Audio clips from our radio programs in Farsi: 2007
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2007
   90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
   Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
  Ãrme barnãme 6' 972 KB
برنامه فوق‌العاده ويژه گفتگو با خانواده‌هاى دانشجويان زندانى و دست‌اندرکاران تظاهرات ٢٨ دسامبر
20071223   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar   تمام گفتارها از اول تا آخر 220'
Leylã Moarrefie barnãmey foqol'ãddeye emruz 3' 530 KB
Minã Asadi&Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!    !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Leylã Tamãs bã xãnevãdehãye mo'tarez - Bayãniye va farãxãn 5' 837 KB
Tamãse telefoni Tamãse telefoni bã šerkat konandegãn dar tajamo'hãye e'terãzi dar Tehrãn
گفتگوى مستقيم تلفنى با تعدادى شرکت کنندگان در تجمع اعتراضى در مجلس اسلامى
خانم سلطان‌بيگى مادر نسيم: از دخترم نه خبرى هست نه ميگذارند تماسى با بچه‌هايمان بگيريم.
خانم جمشيدى مادر الناز: ما با خون دل بچه بزرگ کرديم. همه شان را بايد بدون قيد شرط آزاد کنند! هر طور که ميتوانيد از ما حمايت کنيد!
مادر يکى از زندانيان: بچه‌هاى ما را بدون گناه و بدون اتهام گرفته‌اند. هيچ سازمان و مرجع رسمى هيچ کارى نميکند، صداى ما را به مردم دنيا برسانيد.
14' 2159 KB
Leylã Puzeš az sedãye gušxarãš 3' 508 KB
Hasan Amiri Elyãsi Mosãhebe bã Hasan Amiri Elyãsi pedare Keyvãn
آقاى حسن اميرى الياسى، پدر کيوان:
از همه، چه در داخل و چه در خارج، تقاضا دارم با هر شيوه‌اى که خودشان صلاح ميدانند تلاش کنند که دستگير شدگان بدون قيد و شرط آزاد شوند. چون ما اعتقاد داريم که اينها هيچ جرمى مرتکب نشده‌اند.
16' 2293 KB
Maniže Gãzerãni Mosãhebe bã Maniže Gãzerãni hamsare Mohsen Hakimi   منيژه گازرانى 14' 2213 KB
Maniže Gãzerãni Edãmeye mosãhebe
خانم منيژه گازرانى همسر محسن حکيمى: "تبانى براى اقدام عليه امنيت ملّى"، اين اتهام بچه‌هاى دستگير شده است!!
- آقاى صالحى وضعيت جسمانى بسيار بدى دارد. کليه ديگر او هم تقريبا از کار افتاده است، تمام بدنش ورم کرده است. مکررا از هوش ميرود. ميگويند بايد با دستگاه دياليز زندگى کند... پزشکى "قانونى" اجازه نميدهد که او براى معالجات در بيرون زندان باشد. همه ما نگران جان او هستيم.
- همه بدبختى‌هاى ما بهم ربط دارند: جامعه سرمايه‌دارى! چاره‌اى جز اين نيست که همه نيروها در يک سازمان بزرگ و سراسرى ضد سرمايه‌دارى دست بدست هم بدهند!
13' 2094 KB
Bahrãm Rahmãni Qowl o qarãrhãye tazãhorãte Stokholm 5' 891 KB
Foãd Šams Xabarhãye daste avval az zendãniãn va ãzãd šodegãn
فؤاد شمس: تعدادى از دانشجويان دربند آزاد شدند. مبارزات و اعتراضات وسيع مردم دارد نتيجه ميدهد.
- دانشجويان پلى‌تکنيک که هشت ماه پيش دستگير شده بودند تبرئه شده‌اند.
- از آزادى عملى که در خارج داريد نهايت استفاده را بکنيد... به اقدامات متحدانه‌تان ادامه دهيد و خواستار آزادى همگان بشويد، بدون توجه به وابستگى‌هاى سازمانى و عقيدتى آنان.
فؤاد در دقايق ١١ به بعد اين مصاحبه، از دانشجويان هنوز در بند و آزاد شدگان نام ميبرد.
14' 2191 KB
Bahrãm Rahmãni Goftogu bã Foãd 15' 2299 KB
Hesãm Montazeri Molãhezãt va su'e tafohemãt - Tazãhorãte 28e desãmbr 12' 1862 KB
Bahrãm Rahmãni Dar pãsox be Hesãm va extelãf bã Hekmatisthã 10' 1533 KB
Hesãm Montazeri Edãmeye bahs - Filter nemikonim 10' 1609 KB
Behnãm Arãni Towzih dar mowrede mowze'e Hekmatisthã 11' 1684 KB
Šenavande 1 Komonist-kãrgarihã rã nabãyad rãh dãd 4' 670 KB
Šenavande 2 Asle bahs rã gom nakonid - Bozorgtar behtar ast yã rãdikãltar? 8' 1247 KB
Hasan E'temãdi Tohin nakonid - Har ce bištar niru jam' šavad behtar ast 22' 3458 KB
Šenavande 2 Dar pãsox be Hasan E'temãdi 11' 1501 KB
Jãvid Ãksion mošaxxas ast - Capi-bãzi dar nayãvarid! 6' 940 KB
Šenavande 2 Pãsox be Jãvid 4' 676 KB
Bahrãm Rahmãni Jam'bandi va farãxãn 17' 2644 KB
Šenavande 3 Da'vat be jalaseye 'Pall Talk' va tazãhorãt - yek towzih 3' 417 KB

