قاسم افشار آزاد شد!

امروز (پنجشنبه ٣٠ ژوئن) قاسم افشار بالاخره از زندان سوئد آزاد شد.
به او، به خانواده اش، و به همه کسانى که براى آزاديش تلاش کردند تبريک ميگوييم.

ننگ و نفرت بر رژيم جنايتکار ايران و حاميانش!
قاسم افشار را آزاد کنيد!        مصاحبه تلفنى با قاسم از زندان        ويدئوى تظاهرات بعد از دستگيريها

روزنامه اکسپرسن - شنبه ٢٥ر٦ر٢٠٠٥
www.expressen.se

به ترجمه فارسى گزارش اکسپرسن در زير عکسها رجوع کنيد.


ترجمه فارسى گزارش اکسپرسن - شنبه ٢٥ ژوئن - صفحه ٢٦                برگشت به بالاى صفحه

نوشته زير عکس:
در بازداشت. قاسم افشار مدتهاى مديد براى پناهجويان ايرانى بطور فعال کار کرده است. سال پيش او در آکسيونى که توجه همه را بخود معطوف کرد، دهانش را در اعتراض به اين که او را تهديد به اخراج کرده‌اند، دوخت. قاسم افشار ديروز (٢٤ ژوئن) بعد از تظاهرات در مقابل سفارت ايران دستگير شد.

"او ممکن است اعدام بشود"

اعتراض در «ليدينگ او» - ايرانى مخالف رژيم دستگير شد.

  • يکى از مخالفان برجسته رژيم ايران در سوئد دستگير شد.
  • او هفت سال در سوئد پناهجوى فرارى غير قانونى بوده است.
  • حالا دوستان او نگران اخراج او از سوئد هستند
  • ليلا قرايى دبير شبکه زنان ميگويد: او نبايد به هيچوجه به ايران برگردانده شود، در آنصورت اعدام خواهد شد.

قاسم افشار، دبير دوم "سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى" ديروز به همراه ٦٢ نفر ديگر از شرکت کنندگان در تظاهرات در مقابل سفارت ايران در اعتراض به انتخابات رياست جمهورى دستگير شد.

تظاهر کنندگان جمع شده بودند تا به دومين دور انتخابات رياست جمهورى اعتراض کنند.

ليلا قرائى که نگران اخراج قاسم افشار از سوئد است ميگويد که پليس همه را بجز او آزاد کرده است. او يکى از مخالفان سرشناس رژيم است و اگر او را به ايران برگردانند زندگيش در خطر خواهد افتاد.

شناسايى نشده

تظاهر کنندگان براى آکسيونشان مجوز داشته‌اند اما به ادعاى پليس، تظاهر کنندگان در محل مورد نظر باقى نمانده‌اند و سعى کرده‌اند جلوى رأى‌ دادن کسانى که به سفارت رجوع ميکرده‌اند را بگيرند.

مارى اوبرى Marie Öberg رئيس پاسگاه پليس در نورمالم Norrmalm ميگويد: آنها را بخاطر عدم اطاعت از نيروى انتظامى دستگير کرديم. علت اين که هنوز يک مرد در بازداشت بسر ميبرد اين است که نتوانسته‌ايم هويتش را احراز کنيم. او هيچ سند هويتى که نشان بدهد که او همان کسى است که ادعا ميکند، ندارد.

مارى اوبرى ميگويد: اين که بعدا چه ميشود، چيزى است که نميتوانم درباره‌اش حرفى بزنم. اگر قرار باشد او را اخراج کنند يا برگردانند، مسأله‌ ثانوى است.

نيمه شب ديشب وزارت کشور ايران اعلام کرد که کانديداى فوق محافظه کار، محمود احمدى نژاد، در دور دوم انتخابات برنده شده است. او تا زمان شمارش نيمى از آراء، ٦٠ درصد آرا را بخود اختصاص داده بود.

ميا کارلسون
mia.karlsson@expressen.se