Länk till Gary Bergqvists artikel

تهییج علیه زنان نباید کمک از دولت دریافت کندMuslim.se اسم یک سایت است با این نیت اعلام شده: "همه چیز درباره اسلام و مسلمانان".

به نظر غیر معمول و نگران کننده نمیآید. همیشه خوبست بتوانیم از پدیده‌های مخلتف در کشورمان اطلاع داشته باشیم، بخصوص با نظر به اینکه در سوئد صدها هزار مسلمان زندگی میکنند. ما هم آزادی مذهبی داریم که باید پاسدارش باشیم.

اما Muslim.se آنقدر که از اسمش برمیآید معصوم نیست، این را وقتی میفهمید که محتویاتش را از نزدیکتر مطالعه کنید. بعلاوه این سایت از دولت کمک دریافت کرده برای اینکه "جوانان را دمکراتیک پرورش بدهد و برای برابری و علیه راسیسم بکوشد". دو سال پیش کانون ائمه سوئد Sveriges Imam Förbund مبلغ ۴۱۶ هزار کرون از هیأت دولتی جوانان Ungdomsstyrelsen دریافت کرد برای آنکه "متدها و روشهای کار جدیدی بر ضد و بمنظور پیشگیری از راسیسم و اسلاموفوبی ابداع کند".

نتیجه‌اش هولناک است. در سایت Muslim.se از جمله از این چیزها آگاه میشویم:

  • لازم نيست زنان بیرون بروند و کار کنند، خانه را ترک کنند. آنها به موسیقی هم نباید گوش کنند چون گناه است.
  • زنان باید احترام مرد را نگهدارند، از او اطاعت کنند و حقوق مرد را به او بدهند ("بعضی از زنان اين روزها صدایشان را در مقابل مرد بلند میکنند، سرش داد میکشند، فحشش میدهند و فقط مطالبه میکنند و مطالبه میکنند.")
  • بسیاری از زنان بر مبنای فمینیسم از مردان اطاعت نمیکنند، که اینهم ارتکاب به گناه است".
  • شرکت در مراسم و جشن لوسیا و دیگر مراسم و اعیادی که در اسلام تجویز نشده ممنوع است.
  • اگر تلویزیون مردان را نشان بدهد تماشای تلویزیون هم برای زنان خوب نیست. تلویزیون هیچ نقشی در زندگی یک زن ندارد.
  • روزنامه‌هایی که عکسهای زنان را منتشر میکنند به جهنم میروند.
  • همجنس‌بازان باید به مرگ محکوم (مجازات) شوند.
  • یهودیان اقتصاد جهان را کنترل میکنند.
  • مسلمانان نباید با غیر مسلمان دوست شوند.
  • عضو شدن در جوامع غیر مسلمان، یا در احزابی که در این جوامع هست، ممنوع است.

اینها چند نمونه برگرفته از سایت Muslim.se است.

مسلمانی که در یک کشور غیرمسلمان زندگی میکند، بنا به نظر این سایت، "دارد [به خدا] امتحان پس میدهد که در کشوری غیرمسلمان زندگی میکند".

معلوم نیست که اگر امتحان اینقدر سخت است چرا اصلاً اینها تصمیم میگیرند در این کشورها زندگی کنند؟

آنچه از همه در این رابطه وحشتناک‌تر است این است که هیأت دولتی جوانان چنان نظارت بدی بر دریافت کنندگان اعانه‌هایش دارد که Muslim.se توانسته است برای اشاعه این نظرات راسیستی و غیر دمکراتیک ۴۱۶ هزار کرون هم پول بگیرد و به جنگ این اصل بروند که ارزش همه انسانها برابر است صرف نظر از جنسیت، تمایلات جنسی یا اعتقادات مذهبی.

هیأت دولتی جوانان باید بیدرنگ پولها را پس بگیرد!

در جانب دولت و در رأسشان وزرای مسؤول نیامکو صابونی و اریک اولن‌هاگ (هر دو از حزب مردم) هم سکوتی وحشتناک برقرار است. خوبست که اقلاً وزیر دمکراسی بیرگیتا اولسون (حزب مردم) بجای آنها وارد گود شده و در یک مقاله جدلی در "روزنامه سوئد" Svenska Dagbladet میگوید:

"بعنوان وزیر دمکراسی کارم پیشبرد دمکراسی و مبارزه با افراطی‌گری سیاسی و مذهبی است. بنابراین هر گاه ببینم که پول دولت به کیسه سازمانهایی میرود که ارزشهای ضد دمکراتیک را اشاعه میدهند بی اندازه ناراحت و منقلب میشوم."

خب این درست، اما حالا ترتیبی بده که پس گرفتن پولها را بخواهند.

بخاطر آزادی مذهب جامعه نمیتواند کار زیادی در مورد ترویج این نوع نظرات گمراه‌کننده تبدیلشان به عقاید و نظرات جاافتاده بکند. همه این را دیدیم که چند سال پیش اوکه گرین Åke Green کشيش فعال در جنبش خمسینیه سوئد Pingströrelsen = the Pentecostal Movement را به اتهام دامن زدن به نفرت علیه گروهی از مردم به محاکمه کشیدند اما تبرئه شد. او همجنس‌‌گرایان را غدّه سرطانی در جامعه خوانده و آنها را به لواط و بچه‌بازی (پدوفیلی) چسبانده بود.

از قرار بنام آزادی مذهب هر چیزی میشود گفت، اما این نفرت‌پراکنی و خونخواهی بهیچوجه نباید از پول دولت تأمین شود.

گری بری‌کویست
Gary Bergqvist
Norrbottens Kuriren
2011-07-15
نه فقط بايد پول مردم از اين سايت مبلّغ برترى مرد و فرودستى پس گرفته شود بلکه
- کارمندانى که از بودجه عمومى به آنان پول اعطا کرده‌اند محاکمه و مجازات شوند.
- از آنجا که تبليغ اسلام بشدت از سوى شيوخ سعودى و امثالهم پاداش ميگيرد، تحقيق دستگاه قضايى در مورد احتمال رشوه گرفتن اين کارمندان را لازم ميدانيم.
- ما خواستار جدايى کامل مذهب از دولت و ممنوع شدن هر نوع کمک دولتى به سازمانهاى مذهبى هستيم.

farsi translation: sohrab 2011-07-20
www.kvinnonet.org