20071216   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1042 KB
Bahrãm Rahmãni Dar defã' az danešjuyãn va dastgir šodegãn   بهرام رحمانى   حزب کمونيست ايران 13' 2067 KB
Bahrãm Rahmãni Pãsox be cand soãl 19' 2984 KB
Rahã, Leylã Axbãri az xãnevãdehãye dãnešjuyãne zendãni 6' 1026 KB
Leylã Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal - Madxal 8' 1226 KB
Hasan Hesãm Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal - حسن حسام   راه کارگر 19' 2903 KB
Hasan Hesãm Edãmeye mosãhebe 14' 2105 KB
Basir Nasibi Kãzem Dãrãbi, Mikonos, film o sinemã   بصير نصيبی   دادگاه ميکونوس 12' 1889 KB

20071209   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme, Irãn, Sued... 5' 784 KB
Rahã Tazãhorãt dar Sãlem - Motejãvzi ke ãzãd migardad 12' 1911 KB
Nãder Sãni Tãzehãye Suede daste rãsti 25' 3836 KB
Rahã Ãmuzeše jensi be danešãmuzãne Sued - تابلوى اعلانات 3' 508 KB
Minã Asadi&Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon! 5' 778 KB
Šahãb E'terãz be dastgirihãye dãnešjuyãne mo'tarez 12' 1867 KB
Rahã, Leylã Dastgirihãye dãnešjuyãne mo'tarez 5' 816 KB
Binã Dãrãbzand E'terãzãte dãnešjuyãn va mardome Irãn   direct link to  this interview 14' 2191 KB
Binã Dãrãbzand Edãmeye mosãhebe    بينا داراب‌زند   ١   ٢   ٣   ٤   13' 1975 KB
Rahã, Leylã Hemãyate kãrgarãn az dãnešjuyãn, da'vat be tazãhorãt 3' 487 KB
Akram Šahlã'i
اکرم شهلايى مادر کيوان اميرى الياسى: همصدا خواستار آزادى بچه‌هاى دستگير شده بشويد!
10' 1528 KB

20071125   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 422 KB
Leylã Hafteye ba'd barnãmeye tekrãri: Molãqãt bã 'Na Fãheše Na Kaniz' dar Farãnse 2' 352 KB
Rahã&Leylã Ruze jahãni aleyhe xošunat nesbat be zanãn - Afqãnestãn 8' 1296 KB
Leylã Dastgirie Maryam Hoseynxãh dar Irãn - Ta'arroz be zanãn dar Irãn 6' 1005 KB
Rahã&Leylã Axbãre digari az jenãyãte hokumate Eslãmie Irãn 12' 1830 KB
Henrik Kãrgarãne trãnsport dar Ãlmãn - Tãrixce, ãmãr, zamine va e'tesãb   direct link to  this interview 15' 2283 KB
Henrik Edãmeye mosãhebe bã Henrik kãrgare rãhe-ãhane Ãlmãn 14' 2164 KB
Sohrãb Moxtãri Darbãreye pedaraš zendeyãd Mohammad Moxtãri, zendi, siãsat va kãrhãyaš 18' 2693 KB
Sohrãb Moxtãri Edãmeye mosãhebe   direct link to this interview 19' 3032 KB
Leylã "Xãreje gowd nešinãne cak naxorde"   زرافشان در راديو زمانه: برگرديد، چشمتان را ببنديد... 5' 697 KB

20071118   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1280 KB
Azize Šãhmorãdi Xatare hamleye Ãmrika be Irãn 26' 3971 KB
Azize Šãhmorãdi Edãmeye mosãhebe 23' 3652 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Leylã Hamkãrihã va ettehãde amalhã - edãmeye nazarporsihã 5' 805 KB
Nãder Sãni Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal 21' 3302 KB
Šenavandeye avval Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal 9' 1393 KB
Rezã Ãbãn Ideoloži, sadde rãhe piruzie mardom 8' 1210 KB
Šenavandeye avval Moxtasar dar pãsox be Rezã Ãbãn 5' 810 KB

20071111   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1285 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri...   ...مينا اسدى: دوباره ميشود آرى 6' 902 KB
Leylã File tajãvoz be yek doxtare javãn dar Neyšãbur 15' 2385 KB
Šãdi Amin Filme tajãvoz 20' 3086 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Tamãse telefoni Bãyad xãhãne mojãzãt bud. Hameye mãrdãn heyvãnand? 8' 1307 KB
Leylã Lizã Mãrklund, jãyeze va Šabakeye Zanãn - Expressen: Behrang Behdjou 10' 1619 KB
Sahar Sabã Vaz'e Irãniãne Afqãn va filme tajãvoz 17' 2552 KB
Tamãse telefoni In ham mesle ãn ast... Mojãzãte jam'i - Šebãhate feminist o nasionãlist 5' 713 KB
Nãder Sãni Filme tajãvoz - Ta'mime nãdorost, nãsionalism va nežãdparasti 9' 1436 KB
Rahã Bayãniyeye Šabakeye Zanãn 4' 579 KB

20071104   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 848 KB
Marjãn Eftexãri Goftogu: Owzã'e Irãn, mantaqe va niruhãye siãsi 13' 2029 KB
Marjãn Eftexãri Edãmeye goftogu...    تماس با مرجان 13' 2056 KB
Sa'id Valadbeygi Jonbeše dãnešju'i dar Irãn - Politeknik    چند نوشته از سعيد 13' 1997 KB
Sa'id Valadbeygi Edãmeye goftogu - sarkube cap -    آزادى پلى‌تکنيک 14' 2223 KB
Sa'id Valadbeygi Edãmeye goftogu: cap danešju'i -    دانشجويان سوسياليسست 15' 2277 KB
Sediqe Mohammadi Seminãr Kãrzãre Zanãn dar Stockholm - Yekšanbe 11/11 13:00-17:00 4' 557 KB
Bahrãm Rahãmi Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal 22' 3399 KB

20071028   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1242 KB
Rahã Xabarhãye Irãn, Polyteknik - az sãyte Ãvã 10' 1585 KB
Bãbak Rahimi Seminãr dar Ãlmãn - xatare hamleye Ãmrikã be Irãn 23' 3507 KB
Minã Ahadi Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal 18' 2725 KB
Minã Ahadi Pasox be soãlãte yek šenavande 17' 2606 KB
Šenavandeye avval Sosialism bale, hežemonie tabaqeye kãrgar xeyr! 3' 460 KB
Rezã Ãbãn Cape sonnati - taassobãte mazhabi-komonisti 11' 1711 KB
Šenavandeye avval Dar javãbe moqãbele Rezã Ãbãn 7' 1037 KB
Rezã Ãbãn Edãmeye bahs - bã nazarãte in šenavande moxãlefam 5' 719 KB
Šenavandeye avval Pãsox be Rezã Ãbãn - agar zendãni budam 3' 444 KB

20071021   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 110'
Leylã Moarrefie banrãme 7' 1091 KB
Leylã Parãkandegi dar beyne niruhãye opozision 7' 1064 KB
Rahmãn Hoseynzãde Melãkhãye hamkãrie siãsi va vahdate amal 16' 2493 KB
Rahmãn Hoseynzãde Edãmeye bahs, pãsox be cand soãl 18' 2719 KB
Hasan E'temãdi Pãsox be ettehãmãt aleyhe Sãzmãne mã 19' 3016 KB
Hesãm Montazeri Pãxox be soãlãt o ettehãmãti ke nagozãštid javãb bedaham 8' 1253 KB
Hasan E'temãdi Pãsox be soãl - Mã saltanattalab nistim 10' 1565 KB
Hasan E'temãdi Pãsox be soãl dar mowrede mãhiyate režime sãbeq 9' 1334 KB
Yek šenavande Javãbe sarih bedahid... 5' 719 KB
Yek šenavande E'terãz be barxorde nãdoroste mojrie barnãme be Hesãm Montazeri 4' 584 KB
Hasan E'temãdi Tazãhorãte 10 oktobr va tazãhorãte aleyhe Mottaki 2' 260 KB
Yek šenavande Šuxi mikonand, dobãre farib naxorid 4' 681 KB
Leylã Bãzãre ãzãd, reqãbat, kãrgare arzãn 3' 449 KB

20071014   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 10' 1474 KB
Šãdi Amin Mizegerd dar Festivãle filme Göteborg - Hamjensgerã'i 17' 2574 KB
A'zam Qarã'i Qadrdãnie digari az Dalila dar konferãnse Umeå 11' 1657 KB
Leylã Prožeye Javãnãne Šabakey Zanãn - Dalila 14' 2191 KB
Rahã Az Konvãnsione Hoquqe Kudak - Madxali be Gozãreše Hamid az Irãn 6' 864 KB
Hamid az Tehrãn Kudakãne kãr - گفتگو با فرشتگانى از قعر جهنــّم 18' 2633 KB
Leylã Konferãnse Umeå - Qorbãniãne jorm o jenãyat 13' 2056 KB
Hesãm Montazeri Aleyhe e'dãm; Farãxãn be tazãhorãt dar Stockholm
Cerã hamrãh bã tarafdãrãne režime siãhe Šãh?
16' 2374 KB

20071007   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 145'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 810 KB
Simin Cãyci Fa'ãliyat barãye hoquqe zanãn va kudakãn - Yekšanbe 14/10 Axelsberg 11-15 22' 3431 KB
Hesãm
اگـر چه بـنـد و زندان باشد و دار    و يــا در خــون کـشـنـدت پــاى ديــوار
بـر آيــم از دل خاکـستـر خويــش    که انسان است و تاريخ است و پيکار
6' 854 KB
Hesãm Goftoguye hozuri: Ãzãdixãhi o ãrmãnxãhi 16' 2455 KB
Rahã Gozãreše mostaqim az Festivãle Film dar Tab'id - Göteborg 15' 2266 KB
Rahã Mosãhebe bã Ãraš (kãrgardãn), pedaraš (bãzigar) va binandegãn - filmi az Tab'idiãn 23' 3625 KB
Rahã Edãmeye Gozãreš az Göteborg + Towzihe kutãh az Hesãm 6' 875 KB
Yusef Akrami Cand namãye sãde... az naqze hoquqe bašar dar Irãn 21' 3248 KB
Yusef Akrami Edãmeye mosãhebe bã Joseph Akrami - article19film.com 16' 2488 KB
Sediqe Mohammadi Kãrzãre Zanãn dar Stokholm 3' 476 KB
Hesãm Edãmeye goftogu va sorudhãye digar 11' 1711 KB
Hesãm Nahang
6' 1005 KB

20070930   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Rahã, Leylã Moarrefie barnãme 4' 697 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Rahã Gozãreše Foãd Šams az konferãnse basijiãn dar Tehrãn 16' 2461 KB
Sorrayã Šahãbi Safare Ahmadinežãd be Ãmrikã 24' 3755 KB
Rahã Safare Ahmadinežãd be Ãmrikã 3' 471 KB
Leylã Festivãle film dar tab'id 4' 659 KB
Mahini Festivãle film dar tab'id - Göteborg 15' 2358 KB
Sohrãb Moxtãri Xatar kardan dar mobãrezeye siãsi, mãye gozãštan az zendegie baccehã?
Mosãhebe bã Sohrãb, farzande zendeyãd Mohammad Moxtãri
27' 4148 KB

20070923   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Rahã, Leylã Moarrefie barnãme 5' 832 KB
Sahar Sabã Mosãhebe: Jonbeše zanãn dar Afqãnestãn 21' 3280 KB
Sahar Sabã Edãmeye mosãhebe 19' 2941 KB
Dašti Vaz'iyate Afqãnestãn, vaz'e panãhjuyãne Afqãn 22' 3447 KB
Basir Nasibi Zendãn va sinemã dar tab'id - Sinemãye siãsi 17' 2568 KB
Basir Nasibi Edãmeye mosãhebe 16' 2396 KB
Rahã, Leylã E'terãz be dowlate dasterãstie Sued. Festivãle filme Göteborg 4' 670 KB

20070916   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Rahã Moarrefie barnãme, Ramezãn 6' 875 KB
Leylã, Rahã Axbãri az Irãn, Osãnlu, dastgirihã, vabã dar Kordestãn 23' 3593 KB
Rahã Baccehãye xiãbãni - mosãhebeye Hamid bã baccehãye xiãbãn dar Tehrãn 14' 2175 KB
Sohrãb Xošbu'i Soxanrãni dar Ãlmãn. Yãdbude koštãre zendãniãne siãsi 23' 3609 KB
Leylã Mosãhebe bã Sohrãb Xošbu'i dar marãseme yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, Ãlmãn 7' 1139 KB
Akram Mosãhebe dar marãseme yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, Ãlmãn 3' 476 KB
Ãzãde Mosãhebe ba Ãzãde, farzande do pišmarge komoniste jãnbãxte 15' 2385 KB
Rahã Nãmeye zendãnie siãsi Azam Qarã'i be mãdaraš... 4' 595 KB

20070909   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 347 KB
Rahã Ettefãqãte hafteye qabl - xabarhãye Sued, tazãhorãte 18/9 8' 1210 KB
Leylã Karikãture Mohammad in bãr dar Sued 7' 1021 KB
Leylã Oriana fallaci ruznãmenegãre Itãliã'i 8' 1301 KB
Leylã Mosãhebeye Oriana fallaci bã Xomeyni 23' 3636 KB
Leylã, Rahã Towzih va puseš - Pãvãrotti 7' 1086 KB
Monire Barãdarãn Kudakãn dar zendãn - marãseme yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, Ãlmãn 30' 4170 KB
Rahã, Leylã Mosãhebehãye digar dar barnãmehãye ba'di 4' 568 KB

20070902   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme, mowje daste rãst dar Orupã 8' 1307 KB
Rahã Axbãre tãbestãn, axbãri az Irãn 5' 708 KB
Leylã Tãbestãn, tajãvoz va xošunat nesbat be zanãn 10' 1522 KB
Rahã, Leylã Yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, dar Xãvarãn va Orupã 10' 1619 KB
Minã Asadi Soxanrãni dar Ãlmãn. Yãdbude koštãre zendãniãne siãsi 16' 2439 KB
Leylã Mosãhebe; Dar marãseme yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, Ãlmãn 18' 2763 KB
Leylã Mosãhebe; Dar marãseme yãdbude koštãre zendãniãne siãsi, Ãlmãn 8' 1258 KB
Ro'yã Tamãse telefoni - be yãde yãrãne zendãni 8' 1199 KB
Rahã Baccehãye xiãbãni 2' 287 KB

راديو صداى زنان بعد از تعطيلات تابستانى
و بعد از مراجعت دست‌اندرکاران از گردهمايى آلمان در رابطه با کشتار زندانيان سياسى
با يک هفته تأخير، روز يکشنبه دوم سپتامبر، کار خود را از سر ميگيرد.

20070603   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 75'
Leylã, Rahã Moarrefie barnãme - barnãmeye tãbestãni 3' 546 KB
Leylã, Rahã Mavãze'e Sedãye Zanãn 19' 3000 KB
Leylã Šabakeye Zanãn dar tãbestãn 7' 1091 KB
Leylã Qatlhãye nãmusi, mazhab va mardsãlãri 31' 4817 KB
Leylã Šabakeye Zanãn, xãnevãde va xošunat 13' 1959 KB


براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
20070527   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 120'
Rahã, Leylã Moarrefie barnãme 6' 881 KB
Behruz Karimzãde Owzã'e Irãn, sarkub, moqãvemat 18' 2730 KB
Leylã, Rahã Nasli ke taslim nemišavad 5' 767 KB
Leylã Dãneš Kampeyne yek miliun emzã' 32' 4963 KB
Vahid Mosãhebe az Irãn: naqše zanãn dar jonbeše kãrgarie Irãn 28' 4251 KB
Banãn Bahãre delnešin 5' 724 KB
Tamãse telefoni Ro'yã: Tabrike Ruze Mãdar 8' 1177 KB
Nãder Sãni Sued va dowlate rãst 13' 1975 KB
Leylã Xãbe qeflat, Ãsie Amini, Širin Ebãdi 5' 940 KB

20070520   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Rahã Moarrefie barnãme, G8, Irãn 7' 1053 KB
Bãbak Rahimi G8, našriyeye Mãnã 14' 2169 KB
Leylã Mosãhebe bã Gunnar Westin, G8 6' 945 KB
Zahrã Irãn, doxtarãne farãri 24' 3749 KB
Behruz Karimzãde Irãn, dastgirihã, e'terãzãt, dãnešjuyãn 23' 3507 KB
Azrã Abãzari Xošunat bã baccehã, kudakãni ke bištar kotak mixorand
خيانت سوئد به کودکان... فيلم مستند تلويزيون سوئد رپرتاژ تحسين‌برانگيز ديگرى از Evin Rubar
20' 3129 KB

20070513   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 735 KB
Leylã, Farxonde Tazãhorãt aleyhe hozure Mottaki 11' 1684 KB
Ro'yã Sãdeqi Tazãhorãt aleyhe hozure Mottaki 19' 2968 KB
Farxonde Irãn, mohãjerine Afqãn 5' 713 KB
Leylã Malãle Juyã, mosãhebeye televizioni 18' 2746 KB
Sediqe Mohammadi Qatle Do'ã dar Erãq 8' 1307 KB
A'zam Qarãi Dowrehãye ãmuzeši barãye javãnãn 23' 3609 KB

20070506   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 293 KB
Rahã Aksionhãye Ruze Kãrgar - Irãn 5' 784 KB
Amir Hasanpur Soxanrãni dar Stockholm - Arzyãbi az vaz'e Kordestãne Erãq 14' 2142 KB
Rahã Ruze Kãrgar dar Stockholm 2' 309 KB
Sinã Ruze Kãrgar, mobãrezeye tabaqãti 8' 1204 KB
Rahã&Farxonde Ruze Kãrgar, Torkiye va Irãn - hesãbe bãnkie Najibe Sãlehzãde 11' 1684 KB
Halãle Rãfe' Vaz'e zanãn dar Erãq 13' 2024 KB
Farxonde E'terãz be molãqãte Manucehr Mottaki bã Karl Bildt 4' 686 KB
Hesãm Montazeri Manucehr Mottaki, diplomãt yã terorist? 10' 1512 KB
Ra'nã Karimzãde Aleyhe didãre Mottaki 7' 1085 KB
Bahrãm Rahmãni Tazãhorãt aleyhe hozure Mottaki 9' 1377 KB
Ro'yã Jalaseye Mottaki-Bildt rã bãyad be ham zad! 3' 395 KB
Farxonde&Leylã Be omide didãr fardã 10e sobh 2' 358 KB

20070429   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã&Farxonde Moarrefie barnãme, Ruze Kãrgar 6' 897 KB
Rahã Dar metro, bã doxtari az Sri Lãnkã 9' 1441 KB
Leylã Tab'ize jensi 3' 422 KB
Parvãne Mosãhebe bã yek zane kãrgare kãrxãneye Pfizer 13' 1970 KB
Rahã Lenin dar bozorgdãšte Eugene Pottier 5' 800 KB
Rahã Tarjomeye Sorude Anternãsional, az Eugene Pottier 4' 562 KB
L'Internationale Eugene Pottier (Paris 1871), Pierre Degeyter (1888)
Mahbube Mosãhebe bã kãrgare kãrxãne'i dar Tehrãn 4' 562 KB
Sorude Qiãm Barpã xiz! az jã kan, banãye kãxe došman... 3' 449 KB
Farxonde Ruze Kãrgar dar Irãn 6' 929 KB
Ãnãhitã Mosãhebe bã yek zane kãrgar dar Sued 15' 2380 KB
Tamãse telefoni Kargare dãrusãz, darbãreye vaz'e zanãne kãrgar 12' 1884 KB
Sorud Ãvãze sorxe kãrgar 2' 228 KB
Najibe Sãlehzãde Darbãreye vaz'e hamsare zendãni, Mahmud Sãlehi 14' 2175 KB
Leylã Be omide didãr dar Ruze Kãrgar 1' 93 KB

20070422   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 449 KB
Rahã, Leylã Cand xabar az in hafte 7' 1129 KB
Kimiã Pãzuki Panãhandegãn, jalase dar ABFe Stockholm 31' 4876 KB
Leylã Qadrdãni az Sediqe Hãeri (Aziz Salãhi) va bozorgdãšte farzandãne qahremãnaš Sediqe Hãeri (Aziz Mãdar  Salãhi) 16' 2450 KB
Fariborz Sanjari Jãygãhe Sediqe Hãeri (Aziz Salãhi) va Salãhihãye qahremãn 16' 2428 KB
Fariborz Sanjari Edãmeye mosãhebe 19' 2935 KB
Leylã Az tazãhorãte Stockholm barãye azãdie Mahmud Sãlehi 13' 2040 KB

20070415   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 120'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 579 KB
Marjãn Eftexãri Iran, Xãvare Miãne va jahãn 25' 3911 KB
Najibe Sãlehi Dastgirie Mahmud Sãlehi az zabãne hamsaraš 13' 2067 KB
Tamãse telefoni Dastgirie Mahmud Sãlehi 2' 287 KB
Sa'id Sohrãbi Dastgirie Mahmud Sãlehi, jonbeše kãrgari 34' 5227 KB
Farxonde Únã Tazãhorãt dar Stockholm, bombhãye xuše'ie vazire omure xãreje 7' 1053 KB
Soleymãn Qãsemiãni Tajãvoz be kudakãn bã hamkãrie edãreye Sosiãl 23' 3604 KB
Nãder Sãni Bozorgdãšte Azize Salãhi va mãdarãn o pedarãne farzandãne enqelãbie mardom 8' 1237 KB
Leylã Bozorgdãšte Salãhihã, tazohorãt dar Stockholm... be omide didãr 4' 568 KB

20070401   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 50'
Rahã Moarrefie barnãme 3' 492 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Nãder Sãni Sued bã dowlate jadid 15' 2401 KB
Nãder Sãni Edãmeye mosãhebe 14' 2320 KB
Rahã Irãn, Šowrãye Amniyat, tahrim, Sarbãzãne Englisi 13' 1965 KB
Rahã Somãli, Mogãdišu va hafte ãyande... 6' 918 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB

20070325   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 50'
Leylã Moarrefie barnãme, cand xabar az Sued 9' 1350 KB
Leylã Mošekãte fanni 2' 357 KB
Gozãreš az Irãn Mizegerde fa'ãlin dar bãreye ãksione Ruze Jahãnie Zan dar Tehrãn 20' 3075 KB
Gozãreš az Irãn Edãmeye Mize gerd... 19' 2941 KB
Leylã Towzih dar bãreye moškelãte fanni va barnãmey hafteye ãyande 3' 406 KB

20070318   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 135'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 411 KB
Azize Šãhmorãdi Sãle now, e'tesãbe moallemãn, e'terãzãte ejtemã'i 14' 2105 KB
Azize Šãhmorãdi Edãmeye mosãhebe 15' 2369 KB
Rahã Mobãrezãte moallemãn, cand xabar 6' 983 KB
Farzãne Rãji Jonbeše zanãn dar Irãn 26' 4046 KB
Farzãne Rãji Edãmeye mosãhebe 13' 1997 KB
Minã Mosãhebe: Majma'e omumie a'zãye Šabakeye Zanãn 9' 1398 KB
Leylã Gozãreš az Majma'e omumie a'zãye Šabakeye Zanãn 10' 1533 KB
Leylã Edãmeye gozãreš az Majma'e omumi 8' 1193 KB
Leylã Edãmeye gozãreš az Majma'e omumi 10' 1485 KB
Tamãse telefoni Jonbeše kãrgari va jonbeše zanãn 13' 1991 KB
Rahã Azãdie Zarafšãn, tahrime Irãn, Sãzmãne Melal 7' 1075 KB

20070311   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme

زنده ياد پوران بازرگان
5' 730 KB
Bahrãm Qadimi Yãde Purãn Bãzargãn 17' 2676 KB
Zohre Sotude Yãde Purãn Bãzargãn 9' 1366 KB
Minã Asadi Setãreye Rowšan      ستاره روشن، مينا اسدى 5' 2468 KB
Leylã Kãrzãre Zanãn, tazãhorãt dar Den Haag 28' 4364 KB
Gozãreše telefoni Tazãhorãt barãye ãzãdi va barãbari dar Sued 6' 778 KB
Rahã&Farxonde Ruze Zan dar Irãn, tazãhorãte zedde jang, majma'e omumi 9' 1404 KB
Azize Šãhmorãdi Soxanrãni dar Ruze Zan 23' 3491 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Leylã Tazãhorãte moallemãn va xabarhãye digare Irãn 5' 713 KB

گرامى باد هشت مارس روز جهانى زن


شبکه زنان رسما همه شما را به شرکت در راهپيمايى ٨ مارس در دن‌هاگ هلند دعوت ميکند.
براى کسب اطلاعات بيشتر به صفحه کارزار زنان مراجعه کنيد.

20070304   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 150'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 519 KB
Ahmad Puri Sãzmãne Panãhandegãn dar Holand, Ruze Zan 19' 2984 KB
Farxonde Únã Na be Jomhurie Eslãmi, na be jang 12' 1911 KB
Tamãse telefoni Na be in na be un ke nemišavad! 8e Mars 6' 994 KB
Ãzar Deraxšãn Kãrzãre Zanãn, 8e Mãrs 23' 3555 KB
Tamãse telefoni Marãseme Ruze Zan - Stockholm 3' 433 KB
Maryam Hoseynzãde Še'r, honar, ãzãdi va jonbeše zanãn 24' 3706 KB
Maryam Hoseynzãde Edãmeye goftogu 18' 2860 KB
Farxonde 36 zane mobãrez dar Tehrãn dasgir šodeand 3' 482 KB
Maryam Hoseynzãde Edãmeye goftogu va cand še're digar 9' 1420 KB
Leylã Ãksione Kãrzãne Zanãn, Šabakeye Zanãn 24' 3669 KB

20070225   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Rahã&Leylã Moarrefie barnãme 2' 314 KB
Rahã&Farxonde Axbãri az Irãn, E'terãze mo'allemãn, Šerkate Vãhed 10' 1555 KB
Farhãd Gonjišgake aši maši 4' 649 KB
Rahã&Leylã Foruq Farroxzãd 3' 492 KB
Rahã Jalase Sãzmãne Qodrate Kãrgar    Arbetarmakt    Workers Power 10' 1614 KB
Nãder Sãni Dowlat va qavãnine jadide Sued 17' 2666 KB
Minã Zarrin Ruze zan dar Den Haag va Stockholm 3/3 20' 3151 KB
Foãd Šams Jonbeše danešju'i, zanãn, jang... 21' 3232 KB
Foãd Šams Edãmeye mosãhebe       وب‌لاگ فؤاد شمس 21' 3189 KB

20070218   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 665 KB
Rahã&Farxonde Axbãre hafte, Golesorxi, Kãrzãre Zanãn 6' 940 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri... 6' 902 KB
Rahã Mosãhebe bã Elnãz Ansãri - Golesorxi 5' 789 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Elnãz Ansãri Zanãn va jonbeše zanãn    وب‌لاگ الناز انصارى 33' 5130 KB
Parvãne Bokã 8e Mãrs, Kãrzãre Zanãn    سايت کارزار زنان 17' 2649 KB
Sorrayã 8e Mãrs, Kãrzãre Zanãn 10' 1565 KB
Mas'ud Na be jomhurie Eslãmi, na be jang 17' 2698 KB
Leylã Majma'e omumie a'zãye Šabakeye Zanãn 2' 223 KB
Foruq Farroxzãd Ãyehãye zamini    سايت فروغ فرخزاد 5' 773 KB
Leylã Hafteye ãyande 3' 514 KB

20070211   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 115'
Leylã&Rahã Moarrefie barnãme, jalaseye Roza Luxemburg 12' 1776 KB
Leylã Ruze Komele dar Stockholm 21' 3323 KB
Mohammad Mostafã'i Goftoguye telefoni bã vakile Nãzanin dar Irãn 11' 1668 KB
Nãzanin Afšin Jam Ãzãdie Nãzanin, marãseme Stockholm 8' 1231 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Ãbed Tavãnce Dãnešjuyãn, zanan, jang va masã'ele ejtemã'ie Irãn 26' 3981 KB
Ãbed Tavãnce Edãmeye goftogu - www.takravi.blogfa.com وب‌لاگ عابد توانچه 26' 3971 KB
Farxonde Na be jang, na be Jomhurie Eslãmi 13' 2045 KB

20070204   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 751 KB
Rahã va Farxonde Mosãhebehãye emruz, Ãbed Tavãnce - Hamleye Ãmrikã be Irãn 11' 1646 KB
Parvin Saqafi Seminãre sãlãne dar Ãlmãn 16' 2450 KB
Parvin Saqafi Edãmeye mosãhebe 16' 2482 KB
Leylã Barnãmeye honari: siãsi yã tafrihi 4' 654 KB
Sorayyã Fattãhi Kãrzãre Zanãn 14' 2229 KB
Gisu Šãkeri Ãlbume jadid 19' 3016 KB
Leylã
Konferãnse Luxemburg کنفرانس روزا لوکزامبورگ
چهارشنبه ٧ فوريه، ساعت ٦ - ABF مرکزى استکهلم سالن Fabian
2' 347 KB

2007-01-28   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Rahã&Farxonde Moarrefie barnãme 6' 940 KB
Farxonde Xatare hamleye Ãmrikã be Irãn 10' 1533 KB
Leylã Filme Tavallod 13' 1997 KB
Rahã Nãzanin 8' 1285 KB
Manucehr Mãsuri Nãzanin az zendãn ãzãd mišavad 12' 1889 KB
Tamãse telefoni Še'ri az Ro'yã barãye Nãzanin 4' 611 KB
Nãder Sãni Kãrnãmeye dowlate jadide Sued 21' 3259 KB
Farxonde&Rahã Konferãnse Rosa Luxemburg 7/2 ABF Stockholm 5' 751 KB

2007-01-21   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1053 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Bahrãm Rahmãni Jãsusãne jomhurie eslãmi dar Sued 23' 3545 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu 18' 2811 KB
Leylã Dar bãreye Farnãz Arbãbi 4' 573 KB
Fereydun Farroxzãd Hajve mollãyãn o hokumate eslãm 6' 961 KB
Azam Qarã'i Konferãnse qatlhãye nãmusi 19' 2908 KB
Sevil Tan be esãrat nemidaham 26' 3852 KB
Leylã Matãlebe bãqi mãnde 2' 347 KB

2007-01-14   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme, dãdgãhe Nãzanin 14' 2126 KB
Rahã Yãde Qamar 7' 1059 KB
Farxonde Negãhi be sãle 2006 7' 1059 KB
Marjãn Eftexãri Sãle 2006, mohemtarin vaqãye' 23' 3534 KB
Marjãn Eftexãri Edãmeye goftogu 20' 3043 KB
Sediqe Mohammadi Sãle 2006, laqve qavãnine zedde zan 15' 2304 KB
KÃRZÃR
گيسو شاکرى
Hãn! Inak vaqte Kãrzãr ast! Še'r: Minã Asadi, Ãhang: Mohammad Šams
هان! اينک وقت کارزار است! ترانه-سرود کارزار، هديه به مردم ايران
4' 659 KB
Tamãse telefoni Seminãre zanãn dar Stockholm 3' 503 KB
Rahã Qat'nãmeye tahrime Irãn 7' 1032 KB

سايت شبکه زنان در سال ٢٠٠٦

٣١١٫٤٨٠ ويزيتور (١٩٠ درصد پارسال) و ٢٫٢٤٣٫٥٠٠ مراجعه (hit) داشته است (١٥٤ درصد پارسال) و دستکم ١٤١ گيگابايت (١٤٨ درصد پارسال) اطلاعات براى علاقمندان ارسال کرده است.

Freedom is all we demand! ماه مارس سال پيش، پرمراجعه‌ترين ماه بوده است. در اين ماه سايت شبکه زنان ٤١٫٦٥٧ ويزيتور و ٢١٤٫٢٨٠ مراجعه (hit) داشته است. در اين ماه مردم از ٥٠ کشور مختلف بديدن ما آمده‌اند که رکوردداران در بين آنها، به ترتيب اينها هستند:
Unresolved/Unknown, USCommercial, Sweden, Network, Germany, Netherlands, UnitedKingdom, SaudiArabia, CzechRepublic, Australia, France, Japan, Denmark, Finland, Tonga, Norway, USGovernment, Belgium, Singapore, Non-ProfitOrganization, Italy, Ireland, Estonia, UnitedStates, USMilitary, Romania, Pakistan, Switzerland, Canada, HongKong,
در اين ليست هيچ ذکری از ايران نيست. علت اين است که رژيم اسلامی ايران اينترنت را سانسور ميکند. بسياری از سايتهای ضدرژيمی و ضداسلامی فيلتر و بلوکه ميشوند (به کمک شرکت سوئدی اريکسون Ericsson). خيلی از ايرانيها ياد گرفته‌اند که به لطائف الحيل از جمله با استفاده از سايتهای فيلترشکن، از ديوارهای سانسور عبور کنند. آمار اين نوع مراجعات معمولا در ارقام مربوط به مراجعات از کشورهای ناشناس (Unresolved/Unknown) خودش را نشان ميدهد. دستکم ما اميدواريم که اينطور باشد... مراجعين از کشورهای "ناشناس" بيش از ٦٤٪ مراجعين سايت ما را تشکيل ميدهند.

سايت شبکه زنان در واقع فقط محل انتشار برنامه‌هاى راديوى صداى زنان به زبان فارسى است. پس به زبان فارسى از همينجا به همه شما هزاران فارسى زبانى که از گوشه و کنار دنيا به ديدن ما ميآييد درود ميفرستيم و براى همگيتان در سال جديد، تندرستى، شادى و پيروزى آرزو ميکنيم.Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد