Skärp kraven på imamer Svenska Dagbladet 8 januari             Svenska

به امام‌های مساجد اسلامی سخت‌تر بگيريد
دُم مذهب را قيچى کنيد

ما باید در سوئد آزادی مذهب داشته باشیم تا هر کس در این مورد شخصا تصمیم بگیرد . بنیادگرايی مذهبی متناقض با آزاديهای فردی واجتماعی ما در سوئد است تا جايی که این آزادی را به خطرمياندازد. با آخوندهایی که برای ایجاد یک سیستم حقوقی اسلامی در سوئد تلاش ميکنند باید مبارزه شود. دو گروه از جامعه سوئد به این بنیادگرايى مذهبی خطرناک حقوقی اسلامی که در تقابل با رشد دمکراتیک سوئد است نظاره و کمک ميکنند:

اول آخوندها و کسانی که از این طریق خواهان ادامه روند کاری خود در جهت کسب بیشتر منافع شخصی خودشان هستند، دوم افرادی که شناخت صحیحی از گروه اول اعم از عقاید و عملکردهای نادرست و افراطی که پیامدشان خفقان اجتماعی و عقیدتی در جوامعى به اصطلاح اسلامی ایجاد میکنند، ندارند. در سوئد کنونی همه ما آزادی مذهبی داریم يعنى هم در داشتن یا نداشتن مذهب و هم در نوع آن هم حق انتخاب داریم کما اینکه افراد زیادی در سوئد مسلمان هستند.

اما لازمه چنین آزادی‌اى آنست که برای حفظ جامعه سکولاری تلاش کنیم که در آن مذهب یک امر خصوصی بماند. متأسفانه وضع در حال حاضر از این قرار است که آخوندهایی که در مراکز مذهبی در رأس کار گمارده ميشوند بینشی را نسبت به انسان و جامعه موعظه ميکنند که با یک جامعه سکولار و با دموکراسی و برابری زن و مرد مغایرت دارد. ما میخواهیم بر مبنای تجاربمان به مسائلی که در رابطه با واعظین بنیادگرای اسلامی وجود دارد اشاره کنیم - که البته نظائرشان در جوامع مسیحی هم مشاهده شده است - ما معتقدیم که باید رهنمودهايى برای امامانی که در سوئد به کار گماشته ميشوند و مشغولند وجود داشته باشد.

ما در سوئد قانون برابری زن و مرد داریم، که باید از آن پیروی کنیم و خودمان را با آن انطباق بدهیم. این قانون نميگوید که فلان گروه ميتواند موازین خودش را که با قانون برابری مغایر است داشته باشد. ما نميپذیریم که آخوندهايی که اعتقادات بنیادگرایانه دارند بخواهند که مردان و زنان مسلمان از قوانین و مقررات منطبق با اسلام پیروی کنند. اگر امامی مبلّغ نصّ قرآن - «الرّجال قَوّامون علی‌النِساء» - ارث بردن دو برابر مردان در قیاس با زنان، مجاز بودن چند همسری، یا حق مردان به کتک زدن زنان نافرمانشان باشد، باید با او مبارزه بشود. چنین مواعظ اسلامی نفی کامل قانون برابری در سوئد است. در اینجا باید به ارزشها و موازین قوانين همينجا عمل شود، که محصول تلاش دراز مدت سیاسی زنان است. زنان و مردان باید مانع رشد نظامهای مذهبی موازی با نظامهای حقوقی بشوند. قوانین باید همه را شامل شود و امامها در زمینه سیستم حقوقی جاری طوری آموزش ببینند که این سیستم در شیوه برخورد و وعظ این امامان منعکس باشد. ما نميتوانیم بپذیریم که آخوندهايی از دیگر کشورهای اسلامی بیایند و سعی کنند سیستم قضایی اسلامی بنیادگرا را در سوئد جاری کنند. در درون گروههای اسلامی در سوئد نیروهای سکولار بسیاری وجود دارند که در مباحثات جاری دیده نميشوند و ساکت هستند. ما حدس ميزنیم که زنان مسلمان در سوئد مجبورند منفعل بمانند و خود را با رهنمودهای شوهر یا امام منطبق کنند. ما معتقدیم که اگر مطالب ذکر شده روی امامها تاثیر بگذارد، به زنان مسلمان در سوئد کمک شده است. ما تردیدی نداریم که در آن صورت بسیاری خانواده‌ها راحت‌تر با هم کنار خواهند آمد و زندگی بهتری خواهند داشت. خانواده‌هايی که با فرمهای گذشته زندگی ميکنند باید در تلاششان برای رها کردن خود از الگوهای مردسالارانه قدیمی، مورد حمایت اجتماعی قرار بگیرند. در چنین حالتی مردان بسیاری روابط بهتری با زنها و بچه‌ها خواهند داشت. ما به اصل عدم توسل به خشونت معتقدیم. این مهم است که آخوندها در نماز جمعه مسلمانها را به کمک نص قرآن تشویق به خشونت نکنند. مساجد باید مثل دیگر فضاهای مذهبی، محلی برای نماز و دعای مومنین باشد و نه جایی برای پرورش تروریسم و یا تحریک علیه گروههای قومی. بسیار مهم است که هر امامی متوجه باشد که سوئد کشوری است سکولار. در سوئد مردم مجازند هر مذهبی ميخواهند داشته باشند و مذهب امری است شخصی. خشونت تحت لوای مذهب هرگز نميتواند عمل کند. خشونت مغایر بقای بشریت است. در آموزش امامان باید بر انواع مواضع مربوط به ازدواج تاکید شود. ما ميخواهیم از قانون منع ازدواج قبل از ۱۸ سالگى پیروی شود. امامانی که با نقض قوانین جاری، افراد را به ازدواج هم درميآورند باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند. ازدواج بین افراد صغیر یا بین فرد صغیر و بالغ بذیرفتنی نیست. فرد باید شخصا انتخاب کند که با چه کسی ميخواهد ازدواج کند. ما معتقدیم قوانینی که به رهبران مذهبی رهنمود کافی بدهد به کم شدن تبعیض علیه مسلمانان کمک ميکند و تفاهم بین مسلمانان و غیر مسلمان را بیشتر ميکند. صدای مسلمانی که آماده باشد در یک جامعه سکولار زندگی کند به گوش همه خواهد رسید و قدمی بسوی یک جامعه چندفرهنگی واقعی بر خواهیم داشت.

ماريا هاگ‌برى و ابراهيم کاکه حمه
منتشر شده صفحه بحث آزاد روزنامه سوئدى Svenska Dagbladet، دوشنبه هشتم ژانويه ٢٠٠٧

ماريا هاگ‌برى Maria Hagberg فمينيست و متخصص در امور سوسيال
ابراهيم کاکه حمه Ibrahim Kakahama آموزگار، کرد و پسر يک امام