Radio Stockholm P4 - Intervju med Maria-Pilar Reyes och Azam Qarai


Socialtjänstens inriktning
passar inte vid hedersbrott


Två år efter mordet på Fadime Sahindal byggs flera skyddade boenden för kvinnor i samma situation.
De boenden som finns är helt enkelt inte lämpliga för de utsatta kvinnorna.

     
Maria-Pilar Reyes, projektledare på länsstyrelsen, vill öka samarbetet mellan
ideella organisationer och myndigheter.

- Flera tjejer har sökt plats på skyddat boende, men inte fått. Samtidigt har det funnits platser som stått tomma. Så vi har tittat på vad som egentligen händer när de söker hjälp, säger Maria-Pilar Reyes, projektledare på länsstyrelsen.

Hjälpen passar inte

Undersökningar som länsstyrelsen har gjort visar att socialtjänstens hjälp inte passar de tjejer som är utsatta för hot och våld relaterat till heder. I några fall har det berott på att handläggningen har tagit tid och problemet har varit akut. I andra fall har det berott på bristande kunskap och dåligt med resurser.

- Av tradition arbetar socialtjänsten med inriktning på att förena familjen. I dessa fall är det inte det bästa i början. Tjejerna vet inte om föräldrarna kommer att bli kontaktade och vissa har en allmän misstro mot myndigheter. De söker sig hellre till ideella organisationer, säger Maria-Pilar Reyes.

Drygt 2 miljoner kronor har satsats på l6 nya säng, i platser på tre boenden i länet. De håller på att iordningställas.

Mer samarbete krävs

- Det handlar inte bara om sängplatser, utan rätt kunskap måste finnas för att det ska vara lämpligt, säger Maria-Pilar Reyes.

Därför arbetar hon nu med att föra samman myndigheterna och frivilligorganisationerna för att öka kunskapen och för att hedersproblematik inte bara ska bli en fråga för ideellt arbetande.

1O av de l6 nya platserna ska iordningställas på Vårljus som är ett samarbete mellan Stockholms kranskommuner och frivilligorganisationen "Kvinnors nätverk".

- Samarbetet med det etablerade samhället är viktigt. På längre sikt handlar det inte om skyddat boende utan om att förvandla slutna system till öppna system. Det finns en fara i att de etniska grupperna stigmatiseras. Detta är integrationsfråga.

Teresa Lindstedt

teresalindstedt@city.se
08-506 563 04

4 PROCENT FICK SKYDDAT BOENDE

Under 2001 vände sig mellan 100 och 300 flickor under 25 år till socialtjänsten, skolan och kvinnojourer i länet på grund av hot om våld eller våld riktat mot dem själva från någon i deras familj. 4 procent av dem fick skyddat boende som hölls hemligt för deras föräldrar. Mörkertalet beräknas vara stort.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län