Svenska Dagbladet 8 januari            Persiska

Skärp kraven på imamerHåll religionen kort. Vi ska ha religionsfrihet i Sverige, men den får bara vara en privat angelägenhet. Religiös fundamentalism är farlig. Imamer som propagerar för ett islamiskt rättssystem i Sverige måste bekämpas, skriver Maria Hagberg och Ibrahim Kakahama.

Vi är två personer som på olika sätt mött den religiösa fundamentalism som motverkar fortsatt demokratisk utveckling i Sverige.

Många är muslimer i vårt samhälle och vi har religionsfrihet. Det ska vi ha, men det förutsätter att vi verkar för ett sekulärt samhälle där religionen är en privatsak.

Tyvärr är det så att en del av de religiösa företrädare som anställs inom religiösa samfund förkunnar en samhälls- och människosyn som motverkar ett sekulärt samhälle, demokrati och jämställdhet. I detta inlägg vill vi utifrån våra erfarenheter peka på de problem som finns kring fundamentalistiska muslimska företrädare. Men vi vet att det även finns fundamentalister inom kristna samfund. Vi hävdar att det borde finnas riktlinjer för de imamer som anställs och verkar i Sverige.

I Sverige har vi en jämställdhetslag, som vi ska följa och rätta oss efter. Denna lag stadgar inte att någon folkgrupp kan behålla egna normer, som står i strid med jämställdhetslagen.

Vi ställer oss avvisande till att imamer med en fundamentalistisk tro kräver att muslimska män och kvinnor ska följa lagar och normer i enlighet med islam. Om en imam propagerar för vad Koranen säger om att män kan dominera över kvinnor, att män har rätt att ärva dubbelt så mycket som kvinnor, att män kan gifta sig med två-fyra kvinnor, att män har rätt att slå sin fru om hon inte lyder, så måste detta bekämpas.

Sådan islamisk förkunnelse står i direkt motsats till Sveriges jämställdhetslag. Det är lagens normer och värderingar som ska gälla här och de är frukten av ett långt kvinnopolitiskt arbete.

Kvinnor och män måste sätta stopp för att det utvecklas parallella rättssystem, ett religiöst och ett juridiskt. Den svenska lagen måste gälla för alla och det krävs en svensk utbildning för imamer så att rådande rättssystem är väl integrerat i religiösa företrädares förhållningssätt och förkunnelse.

Vi kan inte acceptera att imamer från andra, muslimska, länder försöker införa fundamentalistiska islamiska rättssystem här.

Det finns många sekulära krafter inom islam i Sverige, dessa osynliggörs och tystas i debatten. Vi misstänker att muslimska kvinnor i Sverige tvingas till passivitet och rädsla och att de måste anpassa sig efter mannens eller imamens direktiv. Vi tror att det skulle hjälpa muslimska kvinnor i Sverige om vi ställer krav på utbildning av imamerna. Vår övertygelse är att många familjer når försoning och ett bättre liv om vi kan skapa förståelse för de familjer som fortfarande är påverkade av sina gamla normer. Dessa familjer måste stöd från samhället i försöken att bryta sig loss från gamla patriarkala mönster. Många män skulle därefter få bättre relationer till kvinnor och barn.

Vi tror på principen om ickevåld. I fredagsbönen är det viktigt att imamer inte uppmuntrar muslimer att ta till våld med hjälp av Koranens texter om våld. Moskéerna ska vara en religiös samlingsplats för bön, om man är troende, likväl som andra religiösa rum, och ska inte vara en plats för uppmuntran till terrorism eller hets mot folkgrupp. Det är oerhört viktigt att varje imam framhåller att Sverige är ett sekulärt land. Här får man ha vilken religiös tro man vill, men religionen är individens ensak. Våld i religionens namn kan aldrig accepteras. Våld strider mot mänsklighetens fortlevnad.

I utbildningen av imamer måste avarter i förkunnelsen om äktenskapet lyftas fram. Vi kräver att det svenska förbudet för äktenskap under 18 år ska följas.

Imamerna måste lagföras om de förrättar äktenskap mot gällande lagstiftning. Äktenskap mellan barn, eller mellan barn och vuxna, är oacceptabelt. Individer måste själva få välja, utan påtryckningar, vem de eventuellt vill gifta sig med. Vi tror att lagstiftning – som ger riktlinjer till de religiösa ledarna – minskar diskrimineringen mot muslimer och vi får bättre förståelse mellan muslimer och ickemuslimer. De muslimer som vill leva i ett sekulärt samhälle får sin röst hörd och vi tar ett stort steg mot ett mångkulturellt samhälle.

Maria Hagberg feminist och fil mag i socialt arbete
Ibrahim Kakahama lärare, kurd och son till en imam
Svenska Dagbladet