Audio clips from our radio programs in Farsi: 2010    
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2010
90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداى ما در اين سايت، به برنامه ريل‌پلير نياز داريد. نوشته‌ها به اورفارسى است.
سه لينک براى‌ دريافت زنده برنامه‌هاى راديوى استکهلم FM 88.9 (از جمله صداى زنان) روى اينترنت:    asx    pls    m3u    اطلاعات بيشتر
راديو صداى زنان، همراه با تعطيلات مدارس، سه هفته تعطيل است.
روزهاى ٢٦ دسامبر، ٢ و ٩ ژانويه صداى زنان برنامه زنده پخش نميکند.
براى همگيتان، بويژه بچه‌ها، تعطيلات خوب و سال نوى بهترى را آرزو ميکنيم.
شهامت
مُسرى
است

جوليان آسانج در مصاحبه با ديويد فراست از اسرار، افشاگريها، اتهامات و اين که چرا نميخواهد به سوئد تحويل داده شود، سخن ميگويد

Courage
is
Contagious


Julian Assange about secrets, leaks and why he will not go back to Sweden.

براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20101219   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, axbãre hafte 11' 1716 KB
Leylã Az tazãhorãte Stockholm - Ãzãdie zendãniãne siãsi 6' 854 KB
Rezã Eyrumlu Amaliyãte entehãrie yek eslamist dar Stockholm   رضا آيراملو 14' 2240 KB
Rezã Eyrumlu Edãmeye mosãhebe 13' 1954 KB
Leylã, Hamid Hazfe yãrãnehã šoru' šod, Ahmadinežãd, barakat, edãlat... 15' 2337 KB
Milã Mosãfer
Berlin, tazãhorãt, dargiri bã polis       ميلا مسافر

ويدئو: تظاهرات در برابر سفارت جمهورى اسلامى در برلين - ١٩ آذر ١٣٨٩ (١٠ دسامبر ٢٠١٠)
اين پليس آلمان است يا پليس ايران؟
17' 2558 KB
Hamid WikiLeaks, Assange, hemãyathã, Michael Moore 12' 1927 KB
Tamãse telefoni Qat'nãmeye tazãhorãte Šowrã dar Stockholm 18/12 5' 703 KB

نوشته‌ و گزارش از تهران:     نوشته‌هاى امين     نوشته‌هاى حميد

20101212   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 595 KB
Leylã, Hamid Xabar o tafsir: Sued, Hezbe Cap, ... 22' 3394 KB
Leylã, Hamid Xabar o tafsir: Iran, Sakine Mohammadi, ... 12' 1921 KB
Leylã, Hamid Xabar o tafsir: WikiLeaks, Assange 22' 3458 KB
Leylã Konferãnshãye pey dar peye ãxare sãl 9' 1350 KB
Leylã Goftogu bã yek zan fa'ãle Afqãn dar Dãnmãrk 11' 1711 KB
Bahrãm Rahmãni Owzã'e Irãn, ãksionhã va barnãmehãye Šowrã 14' 2229 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye kutãh, Irãn, farãxãn 4' 670 KB

فيلم مستند تلويزيون سوئد درباره ويکى‌ليکز و آسانج - به انگليسى و سوئدى
Wikileaks - med läckan som vapen                    WikiRebels - The Documentary
اين فيلم را حتماً ببينيد! لينک آن را براى هر کس که در دنيا ميشناسيد بفرستيد! اين فيلم تا روز ١٦ ژانويه ٢٠١١ در سايت تلويزيون سوئد ميماند. از هر کس که ميتواند بخواهيد که فيلم را، تا برنداشته‌اند، ضبط کند و از هر طريق که ميتواند منتشر کند.

٧ دسامبر - جوليان آسانج به زندان افتاد!
قاضى انگليسى حاضر نشد آزادى به قيد ضمانت را بپذيرد - آسانج راهى زندان شد.
برنامه اين است: آسانج را کت بسته به دادستان سوئدى تحويل ميدهند. در مدت زمان کوتاهى که آسانج در سوئد تحت بازداشت است، دولت آمريکا، آسانج را که پرونده جاسوسيش قبل از پرونده تجاوز جنسيش تکميل شده، از سوئد مطالبه ميکند. سوئد او را تحويل آمريکا ميدهد.
و به اين ترتيب غائله ختم و عدالت مجدداً برقرار ميشود.
ويدئو France24       ويدئو: PBS News       ويدئو: DemocracyNow      
باز هم ويکى‌ليکز! زنده باد ويکى ليکز!!
اين بار ٢٥٠ هزار سند از پيامها و مکاتبات محرمانه ديپلماتهاى آمريکا در طول سه سال گذشته...

١٦٠ سند مربوط به ايران را در همين سايت بخوانيد
20101205   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 11' 1652 KB
Leylã, Hamid Axbãr, WikiLeaks, Assange 8' 1263 KB
Leylã, Hamid Edãmeye xabarhã, WikiLeaks, Assange 12' 1889 KB
Maryam Hoseynzãde Qatlhãye zangire'i, zendeyãd Mohammad Moxtãri    مريم حسين زاده 21' 3189 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Hamid Ãludegie havã, bimãrihã va xabarhãye digar az Irãn 3' 471 KB
Vahid Valizãde Ruze Dãnešju - 16e Ãzar    وحيد ولى زاده 16' 2547 KB
Leylã Ruze Dãnešju - 16e Ãzar 6' 908 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyeye Šowrã - da'vat be tazãhorãt 8' 1269 KB
Hamid, Leylã Cand xabar, yãrãnehã, gerãni 7' 1032 KB

