Stadgar för Kvinnors Nätverk

Datum: 1997-01-20
Uppdaterad: 2002

Namn: KVINNORS NÄTVERK

Ändamål:

Kvinnors Nätverks organisation har som ändamål att verka för ökad kunskap, förståelse och kontakt mellan de olika kulturer som finns representerade inom Sverige samt inom de länder i vilka organisationen verkar.

Definition:

Kvinnors Nätverk arbetar för att förbättra kvinnor och barns situation bland annat genom att:

 1. Samla information om kvinnors/barns situation i Sverige och andra länder.
 2. Arbeta med invandrarkvinnornas sociala och familjära svårigheter.
 3. Informera och bli informerad om kvinnornas/ barns rättigheter i Sverige.
 4. Försvara kvinnornas/ barnens rättigheter i Sverige och i andra länder.
 5. Sprida information mellan kvinnor.
 6. Samla information och nyheter om kvinnor.
 7. Försöka ta reda på kvinnornas situation i den moderna västvärlden och diskutera den nya kvinnoteorierna.
 8. Skapa opinion mot rasism.
 9. Ge stöd åt ungdomar och familjer.

Medlemskap


Utträde

Ansökan om utträde skall ske skriftligen till Kvinnors Nätverks styrelse.

Uteslutande

De som inte följer Kvinnors Nätverks stadgar eller skadar organisationens anseende kan uteslutas. Förslaget framställs av styrelse vid årsmöte.

Stämma

Den årliga stämman är Kvinnors Nätverks högsta beslutande organ.

 1. Den årliga stämman öppnas och giltigförklaras i närvaro av styrelsen (minst 2 ledamöter) samt hälften plus en av medlemmarnas närvaro.
 2. Samtliga beslut skall fattas av majoriteten, dvs minst hälften + 1.
 3. I händelse av att antalet deltagande medlemmar inte uppnår det fastställda taket, kallas medlemmarna till en extraordinär stämma inom 4 veckor. Denna stämma kan då öppnas och giltig förklaras med minst en tredjedel av medlemmarnas närvaro.
 4. Om antalet deltagare inte uppnår den fastställda taket igen, kallas medlemmarna till en tredje och sista extraordinär stämma inom ytterligare 4 veckor. Denna stämma kan öppnas och giltigförklaras av de som är närvarande.
 5. Att kalla medlemmar till organisationens ordinära respektive extraordinära sessioner är en av styrelsens uppgifter.
 6. Kallelsen skall skickas till medlemmarna minst 3 veckor före det aktuella datumet med en redan fastställd dagordning.
 7. Den årliga stämman har också till uppgift att bedöma och utvärdera styrelsen verksamheter under mandatperioden.
 8. Den årliga stämman har också till sin uppgift att välja den nya styrelsen för den kommande mandatperiodens verksamheter.

Styrelsen

Styrelsen består av 5 -7 ledamöter

Deras funktioner är följande:

 1. Styrelseordförande; Fungerar också som organisationens talesman.
 2. Ledamot för organisationens olika projekt.
 3. Två (2) revisorer som har till sin uppgift att övervaka organisationens verksamheter och ekonomi och dess mandatperiod är ett (1) år.
 4. Valberedning.

På ordinarie stämma skall förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämma.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Fråga om kallelse behörigen skett.
 6. Styrelsens rapport.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av revisor och suppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Övriga ärenden.

Extra stämma

Skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller när minst en tredjedel av samtliga medlemmar skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärende som skall förekomma på stämman.

Motionsrätt

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie organisationsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen 3 veckor före stämman.

Ändring eller upplösning

För beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av organisationen erfordras beslut på två på varandra efter följande organisationssammankomster, varav den ena skall vara årsmöte. För att beslutet skall vara giltigt krävs att det biträdes minst 2/3 av de närvarande.

Upplöses organisationen skall tillgångar disponeras i enlighet med de beslut som fattats vid upplösningssammankomsterna.