Audio clips from our radio programs in Farsi: 2011    
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2011
90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداى ما در اين سايت، به برنامه ريل‌پلير نياز داريد. نوشته‌ها به اورفارسى است.
سه لينک براى‌ دريافت زنده برنامه‌هاى راديوى استکهلم FM 88.9 (از جمله صداى زنان) روى اينترنت:    asx    pls    m3u    اطلاعات بيشتر
راديو صداى زنان، همزمان با تعطيلات مدارس بمناسبت سال نو، تا ١٥ ژانويه تعطيل است.
براى همه مبارزان و مدافعان برابرى و آزادى و همه آنان که عليه تبعيض و ستم و استثمار ميکوشند،
سالى پربار و پر موفقيت آرزو داريم. به اين اميد که امسال ديگر، سال بهترى باشد.
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20111218   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 105'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, be yãde Cesária Évora
Cesária Évora
7' 1102 KB
Leylã, Hamid Negãhi be axbãre hafte 29' 4483 KB
Aida El Ayouby Ya El Medan bã tarjomeye Fãrsi    Ya El Medan يا الميدان 5' 784 KB
Xandã Kampe Ašraf va Mojãhedine Xalq 15' 2256 KB
Tamãse telefoni Ta'tilãte Rãdio Anternãsionãl 2' 282 KB
Yek šenavande Inside Job, bohrãne eqtesãdi, šarhe vaqãye' bejãye tahlile elmi 46' 7087 KB

٢٧ دسامبر سالگرد کشتار مردم بيگناه و بيدفاع غزه توسط دولت و ارتش جنايتکار اسرائيل است.
فيلم مستند و تکان دهنده Vibeke Løkkeberg ويبکه لوکه‌برگ، اشکهاى غزه را، که فقط گوشه‌اى کوچک از اين جنايت هولناک را از چشم بچه‌ها و به روايت آنان توصيف ميکند، ببينيد.
ببينيد که بچه‌ها را فقط ترکش بمبها و آوار خانه‌ها نکشته است. سينه‌هاى پاک و مقدس بعضى را با گلوله‌هاى تپانچه و با نشانه‌گيرى از نزديک دريده‌اند.
اگر دادگاه نورنبرگ ديگرى تشکيل بشود، به استناد فقط همين فيلم ميشود، سران دولت اسرائيل را هم به همان جايى فرستاد که گورينگ و کيتل را فرستادند.

Human Rights is Joke! Gaza January 2009 UNITED NATIONS Press Release 15 September 2009 Die Tränen Gazas - Tears of Gaza German Subs Tears of Gaza - ENGLISH
بدون محاکمه و مجازات همه مسؤولين و عاملين اين جنايت هولناک عليه بشريت، پايان دادن به دوران جنگ تروريستها غير ممکن است

Muzik Tamãme tarãnehã az avval tã ãxar    90'
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Minã Asadi Setãreye Rowšan      ستاره روشن، مينا اسدى 5' 2468 KB
Minã Asadi Dar suge ãzadi      در سوگ آزادى، شعر و صداى مينا اسدى 5' 2468 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 10' 1734 KB
Farhãd Gonjišgake aši maši 4' 649 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Zoyã Sãbet Qowqãye setãregãn 5' 875 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri... دوباره ميشود آرى - شعر مينا اسدى 6' 902 KB
Hesãm Nahang
6' 1005 KB
Hesãm Qoqnus 6' 854 KB
گيسو شاکرى Kucsedãye Minã Asadi
4' 611 KB
گيسو شاکرى Nimeye degar - Minã Asadi
4' 508 KB
گيسو شاکرى Hãn! Inak vaqte Kãrzãr ast! Še'r: Minã Asadi, Ãhang: Mohammad Šams
4' 508 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Goruhe Arian Gole ãftãbgardun
6' 1015 KB
The Rebel Girl
Joe Hill (Joel Hägglund, 1849-1911)
5' 1042 KB
انترناسيونال Eugene Pottier, Pierre Degeyter - سرود انترناسيونال بزبان فرانسه همراه با ترجمه فارسى آن
L'Internationale Eugene Pottier (Paris 1871), Pierre Degeyter (1888)

قواى آمريکا از عراق بيرون رفت، اما ياد اين جنايت عظيم عليه بشريت تا ابد از خاطره مردم دنيا بيرون نميرود.
به اميد آن روز که مسؤولين و عاملين اين جنايات جنگى و اين تجاوز بيشرمانه به هست و نيست ميليونها انسان بيدفاع را پشت ميله‌هاى زندان ببينيم،
و بردلى منينگ، اين فرزند فداکار و خلف مردم ستمديده جهان را برنده جايزه صلح نوبل
Put War-Criminals in Jail!
They don't do body counts! No Bravery - James Blunt Bradley Manning - OUR HERO Collateral Murder - Iraq

حميد از تهران: قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغيير ٩ ماهه (از دسامبر تا سپتامبر)؛ قبل و بعد از حذف سرى اول يارانه‌ها NEW!