20101128   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 579 KB
Hamid, Leylã Xabarhãye hafte 7' 1112 KB
Hamid, Leylã Ruze jahãni aleyhe xošunat bar zanãn - Seminãre UNIFEM 10' 1490 KB
Leylã Xošunat bar zanãn, mavãze'e rasmi va dowlati 13' 2018 KB
Azrã Abãzari Xošunat bar zanãn, rahnemudhã      دکتر عذرا اباذرى 21' 3232 KB
Hamid, Leilã Dar hãšieye bahse xošunat, jalaseye a'zãye Šabakeye Zanãn 30/11 17:00
جلسه اعضاى شبکه زنان - سه شنبه ٣٠ نوامبر، ساعت ٥ بعدازظهر - دستور جلسه: "خشونت بر زنان"
4' 676 KB
Iraj Mesdãqi Maqãmãte Hokumate Eslãmi, qahremãnãne jenãyat o teror      ايرج مصداقى 32' 4952 KB
Hamid, Leylã Yãrãnehã, barqe haste'i, qatle Žiãn 7' 1123 KB

20101121   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme, še'r 6' 875 KB
Hamid Cand xabar 5' 821 KB
Žãle Ahmadi Tãrixe mobãrezeye zanãn dar Irãn - edãme az hafteye qabl     ژاله احمدى 20' 3043 KB
Gisu Šãkeri Hãn! Inak vaqte Kãrzãr ast! Še'r: Minã Asadi, Ãhang: Mohammad Šams
4' 508 KB
Omid Habibiniã Sãnsur, nevisandegãn, ãzãdie bayãn, tašakkol     اميد حبيبى‌نيا 25' 3847 KB
Hamid, Leylã Jonbeše zanãn dar Orupã, qatle nãmusi dar Sued, xabar az Irãn 17' 2660 KB
Nãder Sãni Xabarhãye siãsi o ejtemã'i dar Sued     نادر ثانى 20' 3070 KB

20101114   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Hamid, Leylã Moarrefie barnãme va axbãre hafte 12' 1867 KB
Kuroš Modarresi Yãrãnehã, bohrãne sarmãyedãri, tabeqeye kãrgar   کورش مدرّسى 27' 4251 KB
Kuroš Modarresi Edãmeye mosãhebe   مصاحبه بطور کامل 14' 2169 KB
Hamid Jenãyãte Ãmrikã dar Erãq - WikiLeaks, filme mostanade televizione Sued 20' 3021 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Sãleh Norvež: lãneye jãsusie hokumate eslãmie Irãn   صالح از نروژ 15' 2283 KB
Yek šenavande Sarmãyedãrie mote'ãref? ham dar Bangladeš hast ham dar Sued 8' 1242 KB

20101107   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Hamid Moarrefie barnãme 3' 406 KB
Žãle Ahmadi Tãrixe mobãrezeye zanãn dar Irãn - edãme az hafteye qabl   ژاله احمدى 31' 4860 KB
Qãsem Tazãhorãte Šowrã aleyhe hey'ate Irãni.   در حاشیه تظاهرات روز ٤ نوامبر شورا 15' 2364 KB
Mehrnuš Šafi'i Šowrã, Ettelã'iyeye axir, barxordhãye qeyre osuli   مهرنوش شفيعى 28' 4332 KB
Yek šenavande Jonbeše sabz va lumanismaš nabãyad arse rã be cap tang konad 6' 956 KB
Hamid Cand xabar 7' 1172 KB

براى دفاع از حقوق و آزادى عمل جوليان آسانج و ويکى‌ليکز دست به کار شويد!

Julian Assange Under Siege جوليان آسانج را دولت آمريکا در ليست "تحت نظارت" و استراليا در "ليست سياه" قرار داده‌اند. شبکه "مانى‌بوکرز" حساب ويکى‌ليکز و امکان رساندن کمک مالى به آنها را بسته است. چمدانهايش حتى در سفرهاى هوايى در اروپا به مقصد نميرسند و در راه "گم" ميشوند. ليست تضييقات بسيار بلندتر از اينهاست و در همه اينها رد پاى CIA و دولتهايى که جنايات ضدبشرى‌شان توسط ويکى‌ليکز برملا شده است به چشم ميخورد. دولت سوئد و Säpo (سازمان امنيت سوئد) هم با اقامت و کار آسانج در سوئد مخالفت کرده‌اند! - تماشا کنيد... سوئد اين افتخار را هم دارد که بلافاصله پس از رو شدن اسناد مربوط به افغانستان، آسانج را به جرم "تجاوز جنسى" به دادگاه کشيد.

در اولين قدم، به نمايندگان منتخب خود در مجلس سوئد - تا هنوز مرکب کمپين انتخاباتى و ادعاهاى آزاديخواهى و دمکرات‌منشى‌هايشان خشک نشده است - نامه‌هاى دسته جمعى بنويسيد و بخواهيد که مسئولان اجرايى را در مورد امتناع از اعطاى حق اقامت و کار به آسانج به استيضاح بکشانند، اعمال فشارهاى پليسى-امنيتى پشت پرده را افشاء و وادارشان کنند تا رسماً، با معذرتخواهى، آسانج را براى اقامت و کار در سوئد دعوت کنند. کپى نامه‌هايتان را براى سازمانهاى مدعى طرفدارى از مردم، روزنامه‌ها و سايتهاى علاقمند (از جمله همين سايت) بفرستيد تا شايد به کمک هم به يک حرکت توده‌اى در دفاع فعال از "حقيقت" و تقويت ويکى‌ليکز دامن بزنيم.

آدرسهاى تماس با Gustav Fridolin - Lars Ohly و ديگر نمايندگان مجلس
WikiLeaks Founder Julian Assange on Iraq War Logs, "Tabloid Journalism" and Why WikiLeaks is "Under Siege"
Uppehållstillstånd till bärplockare, JA! Julian Assange? NEJ!!
20101031   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Hamid Moarrefie barnãme 3' 525 KB
Marjãn Eftexãri Bohrãn, riãzate eqtesãdi, yãrãnehã    مرجان افتخاری 14' 2202 KB
Marjãn Eftexãri Edãmeye mosãhebe: yãrãnehã 15' 2326 KB
Možde Arasi Konferãns aleyhe zendãn - Zendãniãne Siãsi    مژده ارسی 25' 3820 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Žãle Ahmadi Jonbeše Zanãn dar Irãn, kodãm jonbeš ast?     ژاله احمدی 27' 4192 KB
Tamãse telefoni Da'vat be tazãhorãt aleyhe "Hey'ate Farhangi" - Qãsem az Šowrã 3' 498 KB
Tamãse telefoni Do šenavande dar bãreye nazare Žãle Ahmadi 7' 1026 KB
Hamid, Leylã "Hey'ate Farhangi" va tazãhorãte Šowrã 7' 1037 KB

