود:

1- كوتاه شدن دست تمامي نهادهاي امنيتي و انضباطي از دانشگاه خواست فوري و بدون قيد و شرط ماست.
2- آزادي همه زندانيان دانشجو، همه نشريات توقيف شده، وبلاگ نويسان دستگير شده، و همه دانشجوياني كه محروميت هاي متفاوتي را متحمل شده اند، ايشان بايد فوري و بدون قيد و شرط آزاد شوند و به آنها غرامت پرداخت شود. در سال گذشته تا امروز بيش از 300 مورد اتفاق افتاده است.
3- آزادي بي قيد و شرط تشكل هاي كارگري، دانشجويي، و NGCهاي مستقل، آزادي بيان و عقيده بايد به رسميت شناخته شود و هيچ كس با هيچ بهانه اي حق محدود كردن آن را ندارد.
4- آپارتايد جنسي و تبعيض عليه زنان محكوم است و رهايي زنان از آلام و مصائب گوناگون خواست تمام جامعه است.
5- ركن جامعه ما برپايه سرمايه و سود آن بنا شده است و فقر، استثمار، فحشا، اعتياد و... از پيامدهاي آن است. ما از مبارزه طبقه كارگر اعم از كارگران بيكار، كارگران شركت واحد، نفت، ايران خودرو و كارخانجات نساجي دفاع كرده و دوشادوش آنان براي ساختن جامعه اي كه اساس آن انسان و انسانيت و دفاع از معيشت شريف ترين انسان هاي اين جامعه است تلاش خواهيم نمود. ضمنا از مبارزات تمامي اقشار اعم از معلمان، پرستاران، پزشكان و تمامي زحمت كشان جامعه دفاع مي نماييم.
6- حمله وحشيانه به كردستان، حمله به دفتر سنديكاي شركت واحد و كارهاي پليسي از اين دست محكوم است و فورا عاملان آن بايد مجازات شوند.
7- احكام دادگاه سقز عليه فعالين كارگري (برهان ديوارگر، محمود صالحي، محسن حكيمي، محمد عبدي پور و جلال حسيني) محكوم است و خواستار آزادي بي قيد و شرط آنان هستيم. اين فعالين كارگري تنها براي خواست هاي بر حقشان مبارزه كرده اند و جرمي جز برگزاري اول ماه مه ندارند. جنبش دانشجويي حمايت همه جانبه خود را از ايشان اعلام مي دارد.
8- مسئله هسته اي بر اثر تبليغات رسانه اي تبديل به يك مسئله ملي در كشورها شده است. اما ماهيت و سرشت اين مسئله، پوشش دادن براي سلاح هاي هسته اي در درجه اول و دفن زباله هاي هسته اي در مناطق محروم در درجه دوم است. ما با نظامي گري هسته اي و تخريب زيست محيط با زباله هاي هسته اي مخالفيم و خواستار جهاني عاري از فعاليت هاي مخرب هسته اي هستيم.
9- انقياد فكري نهاد دانشگاه كه متشكل از شكل رابطه استاد و دانشجو، بديهيات علمي، متد تحقيق، شيوه هاي فردگرايانه پژوهش و تخصصي شده دانش آكادميك و... را نمي پذيريم و براي تحول ساختاري آن مبارزه مي كنيم.

د- سازماندهي حول محور منشور براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران

منشور براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران در بهمن ماه 1383 به تصويب كميته مركزي حزب رسيد و در اسفند 1383 جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اساس منشور براندازي جمهوري اسلامي بر سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، بازداشتن عوامل آن از امكان مقاومت در مقابل مردم و متلاشي كردن بنيادهاي زندگي مدني و هم چنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده كشور استوار شده است و براندازي جمهوري اسلامي را پيش شرط تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران و جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت موقت مي داند.

ادامه دارد