20111211   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 5' 934 KB
Leylã, Hamid Negãhi be axbãre hafte 19' 2946 KB
Leylã, Hamid Negãhi be axbãre hafte - edãme 22' 3367 KB
Faribã Jonbeše dãnešju'i - 16e Ãzar     فريبا - از شوراى دانشجويان چپ 20' 3172 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Hamid Irãn: Bihoquqie kãrgar 3' 433 KB
Aqãye Zamãni Goftogu va ahvãlporsi az pedare Šãhrox Zamãni     احوال شاهرخ زمانى از زبان پدر 7' 1118 KB
Hamid
Filme mostanad
فيلم مستند درباره بحران اقتصادى
Inside Job - Charles Fergunson
17' 2639 KB
Farzãne Ettelã'iyeye Šowrãye Stockholm - da'vat be tazãhorãt: Sergelstorg 17/12 14:00 4' 595 KB

20111204   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 3' 492 KB
Leylã, Hamid Axbãre hafte, Sefãratgiri, tahrime Irãn... 18' 2843 KB
Pežmãn Rahimi Vaz'e zanãn dar Torkiye     پژمان رحيمى  دبير انجمن سايه اهواز 16' 2444 KB
Hamid Az bahshãye seminãre Arena gruppen: Jonbeše kãrgari dar Xãvare Miãne 22' 3367 KB
Leylã, Hamid Be mã musiqi va sorude xub moarrefi konid 3' 460 KB
Leylã Az konferãnse sarãsarie Edãreye Omure Javãnãn; Ungdomsstyrelsen 15' 2358 KB
Dibã Alixãni Xošunat aleyhe zanãn     ديبا عليخانى 16' 2493 KB

20111127   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, be yãde Šamsi Tãheri

اسلاميست‌ها رفيق تقى را کشتند
6' 870 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye hafte, Qatle Rafiq Taqi
Rafiq Tağının ilk müsahibəsi مصاحبه با رفيق تقى در بيمارستان - داستان ترور از زبان خودش
15' 2353 KB
Leylã, Hamid Edãmeye xabarhã, Mesr; tajãvoze dastejam'i be xabarnegãr 16' 2423 KB
Leylã 25 nov 1960, Xãharãne Mirabal - Ruze jahãni mobãreze aleyhe xošunat nesbat be zanãn 2' 271 KB
A'zam Qarãi Gozãreš az jalaseye 25/11 dar mowrede ezdevãjhãye ejbãri va xošunate nãmusi     اعظم قرايى 26' 3976 KB
Salãm Rasuli Qãnune kãre Irãn va taqirãte jadidaš     سلام رسولى: قانون کار 30' 4666 KB
Tamãse telefoni Farzãne: Ettelã'iyeye Šowrãye Stockholm dar bãreye Irãn va jang-talabie NATO 5' 740 KB

20111120   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 105'
Hamid, Leylã Moarrefie barnãme 7' 1080 KB
Hamid, Leylã Axbãre hafte, Mesr, Sued... 13' 2045 KB
Farhãd Gonjišgake aši maši 4' 649 KB
Nãder Sãni Eftezãhãte tãze dar Sued;   نادر ثانى  سالمندان در پوشک پُر پُرسودترند 20' 3135 KB
Šãdi Amin E'terãz be hejãbe ejbãri bã berahnegi, zan, Eslãm, mardsãlãri     شادى امين 21' 3286 KB
Björn Danielsson 'Occupy Wall street' - Stockholms Fria, da'vat be ãksion     بيورن دانيلسون 28' 4316 KB
Hamid Yek ruz hameye donyã foruxte šode bud... Cornelis Vreeswijk: En dag var hela jorden såld 2' 390 KB
Azar Mahlujiãn Didãr dar Lãrnãkã     آذر محلوجيان
Möter dig i Larnaca
13' 1964 KB

20111113   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 4' 654 KB
Šahrzãd Mojãb Zanãn va tahavvolãte jahãn (2/2)      شهرزاد مجاب
تمام مصاحبه با شهرزاد مجاب در يک مجموعه
39' 6122 KB
Leylã, Hamid Axbãre hafte, Itãliã, Yunãn, Irãn... 16' 2407 KB
Huriã Mossadeq Afqãnestan; sãzeš az tariqe foruxtane hoquqe mosallam zanãn      حوريه مصدق    Horia Mosadiq 18' 2768 KB
Leylã Xošunat bã moweze jãyaš rã be mehrbãni nemidahad 2' 341 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Vahid Valizãde Az Xiãbãn tã Reportãž      وحيد ولى‌زاده رپرتاژ را آبونه شويد   ReportXaneh@gmail.com 19' 2946 KBنامه‌هايى از ايران - فيلمى مستند و تکان دهنده از جنايت و سبعيت رژيم اسلامى در برخورد به فعالين جنبش سبز - روى عکس کليک کنيد.
20111106   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 331 KB
Leylã, Hamid Negãhi be axbãr 4' 638 KB
Leylã Gozãreš az tazãhorãte Stockholm 15' 2310 KB
Parvin Saqafi Hejãb     پروين ثقفى 32' 4963 KB
Kãmrãn Matin Bohrãne eqtesãdie jahãni     کامران متين 22' 3334 KB
Šahrzãd Mojãb Zanãn dar tahavvolãte kešvarhãye Arabi (1/2)     شهرزاد مجاب 31' 4839 KB
Leylã Da'vat be naqd o ezhãre nazar - Da'vat be tazãhorãt 1' 136 KB


اين گزارش ١٥ دقيقه‌اى تلويزيون من و تو را درباره ترورهاى رژيم ايران ببينيد - روى عکس کليک کنيد.

20111030   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 7' 1042 KB
Leylã Xošunat rã avval bãyad tark konid... 4' 676 KB
Hamid, Leylã Axbãre hafte, Libi, Tunes
30' 4666 KB
Hamid Axbãre hafte, zelzeleye Vãn, panãhandegãn 6' 918 KB
Ahamad Puri Vaz'e panãhandegãn dar Orupã 37' 5788 KB
Gisu Šãkeri Kuc bã sedãye Minã Asadi
4' 611 KB
Leylã, Hamid Axbãri az Irãn 3' 390 KB
Farzãne Da'vat be tazãhorãt 5/11 - Qat'nãmeye Šowrãye Stockholm 6' 951 KB
Hamid Axbãri az Irãn 5' 783 KB

20111023   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 97'
Hamid Moarrefie barnãme, negãhi be axbãre hafte 19' 2897 KB
Jamile Nedãi Filme Jodãie Nãder az Simin     جميله ندايى 23' 3528 KB
Jamile Nedãi Edãmeye goftogu 17' 2595 KB
Björn Danielsson Occupy Wall Street - Stockholms Fria     بيورن دانيلسون 22' 3404 KB
Šahin Hirmandpur 17e Oktobre 1961 - قتل عام ١٧ اکتبر - پاريس     شهين هيرمندپور 16' 2407 KB

20111016   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 7' 1112 KB
Leylã, Hamid Gap pirãmune axbãre hafte - Suriye 28' 4305 KB
Leylã, Hamid Gap pirãmune axbãre hafte - Irãn o Ãmrikã 31' 4801 KB
Hamid Vaz'e zanãn dar kešvarhãye Arabi - Navãl Sa'dãvi 22' 3415 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Leylã Tazãhorãt dar Stockholm - cand goftogu 12' 1819 KB

"تعهد دولت سوئد به حفظ اسرار سازمانهاى امنيت و جناياتشان بيش از پابنديش به مبانى پذيرفته شده حقوق بشر است"
King Abdullah, Beheading, King Karl Gustv, Mubark, Persson, Anna Lindh, Suleiman, torture in Egypt
فيلم مستند افشاگرانه تلويزيون سوئد را ببينيد - اين فيلم را ميتوانيد تا ١٣ ژانويه ٢٠١٢ روى اينترنت تماشا کنيد
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20111009   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 6' 951 KB
Leylã Tazãhorãte jom'e dar Stockholm va axbãre digar az Sued 13' 1954 KB
Hamid, Leylã Axbãre hafte, mobãrezãt va e'terãzãte mardom 17' 2709 KB
Fereydun Šowrãye Stockholm - Hemãyat az kãrgarãne Petro-šimi 4' 660 KB
Hamid, Leylã 10 sãl az ešqãle Afqãnestãn gozašt 7' 1075 KB
Hamid Jãyezeye Solhe Nobel 2' 266 KB
Piruz Javãnãn, šurešhã, bohrãne eqtesãdi 24' 3712 KB
Sorayyã Šahãbi Šurešhãye Engelestãn     ثريا شهابى 13' 2056 KB
Leylã Xošunate xãnegi 7' 1177 KB
Fereydun Mas'aleye zanãn va mobãrezãte enqelãbi 9' 1339 KB

20111002   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 5' 773 KB
Hamid, Leylã Xabarhãi az jahãn va Irãn 15' 2315 KB
Hamid, Leylã Edãmeye xabarhã... 13' 2056 KB
Leylã Zendãnhã dar Irãn - Ce bãyad kard? Jalaseye Šowrã dar Paltalk     شورا در پالتاک 2' 287 KB
Said Sohrãbi Zendãnhã dar Irãn - Bahs dar jalaseye Šowrã dar Paltalk     سعيد سهرابى 19' 2914 KB
Qãsem Xãksãr Zendãnhã dar Irãn - Bahs dar jalaseye Šowrã dar Paltalk     قاسم خاکسار 8' 1215 KB
Az Paltalk Zendãnhã dar Irãn - edãmeye sohbathã dar Paltalk 17' 2660 KB
Šahzãd Sarmadi Taqãzãye ozviyate Felestin dar Sãzmãne Melal     شهزاد سرمدى 11' 1711 KB
Hamid Mostanad az televizione Sued - E'zãm be Mesr barãye šekanje     SVT: Uppdrag granskning 8' 1263 KB

20110925   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Sazmãne melal, Ahmadi-Nežãd... 28' 4305 KB
Šãdi Sadr Jenãyate bioqubat... az Konferãnse Zendãniãne Siãsi - Göteborg 19' 2978 KB
Nazar va soãl Zabt šode dar Konferãnse Zendãniãne Siãsi - Göteborg 30' 4682 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyeye Šworã - ãzãdie zendãniãne siãsi - Paltalk 30/9 4' 589 KB
Elãhe Amãni Qarãmat be qorbãniãn - az Konferãnse Zendãniãne Siãsi - Göteborg 23' 3598 KB

20110918   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1199 KB
Abbãs Samãkãr Soxanrãni dar Konferãnse Zendãniãne Siãsi - Göteborg    عباس سماکار 27' 4165 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Leylã Didãr bã Ãzar Deraxšãn 9' 1398 KB
Hamid, Leylã Xabarhãi az jahãn va Irãn 29' 4553 KB
Šahin Hirmandpur Fête de l'humanité 2011    شهين هيرمندپور 12' 1889 KB
Elãhe Amãni Soxanrãni dar Konferãnse Zendãniãne Siãsi - Göteborg    الهه امانى 19' 2919 KB

20110911   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Qazal Moarrefie barnãme 1' 158 KB
Šãdi Sadr Mosãhebe: az Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg    شادى صدر 21' 3307 KB
Leylã Gozãreš az Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg 4' 600 KB
Farzãne Gozãreš az pikete Šowrã dar Stockholm - da'vat be tazãhorãt 14/9 6' 875 KB
Basir Nasibi Mosãhebe: az Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg    بصير نصيبى 13' 1981 KB
Homãyun Irãni Mosãhebe: az Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg    همايون ايرانى 14' 2234 KB
Leylã Gozãreš az Konferãns 2' 352 KB
Milã Mosãfer Soxanrãni dar Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg    ميلا مسافر 21' 3248 KB

20110904   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 994 KB
Sudãbe Ardavãn Ãzarbãyjãn, e'terãzãte mardom, Kãnune Nevisandegãn    سودابه اردوان 21' 3296 KB
Leylã Šabakeye Zanãn dar tãbestãni ke gozašt 18' 2784 KB
Ãzar Deraxšãn Mojãssam kon... Še're John Lennon bã tarjome va sedãye Ãzar Derãxšãn 3' 471 KB
Milã Mosãfer Konferãnse Zendãniãne Siãsi dar Göteborg 9-11/9     ميلا مسافر - کنفرانس گوتنبرگ ٩ تا ١١ سپتامبر 14' 2207 KB
Leylã Ãrezuye salãmati barãye Ãzar Deraxšãn 4' 573 KB
Nãder Sãni Owzã'e siãsie Sued, vaqãye'e tãbestãn      نادر ثانى 27' 4208 KB
Leylã Libi: Piruzie NATO 3' 401 KB

20110828   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Hamid Moarrefie barnãme - avvalin barnãme pas az ta'tilie tãbestãn 7' 1037 KB
Hamid Azãdi va barcidane zendãnhãye siãsi - Maqãle'i az Said Sohrãbi    مقاله‌اى از سعيد سهرابى 14' 2229 KB
Bahrãm Rahmãni Vaqãye'e tãbestãn, dar Irãn o jahãn     بهرام رحمانى 23' 3512 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu dar bãreye vaqãye'e tãbestãn 21' 3286 KB
Leylã Dargozašte Parvin Nowdiniãn - tamãse telefoni az Ãlmãn پروين نودينيان هم به خاک سپرده شد

ياد استقامتهايش اما هميشه زنده ميماند
6' 1005 KB
Možde Arasi, Leylã Be yãde Parvin Nowdiniãn va zendãn     مژده ارسى 19' 2897 KB
Tal'at Be yãde Parvin Nowdiniãn; xãterãte yek hamzangir az zendãn
خاطرات طلعت از همرزمان و همزنجيران پروين
5' 724 KB

سايت اسلامى مبلّغ فرودستى زن، ۴۱۶ هزار کرون از دولت سوئد کمک مالى ميگيرد!
راديو صداى زنان همزمان با تعطيلات تابستانى مدارس تعطيل است و برنامه زنده پخش نميکند.
20110619   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 7' 1032 KB
Gulãy Entexãbãt va ahzãbe Siãsi dar Torkiye 20' 3135 KB
Ãzar Mojãssam kon... Še're John Lennon bã tarjome va sedãye Ãzar Derãxšãn 5' 778 KB
Ãzar Deraxšãn 'Yek Miliun Emzã', jonbeše zanãn, sosiãlism, ãgãhie tabaqãti...    گفتگو با آذر درخشان
آذر درخشان در راديو صداى زنان - مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانى‌ها
40' 6176 KB
Nãder Sãni Marãseme pãyãne sãle tahsilie madãres dar kelisã!      نادر ثانى 20' 2930 KB
Hamid Az sãyte Nãder Sãni - Dastgirie Ašraf Alixãni 6' 821 KB
Leylã, Hamid Ta'tilie Rãdio Zanãn dar tãbestãn 4' 616 KB

نوشته‌ و گزارش از تهران:     نوشته‌هاى امين     نوشته‌هاى حميد

20110612   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Hamid Moarrefie barnãme 4' 557 KB
Mahšid Mojãveriãn Tazãhorãte Géneve, kãrgarãn, zanãn 18' 2865 KB
Mahšid Mojãveriãn Edãmeye goftogu     مهشيد مجاوريان 19' 2860 KB
Hamid Goftogu bã šerkat konandegãn dar tazãhorãte Géneve 9/6 15' 2391 KB
Hamid Axbãri az Pãkestãn va Suriye 10' 1544 KB
Hamid Axbãri az Irãn va Arabestãn 13' 2035 KB
Tamãse telefoni Da'vat be tazãhorãt dar hemãyat az zendãniãne siãsi va panãhjuyãne Sued 4' 654 KB
ILO 20110609
فراخوان اتحاديه‌هاى کارگرى فرانسه به تظاهرات در مقابل مرکز سازمان جهانى کار در ژنو، در حمايت از کارگران ايران - ٩ ژوئن

20110605   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 2' 357 KB
Leylã, Hamid Libi, Afqãnestãn, Suriye, va xabarhãye digare hafte 18' 2719 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Leylã, Hamid Suriye va Irãn, xabarhãye Sued va Orupã 13' 2056 KB
Hamid Sadomin ejlãse ILO 4' 665 KB
Mahšid Mojãveriãn Konferãnse Sãzmãne Jahãnie Kãr - ILO     مهشيد مجاوريان 16' 2412 KB
Leylã Sorudi az Jan Hammarlund barãye kãrgarãne Irãn, tarjomeye Said Sohrãbi 8' 1231 KB
Leylã, Hamid Qatle Hãle Sahãbi, xabarhãye Irãn 20' 3065 KB
Ali Mobãraki Tazãhorãt dar moqãbele daftare ILO barãye kãrgarãne Irãn - Genève 9/6   على مبارکى: دعوت به تظاهرات 12' 1878 KB
Tamãse telefoni Šer: Gomšow! 5' 719 KB
Leylã Da'vat be tazãhorãte Genève 6/9 1' 82 KB

20110529   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme Glorious Paris Commune , Glorieux Commune de Paris 1871 5' 724 KB
Leylã Doxtarãne mazlum o farãri - Sosiãl, Šabakeye Zanãn 14' 2234 KB
Hamid Axbãre hafte: Marge Nãser Hejãzi, Xorramšahr 10' 1517 KB
Marziye Kamãngar Dar bãzdãšte Polis dar entezãre exrãj!     مرضيه کمانگر 25' 3873 KB
Omid Habibiniã E'terãzãte tude'i dar Espãniã 25' 3863 KB
Šahzãd Sarmadi Sãlgarde Komone Pãris
شهزاد سرمدى     صد و چهلمين سالگرد کمون پاريس
11' 1695 KB
Tamãse telefoni Panãhjuye Irãni dar bãzdãšt, dar entezãre exrãj 5' 692 KB

20110522   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 6' 843 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye hafte: Irãn 9' 1387 KB
Leylã Kudakãne bipanãh - Be mã bepeyvandid va be ãnhã panãh bedahid 3' 428 KB
Dibã Alixãni Zan dar Kordestãn - Konferãnse zanãn dar Kordestãne Erãq    ديبا عليخانى 17' 2714 KB
Hamid Xabarhãye hafte: Espãniã, e'terãz be diktãtorie bãzãr 5' 724 KB
Hãmed Kiãi E'terãzãte dãnešju'i va owzã'e Irãn      حامد کيايى عضو تحريريه نشريه خاک 27' 4116 KB
Nãder Sãni Owzã'e siãsi dar Sued va donyã      نادر ثانى 29' 4429 KB
Tamãse telefoni Še're nãtamãm: xordid, bordid, ãvãre kardid... 1' 196 KB

20110515   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 6' 951 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye Irãn, extelãf dar hokumat, dãnešjuyãn 13' 1943 KB
Bahrãm Rahmãni Mamnu'iyate Borqe' o neqãb - edãmeye bahz az haftehãye qabl     بهرام رحمانى  درباره ممنوعيت برقع و نقاب 19' 2951 KB
Yek šenavande Mamnu'iyate Borqe' o neqãb - cerã bahs mikonim 22' 3372 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu 14' 2164 KB
Šenavande Edãmeye goftogu 13' 1954 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu 7' 1166 KB
Šenavande Edãmeye goftogu - harfe ãxar همه صحبتهاى اين شنونده در يک مجموعه 5' 713 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu - harfe ãxar همه صحبتهاى بهرام رحمانى در يک مجموعه 2' 298 KB
Leylã, Hamid Mesr: dargirie mazhabi, Suriye: sarkubhã, Irãn: moãmeleye nafti 5' 832 KB

unite.jpg
20110508   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Ruze Kãrgar
Brzezinski, United States National Security Advisor to President Jimmy Carter, and Tim Osman (Osama bin Laden) - brothers in arms
بن لادن و برژينسکى مشاور رئيس جمهور آمريکا
16' 2455 KB
Hamid Nãmeye Osãnlu az zendãn be monãsebate Ruze Kãrgar 19' 2930 KB
Hamid, Leylã Ruze Kãrgar, qatle Ben Lãden, bardegie qãnuni dar Sued 20' 3151 KB
Bahrãm Rahmãni Mamnu'iyate Borqe' o neqãb dar Farãnse    بهرام رحمانى 13' 2013 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye bahs - jadal bã yek šenavande 13' 1900 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye bahs - jadal bã yek šenavande 13' 2045 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye bahs - jadal bã yek šenavande 8' 1193 KB
Leylã, Hamid Extelãf dar hokumate Irãn, Sirvãn dar Sued mimãnad, xabarhãye digar 7' 1021 KB

ده سال جنگ تروريست‌ها کافى بود تا دنيا از دوران بيانيه حقوق بشر به عصر موسى رجعت کند. ده سال ديگر، با اين وضع، به عصر حجر برگشته‌ايم.
ديگر "چشم در برابر چشم" و "گرفتن انتقام" با "اجراى عدالت" هم معنى شده است.
مردم "ترور" را جشن ميگيرند!!!
رؤساى اينان ميگويند رئيس آنها را کشته‌اند و جسدش را به دريا انداخته‌اند.
ميخواهند ديگر کسى از بن لادن نپرسد چون او هم خيلى شنيدنيها دارد که درباره برژينسکى و دولت آمريکا - کارفرمايان سابقش - و سازمان و تشکيلات فعليش بگويد.

 

20110424   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 15' 2412 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye Irãn: e'dãmhã, gerãni, extenãq 11' 1711 KB
Marjãn Eftexãri Tahavvolãte Xãvare Miãne, jonbeše kãrgari      مرجان افتخارى 29' 4499 KB
Sude Rãd Mamnu'iyate Borqe' o neqãb dar Farãnse    سوده راد 13' 1938 KB
Sude Rãd Mamnu'iyate Borqe' o neqãb dar Farãnse - jadal bã yek šenavande 17' 2639 KB
Sude Rãd Edãmeye bahs o jadal       همه گفتگو با سوده در يک فايل MP3 10' 1490 KB
Leylã, Hamid Ruze Kãrgar, tazãhorãt, jašn (Kãfe Marx), Rãdio barnãme nadãrad! 4' 633 KB

20110417   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Ruze Kãrgar 16' 2412 KB
Hamid, Leylã Ãhanghãye mahalli, bahse Sureye Nesã' 34 4' 546 KB
Rezã Eyrumlu Qorãn, Eslãm, zan, Sureye Nesã' 16' 2493 KB
Rezã Eyrumlu Edãmeye goftogu    رضا آيراملو 15' 2272 KB
Sude Rãd Mamnu'iyate Borqe' o neqãb dar Farãnse    سوده راد 17' 2606 KB
Yek šenavande Na be enqiãde zan! Na be enqiãde šahrvand! Na be hokumate polisi! 16' 2504 KB
Leylã, Hamid Qeymathã dar Irãn az Hamid, qatle Xamis dar Felestin, e'dãmhãye alani dar Širãz 7' 1021 KB
Tamãse telefoni Farzãne: Ettelã'iye aleye e'dãm - e'dãme Širko dar Ruze Kãrgar! Tazãhorãt 22/4   فرزانه 3' 428 KB
Hamid, Leylã Xabar az Irãn o Suriye: Mosãdereye ãntenhã, dastgiri o e'dãm 5' 751 KB
Tamãse telefoni Sãrã Naxa'i: Dar mahkumiyate e'dãmhãye axire Irãn - da'vat be tazãhorãt   سارا نخعى 4' 546 KB
20110410   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Hamid Moarrefie barnãme ג'וליאנו מר جوليانو ميرخميس 2011-1958 4' 616 KB
Hamid Eslãmisthã Juliano Mer-Khamis rã koštand   اسلاميست‌ها جوليانو ميرخميس را کشتند 7' 1112 KB
Omid Habibiniã Qatle Juliãno, hamleye arteše Erãq be ordugãhe Mojãhedin 23' 3620 KB
Farhãd Gonjišgake aši maši 4' 649 KB
Susan Bahãr Hoquq va vaz'e kudakãn dar jahãn - Dãrvag سوسن بهار - داروگ 30' 4645 KB
Hamid Axbãr: Yãrãnehã dar Irãn, Suriye, Sãhele Ãj, koštãr dar ordugãhe Ašraf 12' 1873 KB
Hamid Farhang va sãnsur - az barnãmeye Rãdio Sued 7' 1075 KB
20110403   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 4' 665 KB
Moxber Goftogu bã panãhandegãne e'tesãbie Irãni dar šahre Vãn, Torkiye 10' 1533 KB
Hamid, Leylã Mesr: Qãnune asãsie jadid - Mobãrezãte kãrgarãn va mardom 19' 2941 KB
Hamid, Leylã Šãh, Farah va Barbara Walters, az YouTube 5' 757 KB
Xomeyni Ãn ãzãdi rã mã nemixãhim - mã mortajeim, šomã rowšanfekr 18' 2741 KB
Hamid, Leylã Šãmlu, cand xabar az Afqãnestãn, goruhe Rastãk 17' 2628 KB
Yek šenavande Sedãye Zanãn rã mixãham, na sedãye Xomeyni rã... 10' 1630 KB
Hamid, Leylã Suriyye, Žãpon, Libi va axbãre digar 11' 1668 KB

20110327   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, cand xabar dab1.jpg 15' 2326 KB
Nãder Sãni Sãle kohne o sãle now - owzãe Sued      نادر ثانى 10' 1571 KB
Simã Bahãri Sãle kohne o sãle now      سيما بهارى 9' 1350 KB
Rasul Sãle kohne o sãle now - Balucestãn 6' 1005 KB
Basir Nasibi Sãle kohne o sãle now - Payãme Nowruzi      بصير نصيبى 7' 1080 KB
Hãmed Kiãi DÃB, Xãk va gozãreše Ruznãmeye Keyhãn      حامد کيايى عضو تحريريه نشريه خاک 10' 1538 KB
Bahrãm Moddarresi DÃB, Xãk va gozãreše Ruznãmeye Keyhãn      بهرام مُدرّسى 17' 2612 KB
Yek šenavande DÃB, Xãk va Keyhãn - tabrik! 5' 794 KB
Hãmed Kiãi DÃB, Xãk va Keyhãn - edãmeye goftogu 10' 1538 KB
Hãmed, Bahrãm DÃB, Xãk va Keyhãn - edãmeye goftogu 9' 1334 KB

20110320   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid, Qazal
rose.gif
بهاران خجسته باد!
Moarrefie barnãme - Bahãrãn Xojaste Bãd! 16' 2407 KB
Jamile Nedãi Sãle kohne o sãle now     جميله ندايی 18' 2795 KB
Sorayyã Mohammadi Sãle kohne o sãle now     ثريا محمدی 13' 1943 KB
Sãrã Mohammad Sãle kohne o sãle now     سارا محمد 12' 1835 KB
Tamãse telefoni Tabrike Nowruz o farãresidane bahãr - Še'r 3' 455 KB
Milã Mosãfer Sãle kohne o sãle now     ميلا مسافر 7' 1081 KB
Sorayyã Šahãbi Sãle kohne o sãle now     ثريا شهابی 7' 999 KB
Susan Bahãr Sãle kohne o sãle now     سوسن بهار 8' 1183 KB
Sediqe Mohammadi Tabrike sãle now o Nowruz     صديقه محمدی 3' 347 KB
Tãlin Tabrike sãle now o Nowruz, be Suedi va Armani 2' 341 KB
Leylã, Qazal, Hamid Nowruz, xãterãte baccegi, sãle now mobãrak! 3' 487 KB

20110313   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 8' 1215 KB
Leylã, Hamid Axbãre hafte - zelzele o sunãmi, 8e Mãrs 18' 2725 KB
Sãrã Mohammad Dãdgãhe mardi ke doxtaraš rã košte bud    سارا محمد 23' 3588 KB
Azize Šãhmorãdi Jonbeše zanãn, 8e Mãrs    عزيزه شاهمرادى 29' 4494 KB
Leylã Yãde avvalin 8e Mãrs dar Hokumate Eslãmi, az Rahãie Zan TV 12' 1857 KB
Fãteme Zamãni Mobãreze barãye hoquqe zanãn va kudakãn    فاطمه زمانى 8' 1183 KB
Leylã Puzeš va cand towzih 3' 422 KB

20110306   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Hamid Moarrefie barnãme 1' 217 KB
Dibã Alixãni Ruze jahãnie zan - marãsem dar Landan    ديبا عليخانى 13' 1948 KB
Leylã Parniãn 8e Mãrs, Zanãn dar jahãn, Irãn, Afqãnestãn - sãzmãne jahãni    ليلا پرنيان 22' 3426 KB
Leylã Parniãn Edãmeye mosãhebe 20' 3140 KB
Hamid Axbãr az Irãn o Jahãn 16' 2504 KB
Tamãse telefoni Farzãne: Payãme Šowrã 10' 1589 KB
Hamid Da'vat be tazãhorãte 8e Mãrs - Rinkeby 1' 147 KB

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
در روز جهانى زن، در هر کجا که هستيد،
به ميدان بياييد و نگذاريد هيچ مراسمى در اين روز
بدون شعار مرگ بر رژيم آپارتايد جنسى،
بدون فرياد مرگ بر حکومت اسلامى،
بدون خواست سرنگونى رژيمهايى که
زن‌کشى و تجاوز به حقوق زن قانون اساسى آنهاست
و بدون ابراز نفرت از حاميان آنان
به پايان برسد.

گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن

susanAnthony.jpg
ميتينگ و سخنرانى در رينکه‌بى براى حقوق زنان
Manifestation i Rinkeby på Internationella Kvinnodagen 8 Mars


Aristotle: The male is by nature superior and the female inferior; one rules and the other is ruled.
ارسطو: نر بنا به طبيعت برتر است و ماده فرودست؛ يکى فرمان ميراند و ديگرى فرمان ميبرد.
Plato: A woman's virtue may be easily described: her virtue is to order her house, and keep what is indoors, and obey her husband.
افلاطون: فضيلت يک زن را خيلى آسان ميشود بيان کرد: فضيلتش در اين است که خانه را مرتب کند، از هر چه در خانه است نگهدارى کند، و مطيع شوهرش باشد.
Martin Luther: Men have broad and large chests, and small narrow hips, and more understanding than women, who have but small and narrow breasts, and broad hips, to the end they should remain at home, sit stil, keep house, and bear and bring up children.
مارتين لوتر (بنيانگذار مسيحيت پروتستان): مردها بالاتنه‌اى پهن و بزرگ دارند، و کون‌هاى کوچک باريک، و درک بيشترى از زنان، که اما بالاتنه‌‌اى کوچک و باريک دارند، و کون‌هاى بزرگ، براى اينکه آنها بايد در خانه بمانند، آرام بنشينند، از خانه نگهدارى کنند، و بچه بياورند و بزرگ کنند.
Pope John Paul II: A woman's place is in the home looking after the family, not out working.
پاپ ژان پُل دوم: جاى زن در خانه است و مراقبت از خانواده، نه بيرون خانه براى کار.
Frederick Engels: To emancipate woman and make her the equal of the man is and remains an impossibility so long as the woman is shut out from social productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be possible when woman can take part in production on a large, social scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time. - The Origin of the Family, Private Property and the State
فريدريش انگلس: رهايی زن و برابری او با مرد، تا زمانی که زن از کار مولده اجتماعی برکنار بماند و محدود به کار خانگی، يعنی خصوصی، باشد، غير ممکن است. رهايی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زن در توليد، در حد وسيع، در مقياس اجتماعی، سهيم شود، و کار خانگی ديگر هيچ چيز جز ذره‌اى ناچيز از وقت او را طلب نکند. - منشأ خانواده، ملک خصوصی و دولت

Viva The International Women's Day!


20110227   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 6' 940 KB
Hamid Sangsãre yek zowj dar Afqãnestãn 4' 627 KB
Eltemãs Vaz'e mardom, zanãn va javãnãn dar Afqãnestãn       التماس از کابل 16' 2407 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Hamid Axbãr: Qiãme mardom dar Libi va kešvarhãye digar 23' 3609 KB
Zinat Mir Hãšemi Tazãhorãte mardom dar Kordestãne Erãq       زينت ميرهاشمى 26' 4014 KB
Hamid Xabarhãye Irãn - ComputerSweden: sãnsure Irãn az Sued 9' 1393 KB
Zohre Sotude Qazãffi va vazire omure xãrejeye Farãnse       زهره ستوده 10' 1619 KB
Tamãse telefoni Farzãne: da'vat be festivãl aleyhe rãsism - Stockholm 5/3 10:00 2' 309 KB

20110220   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, majma'e omumie a'zãye Šabakeye Zanãn 8' 1835 KB
Leylã, Hamid Siãsate xãrejie Sued, mowze'e ahzãbe moxtalef 19' 4650 KB
Leylã, Hamid Siãsate xãrejie Sued - edãmeye bahs 4' 1082 KB
Hamid, Leylã Edãmeye tazãhorat dar Irãn 3' 800 KB
Mehrnuš Šafi'i Naqše zanãn dar tahavvolãte ejtemã'ie Irãn    مهرنوش شفيعى 17' 4087 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri... دوباره ميشود آرى - شعر مينا اسدى 6' 902 KB
Ãraš Azizi Tahavvolãte Mesr va Xãvare Miãne    آرش عزيزى 27' 6610 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Leylã, Hamid Sãyte Sedãye Zanãn, axbãre Irãn, jalaseye a'zã 21/2, Ruze Zan 7' 1618 KB
Leylã Mãfiãye Sued - filme mostanad az televizione Sued - مافياى سوئد - فيلم مستند 6' 1472 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye Irãn va Sued 4' 1027 KB

20110213   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 110'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 782 KB
Abbãs Samãkãr Yãde Siãhkal      عباس سماکار 14' 3261 KB
Leylã Siãhkal va sorud, az sãyte Fadãiãne Aqalliat 3' 673 KB
Abbãs Samãkãr Yãde Siãhkal - edãmeye goftogu 6' 1427 KB
Mahnãz Darde dele yek mãdar: jenãyat dar haqqe zan, dar panãhe dowlat o qãnun
26' 6329 KB
Nãder Sãni Tunes o Mesr - qiãme mardom      نادر ثانى 25' 6020 KB
Leylã Gozãreš az tazãhorãte 11/2 dar Stockholm 21' 4976 KB

20110206   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme, tazãhorãte Stockholm: !ثوره، ثوره، حتى‌النصر 14' 2148 KB
Faribã Komiteye Javãnãne Belžik - Tazãhorãt dar Bruksel       فريبا از کميته جوانان بلژيک 25' 3900 KB
Les Miserables
هل تسمعون الناس في الغناء؟
غناء أغنية من الرجال الغاضبين؟
وهذه هي الموسيقى لشعب
من الذي لا يكونوا عبيدا مرة أخرى!
عندما ضرب قلبك
أصداء على قرع طبول
هناك حياة على وشك البدء
عندما يأتي غدا!
Do you hear the people sing
Singing the song of angry men
It is the music of a people
Who will not be slaves again
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes
ميشنوى که مردم آواز ميخوانند؟
آواز انسانهايى که به خشم آمده‌اند؟
اين موسيقى مردمى است
که ديگر هرگز برده نخواهند بود
وقتى ضربان قلب تو
ضربه طبل‌ها را طنين ميدهد
زندگيى در شرف آغاز است
وقتى که فردا از راه ميرسد
2' 1979 KB
MP3
YouTube
Farzãne Farãxãne Šowrã - Sãlruze Enqelãbe Bahman     فرزانه 5' 848 KB
Hamid Bardegie zanãne kãrgar dar Emãrãt - Mardröm i sagolandet
فيلمى تکان دهنده از بردگى زنان کارگر در امارات
4' 627 KB
Bahrãm Qadimi Zãpãtisthã, Mekzik, mardom va mosibathãyešãn     بهرام قديمى 18' 2719 KB
Abbãs Samãkãr Zendãnhã va e'dãmhã dar Irãn, enqelãbe Bahman     عباس سماکار 20' 3119 KB

20110130   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme, pãsox be enteqãd be sabke 'pãrlemãni' va 'motemaddenãne' 16' 2509 KB
Marjãn Eftexãri Qiãme mardom dar Tunes, Mesr, zaminehã va darshã      مرجان افتخارى 13' 1948 KB
Marjãn Eftexãri Edãmeye mosãhebe 16' 2498 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
tunisia1.jpgtunisia.jpgtunisia2.jpg
روزى که مردم زندگى را اراده کنند       تقدير چاره‌اى جز تسليم ندارد
5' 1185 KB
Sorayyã Šahãbi Qiãme mardom dar Tunes, Mesr, zaminehã va darshã      ثريا شهابى 16' 2509 KB
Sorayyã Šahãbi Edãmeye mosãhebe 14' 2186 KB
Yek šenavande Qiãme mardom dar Tunes, Mesr... 15' 2374 KB
Yek šenavande Edãmeye goftogu 14' 2040 KB

20110123   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Hamid Moarrefie barnãme - SMS beferestid 4' 643 KB
Hamid Be yãde Minã Haqšenãs 3' 476 KB
Ãzar Deraxšãn Soxanrãni dar marãseme yãdbude Minã   آذر درخشان: مينا حق‌شناس 13' 1894 KB
Hamid En'ekãse qiãme mardom dar Tunes 7' 1053 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
Latifa3.jpgtunisia.jpgLatifa4.jpg
ابوالقاسم شابي: روزى که مردم زندگى را اراده کنند       تقدير چاره‌اى جز تسليم ندارد
5' 1185 KB
Hamid Fešãre faqr bar kãrgarãne Irãn - Ettelãiye 7' 1010 KB
Hamid Yãde Fadime, qatlhãye nãmusi - Seminãr dar Stockholm 3' 401 KB
Tamãse telefoni Qãsem: Šowrã bargozãr mikonad - Jonbeše Zapãtisthã 2' 298 KB
Hamid Pãkestãn: Ãsie Bibi - mahkum e'dãm be jorme towhin be moqaddasãte Eslãm! 7' 1156 KB
Hamid Cand xabar az Irãn, Sudãn va jahãn 8' 1290 KB
Hamid Irãn, nãmusparasti o jenãyat: Az ketãbe Parvin Baxtyãrnežãd 13' 2051 KB
Tamãse telefoni Sãrã Naxa'i - Da'vat be tazãhorãt aleyhe exrãje panãhjuyãn 2' 374 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 10' 1734 KB
Hamid Irãn: Axbãri az veqãhat 2' 314 KB

20110116   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme tunisia.jpg 9' 1458 KB
Leylã, Hamid Qiãme mardom dar Tunes 14' 2191 KB
Leylã Dar suge Minã Haqšenãs      در سوگ مينا حق‌شناس 9' 1323 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Xodãdãd Fetrat Ruydãdhãye Afqãnestãn   خداداد فطرت 13' 1970 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Leylã Be yãde Fadime Šãhindãl   به ياد فديمه شاهين‌دال 3' 379 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Sãrã Mohammad Be yãde Fadime Šãhindãl    سارا محمد 14' 2148 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye digar az Sued va Irãn 17' 2666 KB
Tamãse telefoni Sediqe Mohammadi: tasliat va do ettelãiye
صديقه محمدى: دعوت به روز کومه‌له و شرکت در کمپين براى نجات زندانيان سياسى
7' 1123 KB
Leylã Jalaseye a'zã'e Šabakeye Zanãn - 19/1   ١٩ ژانويه، اولين جلسه اعضاى شبکه زنان در سال ٢٠١١ 2' 293 KB

١٨ دی ۱۳۸۹ - هشتم ژانويه ٢٠١١
مینا حق شناس، یار و یاور جنبش رهایی زنان درگذشت
سحرگاه امروز مینا پس از چندین سال جدال مرگ و زندگی با بیماری جانکاه سرطان سرانجام ما را ترک کرد تا از این پس با خاطره پرقدرت او یادش را جاودانه کنیم


Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد