موارد روزانۀ ابتلا به کرونا در سوئد و در نروژ
روی نام کشورها کلیک کنید و تک تک ببینید. به ستون‌ها اشاره کنید و ارقام روزانه را بخوانید.

در سوئد آمار کووید در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و همچنین در تعطیلات رسمی منتشر نمیشود
KN