دوباره ويکى‌ليکز - اين بار درباره عراق    WikiLeaks gör det igen! Nu om Iraq...
ويکى‌ليکز اينبار (٢٢ اکتبر) اسناد محرمانه نظامى مربوط به عراق را برملا کرده است. مجموعه ٣٩٢ هزار گزارش عملياتى از ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٩ از جمله نشان ميدهد که از ١٠٩ هزار نفرى که آمريکايى‌ها کشته و خود از آنها گزارش تهيه کرده‌اند، ٦٦ هزار نفر مردم بيدفاع غيرنظامى عراق بوده‌اند. بسيار بيش از آنکه آمريکا رسماً تا حال ادعا کرده است. اين گزارشها از کشتار، شکنجه و تجاوز سيستماتيک هم پرده برميدارند.
TV4       WikiLeaks       WarLogs       Aljazeera: The secret Iraq files
20101024   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 70'
Hamid Moarrefie barnãme 3' 379 KB
Nasim Sahar Niruhãye nezãmie Sued dar Afqãnestãn    نسيم سحر، رئيس انجمن افغانها در سوئد 13' 1954 KB
Nasim Sahar Edãmeye goftogu - Afqãnestãn   لينک به تمام مصاحبه 13' 2018 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Hamid WikiLeaks - efšãgari az jenãyãte Ãmrikã dar Erãq 5' 730 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Hamid Yãrãnehã, gerãni, falãkat 4' 622 KB
Hamid Goftogu bã yek panãhjuye Irãni dar Mãlezi 14' 2175 KB
Hamid Xabar az Irãn: E'dãme Soheylã Qadiri 8' 1280 KB
Hamid Xabar az Irãn o Afqãnestãn: Gerãni, matbu'ãt, baccehã, bombgozãri 9' 1393 KB

پدر و مادر راشل کُورى قهرمان، بالأخره پس از ٧ سال، دولت جنايتکار اسرائيل را به پاى ميز محاکمه کشيده‌اند
برندگان جايزه نوبل "اقتصاد" و علت تخصيص اين جايزه ده ميليون دلارى به اين "دانشمندان"
USA:s förstörelse av Irak – seminarium om ett krigsbrott!
Lördagen den 23 oktober kl 13:00-16.30
Dirk Adriaensens från BRussells Tribunal inleder. Han är medförfattare till boken ”Kulturell rensning i Irak – varför muséer plundrades, bibliotek brändes och akademiker mördades”. Kort inledning och BBC-reportage om de sjuka barnen i Falluja. Frågan kommer upp under panelsamtalet.
Mer info: Fullständigt program   Referensmaterial   Affisch   Folk i Bild :اطلاعات بيشتر
انهدام عراق توسط آمريکا - سمينار درباره يک جنگ‌افروزى جنايتکارانه - استکهلم، شنبه ٢٣ اکتبر

20101010   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 320 KB
Hamid Rãsisthã dar pãrlemãne Sued - Tazãhorãt dar Stockholm, Lars Ohly 4' 703 KB
Sãleh Mojãzãte e'dãm 22' 3485 KB
Leylã, Hamid Xabarhãye hafte: Pãrlemãne Sued 14' 2250 KB
Leylã Yek jenãyate digar - xošunat dar xãnevãde 9' 1436 KB
Soleymãn Qãsemiãni Hoquqe kudakãn (1/2)    سليمان قاسميانى: اول کودکان 14' 2223 KB
Soleymãn Qãsemiãni Hoquqe kudakãn (2/2) 14' 2272 KB
Azize Šãhmorãdi Hoquqe zan dar Irãn    عزيزه شاهمرادى 15' 2385 KB
Leylã Da'vat be šabe hambastegi bã kãrgarãne Irãn, Teãtre 5000 parande 2' 325 KB

20101017   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme - Še'ri az Neruda 3' 465 KB
Hamid, Leylã Be yãde Marziye   مرضيه براى هميشه خاموش شد 6' 1005 KB
Mehrnuš Šabe habastegi bã kãrgarãne Irãn    مهرنوش گزارش از شب همبستگى 8' 1290 KB
Leylã Gozãreš az šabe habastegi, soxanrãnihã 20' 3162 KB
Hamid, Leylã Nejãte kãrgarãn ma'dane Šili   نجات کارگران معدن در شيلى 10' 1495 KB
Vahid Ravãndust Ravãnšenãsie xošunate xãnegi (1/2)   دکتر وحيد رواندوست 16' 2444 KB
Vahid Ravãndust Ravãnšenãsie xošunate xãnegi (2/2) 14' 2180 KB
Hamid, Leylã Xabarhãye hafte, jãyezeye Nobele eqtesãd, da'vat be tazãhorãt 14' 2207 KB

مرضيه براى هميشه خاموش شد

20101003   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 9' 1398 KB
Behruz Xabbãz Jonbeše kãrgari   بهروز خبّاز 21' 3248 KB
Susan Bahãr Hamjens-gerãyãn va jenãyãte hokumate Irãn   سوسن بهار 9' 1420 KB
Leylã Filme mostanad: hamjens-gerãyãne mosalmãn
Homosexuella muslimer     مسلمانان همجنس‌باز - فيلم مستند تلويزيون سوئد
8' 1269 KB
Basir Nasibi Film o sinemãye Irãn, siãsathãye režim   بصير نصيبى 23' 3825 KB
Sorayyã Šahãbi Ãmrikã, hoquqe bašar, Irãn, tahrimhã   ثريّا شهابى 13' 1975 KB
Leylã Filme mostanade televizion: Mazhab o zankoši
مذهب و زن‌کشى - فيلم مستند تلويزيون سوئد
10' 1512 KB
Leylã E'terãzãte mardom va kãrgarãn dar Orupã 2' 352 KB

