با صداى زويا ثابت
دختران سیه‌روز، وقت انقلاب است!

دختران سیه‌روز    تا به کی در افسوس؟
زیر دست مردان    تا به چند محبوس؟
در چنین محیطی    دختران ساسان
تا به کی خموشی    ای زنان ایران؟

هیچکس خبر نیست    فکر خیر و شرّ نیست
ای رجال ایران    زن مگر بشر نیست؟
چند در حجابی؟‌    تا به کی به خوابی؟
از وجود شیخ است    این چنین خرابی

مملکت خراب است    ملّتش به خواب است
ای زنان ملت    وقت انقلاب است
دختران ملت    تا به کی به ذلّت؟
بر کنید از سر    چادر مذلّت


شعر و ترانه متعلق به زمان انقلاب مشروطیت در ایران است