فراخوانهای ديگر        تراکت برای تکثير و پخش

مــَــردم!

اگر نميخواهيد حکومت جهل و خرافات، و سلطه رژيم بربريت قرون وسطائی در ايران برقرار بماند،
اگر نميخواهيد ترور و سنگسار و اعدام ادامه داشته باشد،
اگر نميخواهيد خواهران و برادرانتان را به زور تعزير و شکنجه و سرنيزه در چنگال استثمار و
فقر و استيصال نگهدارند،
اگر نميخواهيد شاهد شمار روزافزون معتادان، مردم بيخانمان و گرسنه، و کودکان خيابانی باشيد،
اگر نميخواهيد جاکشان معمّم و باجگيرهای مکلايشان، بچه هايتان را به فحشا ببرند، به همپالکيهايشان
بفروشند و به کشورهای همسايه صادر کنند،
اگر نميخواهيد نيمی از جمعيت ايران در بيحقوقی و اسارت رژيم جنايتکار آپارتايد جنسی باقی بماند...

با تحريم انتخابات به سرنگونی رژيم اسلامی رأی بدهيد!

اگر ميخواهيد همه دنيا بداند که مردم ايران بيدار و آگاهند،
اگر ميخواهيد به همه نشان بدهيد که خود و فرزندانتان را لايق نظامی شايسته بشر ميدانيد،
اگر ميخواهيد به جهانيان بگوييد که فرهنگتان فرهنگ تسليم، جهل، خرافات، ترور و بربريت نيست...در روز انتخابات حتمـا به محلهای رأی گيری برويد...

برويد و هر حوزه انتخاباتی‌ را به محل تظاهرات عليه رژيم اسلامی ايران تبديل کنيد،
برويد تا در هر حوزه انتخاباتی فرياد رعدآسای "مرگ بر جمهوری اسلامی‌" طنين بياندازد،
برويد تا نوکران رنگارنگ رژيم اسلامی، جرأت بيعت مجدد با اربابان آدمکششان را نيابند،
برويد، و سگهای محله‌تان را هم همراه ببريد، تا شايد صندوقهای رأی با همان چيزی پر شود
که سردمداران اين رژيم تبهکار لايق آنند...

صدای زنان
ژوئن ۲۰۰۵
www.SedayeZanan.org