20100926   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme, namãyešgãhe ketãb dar Göteborg 7' 1112 KB
Leylã Namãyešgãhe ketãb dar Göteborg - Dilšã, Kamilã 12' 1867 KB
Nasim Aqili Namãyešgãhe ketãb dar Göteborg    نسيم عقيلى 6' 983 KB
Kãmrãn Matin Ravãbete beynolmelal, hambastegi    کامران متين 23' 3507 KB
Kãmrãn Matin Edãmeye goftogu 16' 2444 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Leylã Cand xabare kutãh 4' 643 KB
Vahid Valizãde Dãstãnnevisie zanãn dar Irãn    وحيد ولى زاده 20' 3054 KB
Leylã Cand xabare kutãh 7' 1048 KB

20100919   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme - entexãbãte Sued 7' 1102 KB
Siãmak Natãyeje mohãkemeye tasxir konandegãne sefãrate Irãn dar Holand
سيامک: محاکمه اشغالگران سفارت
14' 2196 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Leylã Še're Minãye sorx va su'e estefãdeye sabz - Ãsãre bãstãnie Cin 8' 1253 KB
Yek šenavande Entexãbãt, tavahhomãt, emtenã' (1/5)   چرا در انتخابات شرکت نميکنم - وظيفه شرعى حزب باد 16' 2547 KB
Yek šenavande Entexãbãt, tavahhomãt, emtenã' (2/5) 16' 2450 KB
Yek šenavande Entexãbãt, tavahhomãt, emtenã' (3/5) 13' 2035 KB
Yek šenavande Entexãbãt, tavahhomãt, emtenã' (4/5) 13' 1943 KB
Yek šenavande Entexãbãt, tavahhomãt, emtenã' (5/5) 12' 1894 KB

20100912   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 611 KB
Marjãn Eftexãri Ketãbe jadid: Faqr o tohidasti - zan, zendãniãne siãsi   مرجان افتخارى 27' 4149 KB
Leylã Yãde jãnbãxtegãn daheye 60 - goftogu bã soxanrãnãn dar marãseme Stokholm
گفتگو با گيسو شاکرى، ليلا قلعه‌بانى، ليلا دانش
16' 2369 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Leylã Goftogu bã yek zane panãhjuye e'tesãbi dar Ãten, Yunãn 15' 2288 KB
Setãre Cand xabar kutãh az Irãn va jahãn 7' 1177 KB
Nãder Sãni Entexãbãt Sued, ahzãbe siãsi   نادر ثانى 11' 1765 KB
Yek šenavande Gul naxorid! Ahzãbe siãsi doruq farãvãn miguyand 4' 579 KB
Nãder Sãni Edãmemye goftogu: Siãsate xãreji, xosusisãzihã 5' 848 KB
Yek šenavande Edãmemye goftogu: Siãsate xãreji, xosusisãzihã, bãyad ra'y dãd? 7' 1112 KB
Nãder Sãni Edãmemye goftogu: Bãyad ra'y dãd? 3' 471 KB

20100905   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1069 KB
Leylã Cand xabar o nokte 14' 2191 KB
Mahšid Farãnse: e'terãzãte kãrgari, e'terãz be rãsisme dowlati   مهشيد از فرانسه 12' 1911 KB
Rezã Eyrumlu Su'e estefãdeye jensi az baccehã   رضا ايرام‌لو 23' 3593 KB
Rezã Eyrumlu Edãmeye mosãhebe be mãnãsebate namãyeše filme mostanad az Afqãnestãn 24' 3712 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Leylã Assange va ettehãme tajãvoz - az Rãdio Sued
راديو سوئد: مطبوعات و اتهام تجاوز که به آسانج چسباندند
10' 1625 KB
Mehri Zand Maqãleye tãze: 'rahbarãne' jonbeše zanãn - Rahnavard, Musavi, Sabzhã   مهرى زند 11' 1668 KB

20100829   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1226 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Sorayyã Šahãbi Doru'ie matbu'ãt va dowlate Engelestãn - Hokme sangsãre Sakine   ثريّا شهابى 19' 2957 KB
Nãhid Riãzi Hokme sangsãre Sakine - Hoquqe bašar dar Irãn   ناهيد رياضى 19' 3011 KB
Šahzãd Farãnse: Mojãzãt va exrãje dastejam'ie Kowlihã (Roma & Romano) 8' 1280 KB
Leylã Cand xabar az vaz'e zanãn dar Irãn, Kongo, Afqãnestãn... 8' 1172 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Nãder Sãni Entexãbãt va ahzãbe siãsi dar Sued   نادر ثانى 17' 2682 KB
20100606   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 65'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 638 KB
Leylã Šabakeye Zanãn - ahdãf, osul va kãrhãyaš (1/3) 24' 3749 KB
Leylã Šabakeye Zanãn - ahdãf, osul va kãrhãyaš (2/3) 18' 2843 KB
Leylã Šabakeye Zanãn - ahdãf, osul va kãrhãyaš (3/3) 19' 3021 KB
برنامه اين هفته در تمام طول تعطيلات تابستانى - تا ٢٨ اوت - از راديو تکرار ميشود.
براى همه‌تان تابستان خوب و پربارى آرزو ميکنيم.

20100530   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1210 KB
Azam Qarãi Seminãrhãye ãmuzeši dar Linna mottagning   اعظم قرايى 25' 3906 KB
Azam Qarãi Edãmeye goftogu 12' 1932 KB
Leylã Xabarhã'i az Irãne eslãmi 20' 3124 KB
Mehrnuš Šafi'i Barnãmehãye šorãye hemãyat az mobãrezãte ãzãdixãhãneye mardome Irãn    مهرنوش شفيعى 15' 2331 KB
Nãder Sãni Entexãbãt dar Sued     نادر ثانى 19' 2924 KB

جلوى اعدام يوسف رشيدى را بگيريد!

20100523   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 11' 1641 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Leylã Xabarhãi az Irãn 10' 1490 KB
Leylã Edãmeye xabarhãye Irãn 11' 1738 KB
Možde Arasi Zendãniãne siãsi, xãterãte zendãn, e'dãmhãye axir   مژده ارسى 17' 2703 KB
Možde Arasi Edãmeye goftogu 15' 2256 KB
Sudãbe Ardavãn Maqãlehãye jadid, xãterãte zendãn     سودابه اردوان 19' 2924 KB
Leylã Az yek maqle: Kodãm enqelãbe ejtemã'i? 11' 1754 KB

نوشته جديد از امين - تهران ١٩ مه ٢٠١٠
اندر عاقبت گرمازدگی دخترکی در تهران - در باب حجاب اجباری

20100516   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Leylã Moarrefie barnãme - E'dãmhã
موج انزجار همگانى

از حزب‌الله حاکم بر ايران

در پى اعدام جنايتکارانۀ

على حيدريان
شيرين علم هولى
مهدى اسلاميان
فرهاد وکيلى
فرزاد کمانگر

و ديگر مبارزان جان بر کف

و مناديان آزادى و رهايى

مردم جان به لب رسيده ايران

9' 1436 KB
Leylã E'tesãb dar Kordestãn - e'terãz be e'dãmhã 13' 1959 KB
Siãmak Bahãri Towte'eye teror az tarafe hokumate eslãmi 3' 449 KB
Leylã Tazãhorãte dar moqãbele sefãrate Irãn dar Sued   ليلا: سوئد 10' 1576 KB
Homãyun Tazãhorãte dar moqãbele sefãrate Irãn dar Dãnmãrk   همايون: دانمارک 8' 1204 KB
Leylã Nãmeye Širin Alam Huli az zendãn   نامه شيرين علم هولى از زندان 7' 1161 KB
Sãleh Tazãhorãte dar moqãbele sefãrate Irãn dar Norvež   صالح: نروژ 17' 2612 KB
Leylã Tazãhorãte dar moqãbele sefãrate Irãn dar Sued - Goftogu 9' 1336 KB
Leylã Langari E'terãz aleyhe hokumate Irãn dar Afqãnestãn   ليلا لنگرى: افغانستان 11' 1733 KB
Leylã E'terãz be e'dãmhãye Irãn dar Kortestãne Torkiye   در کردستان ترکيه 3' 411 KB
Leylã Hame bã ham? Gozãreš az tazãhorãte Sued 8' 1290 KB
Leylã Edãmeye gozãreš az tazãhorãte Sued 9' 1377 KB
سرنگون و نابود باد حکومت اسلامى، حکومت زندان و شکنجه و جنايت! زنده باد آزادى! زنده باد حکومت مردم!

نوشته جديد از امين - تهران ١٦ مه ٢٠١٠
شرحی بر عجیب‌ترین اتفاقات رخ داده در بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران

20100509   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme - Mowje e'dãm dar Irãn 13' 1964 KB
Farzãne Payãme Šowrã - defã' az kãrgarãne zendãni 9' 1328 KB
Leylã Nãmeye Farzãd Kamãngar az zendãn 7' 1037 KB
Leylã Da'vat be tazãhorãt dar Stockholm 1' 233 KB
Sediqe Mohammadi Farzãd Kamãngar va e'dãmhã 8' 1193 KB
Nasim Goftogu bã farzande do zendãnie siãsi 9' 1436 KB
Tamãse telefoni Haqqe jãnbãxtegãn rã dorost adã konid 19' 2865 KB
Tamãse telefoni Payãme Hezbe Komoniste Irãn dar bãreye e'dãmhã 5' 735 KB
Solmãz In jãnevarãn hãle ãdam rã be ham mizanand 8' 1220 KB
Mãrãl Teãtr - zendegie yek doxtar bãzmãnde az pedare e'dãmi 12' 1889 KB
Tamãse telefoni Rasul: Da'vat be tazãhoãte emruz 3' 422 KB
دو نوشته از امين - تهران ٨ مه ٢٠١٠
متحجران دینی این بار به جنگ هنر رفته اند؛ ادامه سریال سرقت مجسمه‌های تهران
رئیس جمهوری که شیفته مصاحبه با رسانه‌های خارجی است

20100502   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã Moarrefie barnãme - Ruze Kãrgar 13' 1986 KB
Bahman, Faride Soxanrãni be monãsebate Ruze Kãrgar - Stockholm 12' 1921 KB
Siãvaš Soxanrãni be monãsebate Ruze Kãrgar - Stockholm 8' 1269 KB
Leylã Gozãreš az marãseme Ruze Kãrgar - Stockholm 16' 2450 KB
Leylã Gozãreš az marãseme Ruze Kãrgar 11' 1657 KB
Leylã Ruze Kãrgar - Irãn 7' 1102 KB
Anternãsionãl Eugene Pottier (Paris 1871), Pierre Degeyter (1888)
Leylã Payãme Ali Nejãti az zendãn 4' 606 KB
Nãder Sãni Ruze Kãrgar, Ruze Moallem    نادر ثانى 9' 1474 KB


شرحی بر احوال سیاسی ایران امروز - نوشتۀ امین، تهران ١٤ فروردین ١٣٨٩

20100425   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme, Sorude Anternasionãl 8' 1242 KB
Leylã Qãnune 2 sãl dar Sued - Seminãr dar Majles 22' 3453 KB
Leylã Konferãnse dowlati dar edãmeye konferãnse Pekan 9' 1371 KB
Soleymãn Qãsemiãni Kelisãye katolik va su'e estefãdeye jensi az baccehã    سليمان قاسميانى 18' 2800 KB
Sãrã Mohammad Zelzele va lebãse zanãn - Da'vat be striptease    سارا محمد 10' 1538 KB
Leylã Kãrgarãne ma'dane talã dar Irãn 6' 999 KB
Tamãse telefoni Marãseme Ruze Kãrgar - ettelã'iye va farãxãn 5' 827 KB
Tamãse telefoni Enteqãd be lãqeydi be sãlruze qatleãm dar Kordestãn, enteqãd be striptease 6' 951 KB
Leylã Zelzele va faqr - zanãzãri dar Irãn 6' 951 KB

20100418   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Lelyã Moarrefie barnãme - Konferãns dar Majles 12' 1792 KB
Sediqe Mohammadi Konferãns dar Majles - Hemãyat az zanãne panãhju    صديقه محمدى 22' 3340 KB
Leylã E'terãznãmeye Šabakeye Zanãn - bihoquqie zanãn   اعتراض به قانون دو سال (فارسى - سوئدى) 2' 363 KB
Tamãse telefoni E'lãmiyeye Šowra: Ruze jahãnie Kãrgar 5' 854 KB
Bahrãm Rahmãni Bekãrat, ertejã'e mazhabi, mardsãlãri, sarmãyedãri     بهرام رحمانى 21' 3221 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu 20' 3070 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye goftogu 14' 2142 KB
Tamãse telefoni Rasul: Jalaseye bahs bã ahzãbe siãsi dar mowrede panãhandegi 4' 622 KB

20100411   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 503 KB
Leylã Xabarhãye hafte - Irãn, dastgirihã, jenãyate Ãmrikã dar Erãq 9' 1420 KB
Leylã Edãmeye xabarhã - Irãn 6' 859 KB
Siãmak Tasarrofe sefãrate Irãn dar Holand    سيامک از هلند 21' 3269 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Tamãse telefoni E'lãmiye: Tasarrofe sefãrate Irãn dar Holand 6' 864 KB
Leylã Ettelã'iyeye Šabakeye Zanãn - Zanãne mohãjer dar Sued 12' 1905 KB
Omid Habibiniã Tasarrofe sefãrate Irãn dar Holand va Sabzhã    اميد حبيبى‌نيا 14' 2169 KB
Tamãse telefoni Farzãne az Šowrã: Ruze jahãnie Kãrgar 3' 530 KB
Soheylã Dehmãsi Ettehãde Zanãne Ãzãdixãh - Mardãn dar jonbeše zanãn    سهيلا دهماسى 14' 2186 KB
Tamãse telefoni Mardãn dar jonbeše zanãn 11' 1673 KB

20100404   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 827 KB
Leylã Seminãre Šabakeye Zanãn va hezbe Cap dar majlese Sued 14/4   سمينار زنان در پارلمان سوئد 18' 2833 KB
Parvãne Bokã Hambastegi bã jonbeše kãrgari dar Irãn   پروانه بُکا 22' 3377 KB
Leylã Puzeš az paxše še'rhãye nãsionãlisti, borqa' dar Orupã 7' 1086 KB
Nãder Sãni Entexãbãt va ahzãbe siãsi dar Sued   نادر ثانى 19' 2962 KB
Nãder Sãni Edãmeye goftogu. Irãn: sathinegri o nowmidi 20' 3070 KB

20100328   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã, Qazal Moarrefie barnãme, Sãle now 18' 2773 KB
Leylã Ãmuzeše šenã dar Šabakeye Zanãn 2' 341 KB
Mas'ud Hamkãrie cap dar qebãle owzã'e Irãn 13' 2078 KB
Leylã Sãli ke gozašt - kãrhãye Šabakeye Zanãn 17' 2579 KB
Hãdi Xorsandi Sãle now o Eyde Nowruz    هادى خرسندى 10' 1609 KB
Leylã Televisione ertejã', zan-setizi 17' 2595 KB
Leylã Cand xabar az Irãn - Še'r az Irãn: Gole Maryam 6' 1010 KB

امروز ٢١ مارس، اول فروردين، راديو صداى زنان برنامه‌اى پخش نميکند.

20100314   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme, bargozãrie Majma'e Omumi, tazãhorãte 8e Mãrs 7' 1053 KB
Tamãse telefoni Majma'e Omumie Sãlãneye Šabakeye Zanãn 7' 1118 KB
Leylã Majma'e Omumie Sãlãneye Šabakeye Zanãn 19' 2892 KB
Qazal, Leylã Tazãhorãte 8e Mãrs dar Rinkeby 15' 2304 KB
Sudãbe Mohãjer Jonbeše zanãn va mobãrezãte mardome Irãn     سودابه مهاجر 21' 3216 KB
Sudãbe Mohãjer edãmeye goftogu 20' 3172 KB
Leylã Axbãri az Irãn va jahãn 7' 1102 KB

20100307   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Sedãye film Tãrixceye Ruze Zan 8' 1210 KB
Alirezã Dãvudi Soxanrãni dar Ruze Zane 1378 dar Esfahãn    عليرضا داوودى 3' 429 KB
Leylã, Qazal Ãksionhãye Ruze Zan - Az marãseme Hezbe Komoniste Irãn 20' 3059 KB
Qãsem Tamãse telefoni - Ãksione šowrã dar Ruze Zan 5' 832 KB
Qazãl Az marãseme Hezbe Komoniste Irãn - edãme 4' 595 KB
Leylã Žãle Ahmadi - ãšnãi az Konferãnse Zanãn dar Pekan 1995 8' 1247 KB
Žãle Ahmadi Jonbeše zanãn dar jahãn o Irãn    ژاله احمدى 20' 3119 KB
Žãle Ahmadi Edãmeye goftogu 27' 4170 KB
Sedãye film Tehrãn 1357 - Az tazãhorãte zanãn dar 8e mãrs 7' 1080 KB
Leylã Da'vat be ãksionhãye fardã 1' 142 KB

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
در روز جهانى زن، در هر کجا که هستيد،
به ميدان بياييد و نگذاريد هيچ مراسمى در اين روز
بدون شعار مرگ بر رژيم آپارتايد جنسى،
بدون فرياد مرگ بر حکومت اسلامى،
بدون خواست سرنگونى رژيمهايى که
زن‌کشى و تجاوز به حقوق زن قانون اساسى آنهاست
و بدون ابراز نفرت از حاميان آنان
به پايان برسد.

گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن

FLYER PDF
ميتينگ و سخنرانى در رينکه‌بى براى حقوق زنان

MANIFESTATION I RINKEBY FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Religiösa extremister har under en längre tid trakasserat och hotat kvinnor och unga tjejer i Rinkeby. Bland annat har tjejer trakasserats för sin klädsel och blivit hindrade att gå på fester och fotbollsmatcher. Det är totalt oacceptabelt att kvinnor och tjejer begränsas, kontrolleras och får sina fri- och rättigheter inskränkta på det sätt som sker såväl i Rinkeby som i andra delar av landet och världen.

De allra flesta som bor i Rinkeby är emot extremisterna, men få vågar protestera av rädsla för repressalier. Därför håller Kvinnors Nätverk den 8 mars en manifestation i Rinkeby till stöd för de modiga unga tjejer och kvinnor som vågar säga nej till förtrycket och hävda sina rättigheter.

Tid: Måndag 8 mars kl 13-15
Plats: Rinkeby torg

Talare:
Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk
Kadafi Hussein, en av de få verksamma i Rinkeby som öppet vågar protestera mot trakasserierna
Gülay Ünüvar, kvinnoaktivist
Unga kvinnor, engagerade i kampen för kvinnors rättigheter
Musik: Betty/One Nation
Arrangör: Föreningen Kvinnors Nätverk, med stöd av Café Respekt, Rinkeby Folkets Hus
Mer info: Leila Qaraee, Kvinnors Nätverk, tel 070-777 18 38

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som arbetar för att kvinnors rättigheter ska gälla lika för alla. Kvinnors Nätverk tar bestämt avstånd ifrån alla former av sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska eller politiska argument som har för avsikt att rättfärdiga eller dölja diskriminering och förtryck av barn och kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig legitimeras med kultur, tradition och religion.

Om situationen i Rinkeby och Kadafi Husseins arbete, inslag från TV4 Kalla Fakta från 28 februari 2010.

FLYER PDF

افراطيون مذهبى مدتى است که به ايذاء و اذيت و تهديد زنان و دختران در رينکه‌بى مشغولند. از جمله دختران را مکرراً بخاطر لباسشان اذيت کرده‌اند و مانع شرکت آنها در جشنها و مسابقات فوتبال شده‌اند. اين ابداً قابل تحمل نيست که زنان و دختران محدود شوند و زير کنترل قرار بگيرند و به حقوق و آزاديهايشان آنطور که هم در رينکه‌بى و هم در ساير نقاط سوئد و جهان در جريان است، تجاوز شود.
       اکثريت اهالى ساکن رينکه‌بى مخالف افراطيون اند، اما از ترس تلافى، فقط عده کمى جرأت اعتراض دارند. به اين خاطر شبکه زنان در روز ٨ مارس ميتينگى در رينکه‌بى براى اعلام حمايت از دختران و زنان شجاعى که جرأت مخالفت با فشار تهديدات و مطالبه حقوقشان را دارند، برگزار ميکند. زمان: دوشنبه ٨ مارس ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر
مکان: ميدان رينکه‌بى

سخنرانان: ليلا قرايى، دبير شبکه زنان، کدافى حسين، يکى از فعالين رينکه‌بى که علناً به مخالفت با مردم‌آزاريها برخاسته است. گولاى اونووار، فعال جنبش زنان، زنان جوان فعال در مبارزه براى حقوق زنان.
موزيک: بتى One Nation
برگزار کننده: انجمن شبکه زنان، با حمايت Café Respekt، خانه مردم رينکه‌بى
اطلاعات بيشتر: ليلا قرايى، شبکه زنان، تلفن 070-777 18 38

براى اطلاع بيشتر از وضعيت رينکه‌بى، زن‌آزاريهاى اسلاميستهاى "الّــــشــــبــاب" و کارهاى کدافى حسين گزارش مستند تلويزيون کانال ٤ را تماشا کنيد.Aristotle: The male is by nature superior and the female inferior; one rules and the other is ruled.
ارسطو: نر بنا به طبيعت برتر است و ماده فرودست؛ يکى فرمان ميراند و ديگرى فرمان ميبرد.
Plato: A woman's virtue may be easily described: her virtue is to order her house, and keep what is indoors, and obey her husband.
افلاطون: فضيلت يک زن را خيلى آسان ميشود بيان کرد: فضيلتش در اين است که خانه را مرتب کند، از هر چه در خانه است نگهدارى کند، و مطيع شوهرش باشد.
Martin Luther: Men have broad and large chests, and small narrow hips, and more understanding than women, who have but small and narrow breasts, and broad hips, to the end they should remain at home, sit stil, keep house, and bear and bring up children.
مارتين لوتر (بنيانگذار مسيحيت پروتستان): مردها بالاتنه‌اى پهن و بزرگ دارند، و کون‌هاى کوچک باريک، و درک بيشترى از زنان، که اما بالاتنه‌‌اى کوچک و باريک دارند، و کون‌هاى بزرگ، براى اينکه آنها بايد در خانه بمانند، آرام بنشينند، از خانه نگهدارى کنند، و بچه بياورند و بزرگ کنند.
Pope John Paul II: A woman's place is in the home looking after the family, not out working.
پاپ ژان پُل دوم: جاى زن در خانه است و مراقبت از خانواده، نه بيرون خانه براى کار.
Frederick Engels: To emancipate woman and make her the equal of the man is and remains an impossibility so long as the woman is shut out from social productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be possible when woman can take part in production on a large, social scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time. - The Origin of the Family, Private Property and the State
فريدريش انگلس: رهايی زن و برابری او با مرد، تا زمانی که زن از کار مولده اجتماعی برکنار بماند و محدود به کار خانگی، يعنی خصوصی، باشد، غير ممکن است. رهايی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زن در توليد، در حد وسيع، در مقياس اجتماعی، سهيم شود، و کار خانگی ديگر هيچ چيز جز ذره‌اى ناچيز از وقت او را طلب نکند. - منشأ خانواده، ملک خصوصی و دولت

Viva The International Women's Day!


20100228   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme, zemestãn dar Sued 8' 1247 KB
Leylã Axbãri az Irãn, zendãnhã, sarkubhã 14' 2132 KB
Leylã Marãseme Ruze Zan dar Ãmrikã, Kãnãdã va Orupã 10' 1565 KB
Leylã Marãseme Ruze Zan dar Sued, Frankfurt, Montreal 7' 1091 KB
Dibã Alixãni Ruze Zan, jonbeše zanãn, jonbeše cap   ديبا عليخانى 26' 4046 KB
Sãrã Mohammad Qãnune šari'at dar Sued - tab'ize jensi be hokme qãnun be nãme ãzãdie mazhab   سارا محمّد 21' 3280 KB
Leylã Fateme Zonyã Belzã, Runãk Šahbãz 6' 994 KB
Leylã Jalasãt, klãshã va ãksionhãye Šabakeye Zanãn dar hafteye ãyande 4' 562 KB

20100221   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 108'
Leylã Moarrefie barnãme, Su'ed dar zemestãn 14' 2245 KB
Kuroš Modarresi Owzã'e Irãn, mardom, hokumat, Interpol...   کورش مدرّسى 16' 2471 KB
Kuroš Modarresi Owzã'e Irãn - edãmeye goftogu 19' 2973 KB
Leylã Manfe'attalabi yã ãzãdixãhi? 2' 357 KB
Kuroš Modarresi Owzã'e Irãn - edãmeye goftogu 7' 1139 KB
Leylã Interpol - Seminãr dar Stockholm 1' 115 KB
Leylã Xosrow Golesorxi, Kerãmat Dãnešiãn - vasiyyatnãmehã 7' 1075 KB
Teyfur Bathã'i Gerowgãngirie Rezã Pahlavi - Golesorxi o Dãnešiãn    طيفور بطحائى 24' 3685 KB
Leylã, Qazal Cand xabar: Madreseye doxtarãneye mazhabi dar Sued, Tãlebãn, terorisme dowlati, 8e Mãrs 19' 2941 KB


سايت راديو صداى زنان ١٠ ساله شد!

درست ده سال پيش در هفته دوم فوريه بود که اولين برنامه راديويى صداى زنان روى اينترنت و در همين سايت منتشر شد. از ١٦ سال برنامه‌هاى راديويى صداى زنان، ده سال آن تماماً روى اين سايت عيناً حفظ شده و براى آيندگان هم ميماند. بعيد است سايت ديگرى را پيدا کنيد - حتى آنها که محتوياتشان عمدتاً به شکل نوشته است و به نسبت صدا حجم بسيار کمترى دارند - که ماتريال يک دهه از کارش را اينچنين پيگير و بى‌مضايقه و منظم در اختيار همگان گذاشته باشد. ثبت پيوستۀ ده سال از وقايع مربوط به جنبش زنان و بحث و اظهارنظر بر سر رويدادهاى بزرگ و کوچک ايران و جهان ارزشى تاريخنگارانه هم دارد. غير از کرونولوژى، اين را هم ميشود ديد که در مسير چه رويدادهايى پيشمرگۀ نظامى‌کار اومانيست سوسيال دمکرات ميشود و کمونيست دوآتشه‌اى که هر چيزِ کمتر از ديکتاتورى پرولتاريا برايش کفر بود از لاى عباى سبز کهنه-حاکمان ايران سر در ميآورد يا پرچم سلطنت و ميهن‌پرستى را به خاطر همراهى با "مردم" به دوش ميکشد. خوبست گاهى به برنامه‌هاى قديمى راديو هم نگاهى بيندازيد.
 
20100214   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1210 KB
Mas'ud Nasiri Ejãzeye eqãmat bã tavassol be ezdevãj 7' 1048 KB
Sa'id Sohrãbi Tazãhorãte 22e Bahman dar Stockholm 17' 2693 KB
Leylã Az tazãhorãte 22e Bahman dar Stockholm 9' 1393 KB
Mohammad Asengarãn Owzã'e emruze Irãn 23' 3534 KB
Parisã Nasrãbãdi Owzã'e emruze Irãn 23' 3593 KB
Leylã Cand xabar az Irãn 12' 1781 KB

امروز ٢٢ بهمن روز فرياد مرگ بر حکومت اسلامى است!
20100207   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme - avvalin barnãmeye sãle 2010 11' 1781 KB
Leylã Ketãbe xãterãte zendãne Iraj Mesdãqi - Da'vat be tazãhorãt 9' 1350 KB
Šãhin Da'vat be tazãhorãt dar 11/2 az tarafe Šowrã - دعوت به تظاهرات در سالگرد قيام
پنجشنبه ظهر در مقابل سفارت ايران در استکهلم Elfviksvägen 76
17' 2563 KB
Faride Ruze Komele - Sãlgarde 22e Bahman 8' 1274 KB
Leylã Xabarhã'i az Irãn va e'terãzãte mardom 4' 643 KB
Tamãse telefoni Tazãhorãt moqãbele sefãrat 2' 298 KB
Leylã Xabarhã'i az Irãn - edãme 3' 487 KB
Iraj Mesdãqi Qorube sepide - az zendãn, enqelãb va zedde enqelãb
ايرج مصداقى در ذکر مناقب "اصلاح‌طلبان": ايرج مصداقى
عطريان‌فر، الويرى، بهزاد نبوى، حسين فدايى، محمد باقر ذوالقدر، حجاريان، موسوى تبريزى، هادى غفارى، محسن دعاگو (محمد جواد سلامتى)، هادى خامنه‌اى، دفتر تحکيم وحدت، رفسنجانى، محسن سازگارا، بنى‌صدر، پسر بهشتى، خدايارى، فرهاد رهبر، محمد شريعتمدار، خاتمى، على ربيعى، اکبر گنجى، غلامحسين الهام (عصابدست)، مرتضوى، مرتضى اشراقى، حسينعلى (جعفر) نيرّى، عليرضا علوى‌تبار (پسر حاج سيمين)، شمقدرى، محمدعلى رامين، محسن آرمين، محسن امين‌پور...
19' 3016 KB
Iraj Mesdãqi 18' 2822 KB
Leylã Xabar - Konserte Hezbollãh emruz dar Husby? 1' 190 KBBarnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد