Audio clips from our radio programs in Farsi: 2009
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2009
90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداى ما در اين سايت، به برنامه ريل‌پلير نياز داريد. نوشته‌ها به اورفارسى است.
سه لينک براى‌ دريافت زنده و همزمان صداى زنان از طريق اينترنت (يکشنبه‌ها ١٢ تا ١٤):    asx    pls    m3u    اطلاعات بيشتر
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20091227   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
اين برنامه، آخرين برنامه راديو در سال ٢٠٠٩ است. راديو زنان تا آخر ژانويه ٢٠١٠ برنامه تازه پخش نميکند.
به اميد آنکه سال جديد سال شکست و ذلت براى دشمنان مردم، و سال پيروزى و عزت براى شما باشد.
Leylã Moarrefie barnãme 5' 848 KB
Leylã
Filme mostanade digari az Eslãm dar Sued - Evin Rubar
درباره فيلم تازه اوين روبار - افشاى اسلاميست‌هاى سوئد و پشتيبانى دولت
...در يوتوب ببينيد
Könskriget جنگ جنسى
افشاى فمينيسم... مردها حيوانند!    !ROKS - Män är Djur
Evin Rubar
27' 4219 KB
Leylã Ahdãf va kãrhãye Šabakeye Zanãn 13' 2089 KB
Leylã Šabakeye Zanãn: Xošunate nãmusi, xadamãt... 28' 4359 KB
Leylã E'terãzãte mardom dar Irãn - ãrezuye sãli behtar 7' 1107 KB
کارگر در قرن بيست و يکم معجزه ميکند
اينترپول ضابط محاکم شرع جنايتکاران حاکم بر ايران

20091220   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 314 KB
Leylã Nemune az kãrhãye Šabakeye Zanãn 11' 1760 KB
Leylã Xabar az Irãn 3' 460 KB
Sudãbe Ardavãn Zan dar Irãn - hejãb    سودابه اردوان 17' 2601 KB
Leylã Irãne eslãmi, zan, hejãb 6' 940 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 10' 1734 KB
Arezu Mohammadi Interpol dar xedmate hokumate jenãyatkãre Irãn    آرزو محمدى 12' 1884 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Hãdi Xorsandi Tahqire zan dar Irãn,hejãb - Akse Ãqã pãre šod!    هادى خرسندى    اصغرآقا 23' 3593 KB
Leylã Cand xabar az Sued: Bikãrie, ta'tile SAAB, madãrese eslãmi 11' 1684 KB

20091213   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 10' 1511 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Sorrayyã Šahãbi Owzã'e Irãn, sabzhã va mardom    مصاحبه با ثريا شهابى 17' 2574 KB
Sorrayyã Šahãbi Owzã'e Irãn - edãmeye mosãhebe 16' 2434 KB
Tamãse telefoni Mardom vs Hokumat? Jãme'eye tabaqãti va tahlile tabaqãti kojã raftand? 11' 1770 KB
Sorrayyã Šahãbi Edãmeye mosãhebe, pãsox be soãlãt 16' 2515 KB
Maryam Hoseynzãde Az Irãn: Yãde Mohammad Moxtãri, ketãbe jadid     مصاحبه با مريم حسين زاده 18' 2714 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Leylã 16e Ãzar, ãksionhãye Šowrã dar Stockholm 9' 1366 KB

20091206   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 546 KB
Leylã, Qazal Sued: Aleyhe xošunat bar zanãn 23' 3636 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Leylã Irãn: Bozorgdãšte Moxtãri va Puyande - Kãrgarãne zendãni 8' 1210 KB
Sa'id Sohrãbi Farãxãne Šowrã - Ruze Dãnešju dar Stockholm 7/12   سعيد سهرابى 22' 3345 KB
Hažir Pelãsci Jonbeše dãnešju'i dar Irãn   هژير پلاسچى 19' 2962 KB
Leylã 16e Ãzar - da'vat be tazãhorãt - Medborgarplatsen 7/12, 17:00 8' 1263 KB

20091129   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 75'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 686 KB
Sãleh Arzyãbie Hasteye Aqalliyat az owzã'e Irãn 1 14' 2148 KB
Sãleh Arzyãbie Hasteye Aqalliyat az owzã'e Irãn 2 12' 1835 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Qãsem Šowrãye hemãyat az mobãrezãte ãzãdixãhãneye mardome Irãn - Ãksionhã 7/12, 10/12 16' 2536 KB
Siãvaš Faraji Jam'iyate poštibãni az mobãrezãte Irãn - Ãksione ruze dãnešju 7/12 23' 3620 KB
Tamãse telefoni Esmat: Da'vat be ãksionhãye Šowrã dar Stockholm 7/12 o 10/12 8' 1231 KB

20091122   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 70'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 638 KB
Farzin Mardãn va mas'aleye zanãn    مصاحبه با فرزين 11' 1646 KB
Dãvud Fa'ãliyathãye Šowrã aleyhe hokumate Eslãmi    مصاحبه با داوود
آکسيونهاى شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم
13' 2035 KB
Binã Dãrãbzand Owzã'e Irãn va jonbeše zedde hokumat    مصاحبه با بينا داراب‌زند 15' 2304 KB
Leylã Qãtelin o sarkubgarãn rã bešenãsid - az sãyte Gozãrešgar 7' 1161 KB
Leylã Xošunat nesbat be zanãn - az mosãhebe bã Taslime Nasrin 12' 1884 KB
Leylã, Qazal Az Sued: Šokdarmãni, Konvãnsione Hoquqe Kudak 7' 1134 KB

20091115   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 10' 1485 KB
Iraj Mesdãqi Hokumate Eslãmi va diplomãsi dar xãreje Irãn 19' 2962 KB
Iraj Mesdãqi Edãmeye mosãhebe    مصاحبه با ايرج مصداقى ايرج در مصاحبه با تلويزيون نروژ 22' 3474 KB
Minã Zarrin Owzã'e Irãn, dastgirihã va mohãkemãt    مصاحبه با مينا زرين مينا در کنفرانس آلمان 21' 3210 KB
Leylã Ãksionhãye Šowra: ruze dãnešju (7/12), ruze hoquqe bašar (10/12) 4' 649 KB
Dãrãbi az Tehrãn Kãrgarãne Neyšekare Haft-tappe     مصاحبه با دارابى از تهران 20' 3005 KB
Leylã Tasliat be Farzin 2' 271 KB

20091108   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 11' 1684 KB
Mehrnuš Soxanrãni dar seminãre Šowrã dar Stockholm 3/10 13' 2056 KB
Sudãbe Ardavãn Soxanrãni dar seminãre Šowrã dar Stockholm 3/10 14' 2250 KB
Leylã Šekanje va avãqebe ravãnie ãn - maqãleye Markus Brunner 27' 4219 KB
Dr. Ravãndust Šekanje - nazarãte Markus Brunner 15' 2374 KB
Nãder Sãni Owzã'e Sued va Ettehãdiyeye Orupã 13' 1975 KB
Leylã Yek filme mostanad - Cand xabare kutãh 6' 897 KB

Parvin Mohammadi
Soxanrãni dar Ruze Kudak, Tehrãn      سخنرانى پروين محمدى بمناسبت روز کودک در تهران
مسخره اينکه بايد به بتى که با دست خودم ساخته‌ام التماس کنم که بچه‌ام را زنده نگهدارد!
11' 1663 KB
20091101  
امروز يکشنبه اول نوامبر، راديو صداى زنان بعلت ابتلاء همه مجريان به آنفلوانزا، برنامه ندارد
20091025   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 13' 2062 KB
Leylã Langari Owzã'e Afqãnestãn - Mosãhebeye telefoni az Kãbol 17' 2612 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Milã Mosãfer Markaze Asnãde Irãn - Aleyhe farãmuši     تماس با ميلا مسافر Mila Mosafer dar YouTube 19' 3011 KB
Leylã Jondollãh yã Hezbollãh? Hanuz ham došmane došman - har ke bãšad - dust ast?! 4' 600 KB
Farxonde, Možde Tajrobiyãte zendãn - Xodbãvari va moqãvemat - az konferãnse Ãlmãn   گفتگوهاى زندان 20' 3119 KB
Nãder Sãni Rãsisthã o zedde xãrejihã dar pãrlemãn     نادر ثانى 20' 3032 KB
Leylã, Qazal Axbãri az Irãn o Sued: Kãrgarãne Haft-tappe - Konferãns aleyhe xošunate nãmusi 7' 1102 KB

20091018   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 8' 1307 KB
Leylã Tamãs bã Rãdio Hambastegi Göteborg - Torkiyye va Esrã'il 4' 622 KB
Hasan Mahini Festivãle film dar tab'id 24' 3744 KB
Bahrãm Rahmãni 13e Ãbãn va hokumate eslãmi 22' 3367 KB
Hamid Nowzari Jãsusãne hokumate eslãmi dar Ãlmãn 21' 3259 KB
Leylã Az barnãmeye televizione Ãlmãn: Jãsusãne hokumate eslãmi - YouTube 10' 1512 KB
Leylã Xabar az Irãn va Sued - fa'ãliyathãye Šabakeye Zanãn 6' 940 KB

20091011   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 837 KB
Leylã Konferãnse Hezbe Cape Sued dar Rinkeby 10' 1512 KB
Šãhin Konferãnse Hezbe Cape Sued dar Rinkeby - tãmãse telefoni 7' 1129 KB
Leylã Gerdehamãi dar Hannover - Koštãre zendãniãne siãsi 4' 654 KB
Workshop Gerdehamãi dar Hannover - Nazarãte fa'ãline šerkat konnande az Irãn 13' 2062 KB
Workshop Gerdehamãi dar Hannover - Bahs darbãreye vaqãye'e Irãn 22' 3442 KB
Workshop Gerdehamãi dar Hannover - Bahs darbãreye vaqãye'e Irãn 31' 4860 KB
Rafiq Esmat Soxanrãni dar tazãhorãte Stockholm 10/10 4' 595 KB

20091004   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 816 KB
Hasan Ãzãd Bohrãne eqtesãdie jahãni   حسن آزاد: بحران اقتصادى جهانى 28' 4332 KB
Leylã Dowreye ãmuzeši barãye kãr bã javãnan 19' 2957 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Minã Asadi Ce bar saretãn ãmade? Rowšanfekr zire alame Ganji ce mikonad? - Jãkešhã! v1 v2
سخنرانى مينا اسدى در آلمان: چه بر سرتان آمده؟ روشنفکر زير عَلم گنجى چه ميکند؟! - جاکشها!
25' 3890 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri... دوباره ميشود آرى - شعر مينا اسدى 6' 902 KB
Leylã Barnãmeye Šowrã - Mizegerde hafteye ãti - Jalaseye a'zã 8/10 17:30 12' 1916 KB

20090927   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme - avvalin barnãme ba'd az ta'tilãt 15' 2385 KB
Leylã Rãdio zende ruye Internet - tazãhorãte ruze Qods dar Stockholm 8' 1199 KB
Mãrãl Nasiri Teãtr dar ruze šanbe 4e Oktobr - Zendãniãne siãsi 18' 2736 KB
Leylã Barnãmehãye Šowrã dar 3 va 4 Oktobr - tazãhorãt 15/9 dar Stockholm
برنامه شوراى حمايت از مبارزات مردم ايران در روزهاى ٣ و ٤ اکتبر
7' 1096 KB
Mehrnuš Šowrã va barnãmeye zendãniãne siãsi 14' 2115 KB
Jahãn Nãzli soxan nagoft, Nãzli setãre bud...
6' 945 KB
Mehrnuš Tamãse mojaddad - towzih dar bãrye barnãmeye 4e Oktobr 3' 482 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Tamãse telefoni Tazãhorãt aleyhe Ahmadi-nežãd dar New York 8' 1253 KB
Tamãse telefoni Seminãre Šowrã dar ruze šanbe 3/10 5' 816 KB
Leylã Tazãhorãte 15/9 aleyhe dowlate Sued - mosãhebe va gozãreš 7' 1026 KB

وکيل مدافع براى هر کس که به دليل شرکت در تظاهرات ٢٦ ژوئن و حمله به سفارت ايران، از جانب پليس احضار ميشود

وکيل دعاوى کِنِت لوئيس Kenneth Lewis از دفتر وکالت لوئيس تقبل کرده است که وکيل همه کسانى باشد که در رابطه با تظاهرات جمعه ٢٦ ژوئن در مقابل سفارت حکومت اسلامى از طرف پليس سوئد براى بازجويى احضار ميشوند. اگر پليس شما را هم احضار کند شما هم ميتوانيد از کنت لوئيس بخواهيد که در جلسه بازجويى حاضر و مراقب و مدافع حقوق قانونى شما باشد. براى تماس با او به سايت دفتر وکالت لوئيس مراجعه کنيد.

Advokat Kenneth Lewis på Lewis Advokatbyrå har accepterat att vara ombud om personer blir kallade till polisen för förhör angående händelsen vid iranska ambassaden fredag den 26 juni. Om du blir kallad till polisen kan du alltså begära få advokat Kenneth Lewis som ombud och att han ska vara närvarande vid förhöret. lewislaw.se

گزارش و قطعنامه تظاهرات ١٨ تير در استکهلم     فيلم و عکس در IranNewsReport     سايت ستاد     يوتوب ١     يوتوب ٢     ليلا قرايى

20090809   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme
برنامه فوق‌العاده درباره اوضاع ايران و فعاليتهاى شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران
5' 794 KB
Siãvaš Dãnešvar Owzã'e Irãn, Šowrãye hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn   سياوش دانشور 8' 1312 KB
Said Sohrãbi Owzã'e Irãn, Šowrãye hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn   سعيد سهرابى 8' 1210 KB
Siãvaš Dãnešvar Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu 11' 1787 KB
Said Sohrãbi Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu 7' 1086 KB
Siãvaš Dãnešvar Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu 8' 1215 KB
Said Sohrãbi Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu 13' 1986 KB
Ro'yã Sediqi Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu   رؤيا صديقى 10' 1571 KB
Siãvaš Dãnešvar Owzã'e Irãn - Edãmeye goftogu 14' 2083 KB
Mehrnuš Owzã'e Irãn, Setãde Hemãyat - Edãmeye goftogu   مهرنوش 9' 1441 KB
Said Sohrãbi, Leylã Edãmeye goftogu, tamãs bã Šowrã 7' 1075 KB

20090712   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme - آخرين برنامه راديويى قبل از تعطيلات تابستانى 10' 1501 KB
Fereydun Setãde Hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn, tazãhorãthã, hamkãrihã    مصاحبه با فريدون 13' 1991 KB
Leylã E'terãzhã, Rãdio Sedãye Zanãn, Šabakeye Zanãn 14' 2229 KB
Sa'id Sohrãbi Setãde Hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn 1   مصاحبه با سعيد سهرابى 14' 2116 KB
Sa'id Sohrãbi Setãde Hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn 2 15' 2412 KB
Siãvaš Dãnešvar Setãde Hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn   مصاحبه با سياوش دانشور 14' 2250 KB
Mahnãz Bayãniyeye zendãniãne siãsi 8' 998 KB
Sudãbe Mobãrezãte mardome Irãn, e'terãzhã, omidhã va negarãnihã   مصاحبه با سودابه 5' 784 KB

200900705   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme, še'ri az Šãmlu 4' 589 KB
Ro'yã, Leylã Xabar va tafsir az e'terãzãt va dargirihã 12' 1840 KB
Ro'yã, Leylã Edãmeye xabar va tafsir; Goftogu bã yeki az masdumin dar tazãhorãte sefãrat 5' 794 KB
Tamãse telefoni Jãvid: Do pišnahãd dar bãreye Setãde Hemãyat dar Stockholm 4' 633 KB
Bahrãm Rahmãni Mosãhebe: owzã'e Irãn va Setãde Hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn  بهرام رحمانى 15' 2401 KB
Leylã Yek tamãse telefoni; enteqãdãt va nazarãt 4' 665 KB
Ro'yã, Bahrãm Edãmeye goftogu va nazarãte šenavandegãn, ãksionhãye ba'di 25' 3927 KB
Leylã Goftogu bã fã'ãlin dar ãksionhãye meydãne markazie Stockholm 13' 2008 KB
Mehrnuš Mosãhebe: lozume harekate mostaqell, Setãde Hemãyat  مهرنوش 4' 568 KB
Siãvaš Danešvar Mosãhebe: 18e tir va ãksionhãye digar, Setãde Hemãyat  سياوش دانشور 6' 929 KB
Maryam Šãnsi Mosãhebe: e'terãzãte mardom, dãnešjuyãn  مريم شانسى 3' 514 KB
Leylã, Ro'yã, Bahrãm Soãlãti ke pãsox mitalaband 5' 810 KB

بياييد و صداى مردم ايران باشيد، صداى مردمى که براى حقوق خود و آزادى و برابرى در ايران مبارزه ميکنند!
ميدان Sergel استکهلم ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه ٩ ژوئيه برابر با ١٨ تير

شعارها و آفيش‌هاى "ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران" - فراخوان به ميتينگ ١٨ تير در استکهلم
AffischSV1    AffischSV2    AffischEN1    AffischEN2    شعارها_Slagord   

سه مصاحبه با سؤالات تکرارى - درباره آزادى، دمکراسى و مبارزات مردم ايرانسفارتخانه در همه جا مثل گوشه‌اى از خاک کشور مهمان است.
تظاهر کنندگان در بيرون سيمهاى خاردار از قانون سوئد و در محوطه سفارت دقيقا از "قانون" ايران پيروى کرده‌اند

Ambassadområdet betraktas i hela världen som en bit av gästlandets mark.
Demonstranterna har betett sig i enlighet med svensk lag utanför och i enlighet med iransk "lag" innanför ambassadområdet.

20090628   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme - owzã'e Irãn, tazãhorãte Stockholm 10' 1625 KB
Leylã Tazãhorãte 26/6 dar moqãbele sefãrate Irãn 1 24' 3771 KB
Leylã Tazãhorãte 26/6 dar moqãbele sefãrate Irãn 2 23' 3593 KB
Mahnãz Tazãhorãte 26/6 dar moqãbele sefãrate Irãn 3 23' 3561 KB
Sa'id Sohrãbi Setãde hemãyat az mobãrezãte mardome Irãn  سعيد سهرابى از ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران 13' 1997 KB
Šahruz Mobãrezãte mardom dar Irãn o xãreje Irãn 8' 1312 KB

بياييد و در تظاهرات روز جمعه شرکت کنيد!
بخاطر آن همه آدمى که در چنگ اين رژيم ديکتاتورى مورد تعقيب و آزار و شکنجه‌اند و هر روز کشته ميشوند، صداى اعتراضتان را بلند کنيد!
سر تا پاى رژيم اسلامى زن‌کُش و مردم‌کُش و جنايتکار است و دست تک تک همه کاربدستانش به خون مردم آغشته.
پس براى اعتراض در مقابل سفارت حکومت اسلامى ايران در استکهلم جمع ميشويم.
٢٦ ژوئن ساعت ٣ بعدازظهر در مقابل سفارت ايران در استکهلم
Elfviksvägen 76
همه دوستانتان را هم مطلع کنيد و به همراه بياوريد.
Demonstration fredag den 26 juni kl 15:00 - Iranska Ambasaden, Elfviksvägen 76
Stöd det iranska folkets kamp för frihet, rättvisa och demokrati!

20090621   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barãme, Iran, tazãhorãte diruz  سؤال امروز: چه بايد کرد؟ 8' 1236 KB
Tamãse telefoni 1 Irãn - ce bãyad kard? 6' 945 KB
Tamãse telefoni 2 Jãvid: Irãn - ce bãyad kard?  جاويد 6' 864 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Tamãse telefoni 3 Ro'yã: Irãn - ce bãyad kard?  رؤيا 9' 1344 KB
Tamãse telefoni 4 Irãn - ce bãyad kard? Tafãvothã Neda Agha Soltan 1982-2009 ندا آقاسلطان 4' 665 KB
Tamãse telefoni 5 Narges Zangene: Irãn - ce bãyad kard? Tazãhorãte diruz  نرگس زنگنه 4' 562 KB
Tamãse telefoni 6 Ro'yã: Še'r az Farroxi Yazdi  رؤيا 2' 320 KB
Tamãse telefoni 7 Dãvud: Irãn - ce bãyad kard?  داوود 4' 627 KB
Tamãse telefoni 8 Basir Nasibi: Irãn - ce bãyad kard?  بصير نصيبى Neda Agha Soltan 1982-2009 ندا آقاسلطان 7' 1032 KB
Tamãse telefoni 9 Sadiqe Mohammadi: Irãn - ce bãyad kard?  صديقه محمدى 8' 1188 KB
Leylã Sa'id Soltãnpur - az našriyey Xiãbãn  شعرى از سعيد سلطانپور 2' 271 KB
Tamãse telefoni 10 Mansur Kušãn: Irãn - ce bãyad kard?  منصور کوشان 7' 1091 KB
Tamãse telefoni 11 Rahmãn Hoseynzãde: Irãn - ce bãyad kard?  رحمان حسين‌زاده 5' 735 KB
Leylã Ta'tilãte tãbestãnie Rãdio Zanãn 1' 201 KB
Tamãse telefoni 12 Farãmarz Puyãn: Irãn - ce bãyad kard?  فرامرز پويان 8' 1307 KB
Tamãse telefoni 13 Sa'id Sohrãbi: Irãn - ce bãyad kard?  سعيد سهرابى 9' 1366 KB
Mahnãz Az Hãdi Xorsandi  شعرى از هادى خرسندى 2' 363 KB

Demonstration lördag den 20 juni kl 15-17
Stöd det iranska folkets kamp för frihet, rättvisa och demokrati!

تظاهرات شنبه ٢٠ ژوئن: از مبارزات مردم ايران براى آزادى، عدالت و دمکراسى حمايت کنيد!

20090614   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 110'
Leylã Moarrefie barnãme - Entexãbãte Irãn 15' 2353 KB
Zinat Mirhãšemi Entexãbãt dar Irãn   مصاحبه با زينت ميرهاشمى 7' 1086 KB
Zinat Mirhãšemi Entexãbãt - edãmeye mosãhebe 12' 1900 KB
Leylã Darbãreye Zinat va entexãbãt 9' 1344 KB
Tamãse telefoni Siãmak Bahãri: da'vat be tazãhorãt dar meydãne Sergel   سيامک بهارى
دعوت به تظاهرات عليه رژيم اسلامى - استکهلم ميدان سَرگِل، ٥ بعدازظهر امروز
10' 1517 KB
Mahnãz, Leylã Gozãreš az tazãhorãte Stockholm 1 22' 3372 KB
Mahnãz, Leylã Gozãreš az tazãhorãte Stockholm 2 23' 3561 KB
واى به روزى که اين مردم به جان آمده همه حقوق پايمال شده‌شان را بخواهند...    چند عکس از درگيريهاى تهران و يک نوشته
20090607   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 105'
Ro'yã, Leylã Yek še'r va moarrefie barnãme 3' 535 KB
Leylã Hamgerã'ie zanãn va mãšine entexãbãtie režim 16' 2515 KB
Leylã, Ro'yã Ãksionhãye e'terãzi dar ruze "entexãbãt" 2' 336 KB
Siãvaš Dãnešvar Tazahorãt dar moqãbele sefãrate Irãn dar Stockholm dar ruze "entexãbãt" 14' 2191 KB
Sudãbe Tazahorãt dar moqãbele sefãrate Irãn dar Stockholm dar ruze "entexãbãt" 11' 1636 KB
Ro'yã, Leylã "Entexãbãt", entesãbãt, enteqãmãt va monãzerehã... 19' 3016 KB
Leylã Parniãn Entexãbãt, tarhe hamgerã'ie zanãn, Zanãne 8e Mãrs 24' 3690 KB
Nãder Sãni Entexãbãt dar Irãn va Orupã 10' 1506 KB
Leylã, Mahnãz, Ro'yã Šãye'e, Še'r va da'vat be tazãhorãt: Stockholm 12/6 Sefãrate Irãn
نه به انتصاب، نه به جمهورى اسلامى!
دعوت به تظاهرات در مقابل سفارت حکومت اسلامى در استکهلم
جمعه ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد، روز "انتخابات")
6' 929 KB

20090531   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1096 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 10' 1734 KB
Pia Dar defã' az kãrgarãne dastgir šode dar Ruze Kãrgar   مصاحبه با پيا 20' 3075 KB
Leylã Zanãne faribkãre Jomhurie Eslãmi 4' 633 KB
Leylã Entexãbãt va zanãne liberãl-mosalmãn 19' 2908 KB
Šãdi Amin Tarhe Hamgarã'ie zanãn dar entexãbãt   مصاحبه با شادى امين 31' 4752 KB
Mahnãz Az miãne resãnehã - Ãb be ãsiãbe ke mirizid? Da'vat be tazãhorãt 12' 1873 KB

20090524   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 287 KB
Fereydun Farrahi Badile sorude Ey Irãn, az sãyte Demokrãsie Šowrã'i   مصاحبه با فریدون فرهى از سایت دمکراسى شورایى 7' 1096 KB
Leylã Zanãne sarmãyedãr va tarhe hamgerã'i dar entexãbãt 1 9' 1371 KB
Leylã Zanãne sarmãyedãr va tarhe hamgerã'i dar entexãbãt 2 8' 1317 KB
Ãyrãmru Zan dar Eslãm dar 3 ketãbe jadid   مصاحبه با دکتر آیراملو 25' 3917 KB
Mahnãz Az resãnehã: Zanãn va entexãbãt 6' 902 KB
Sorrayã Šahãbi Tarhe hamgerã'i va entexãbãt dar Irãn   مصاحبه با ثریا شهابى 18' 2817 KB
Leylã Zanãn va entexãbãt 7' 1091 KB

20090517   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 1' 223 KB
Ro'yã Rãdio Peyvand va Entexãbãt 12' 1830 KB
Leylã Tahrife tãrix, entexãbãt, vabã yã tã'un? 4' 606 KB
Leylã Tahrife tãrix, zanãn va entexãbãte Eslãmi 25' 3987 KB
Ãyrãmlu Afkãre omumi, hokumat, entexãbãt   مصاحبه با دکتر آیراملو 28' 4348 KB
Minã Asadi Kuc bã sedãye Minã Asadi   کوچ، شعر مینا اسدى با صداى خودش 4' 611 KB
Mahnãz Az nevešteye Parvãne Hamidi 6' 902 KB
Ašrafi az Irãn Tamãse telefoni: Vaz'e dastgir šodegãne Ruze Kãrgar   اشرفى از تهران - دستگیرشدگان روز کارگر 6' 978 KB
Mahnãz Edãmeye negãhi be nevešteye ruye Internet 4' 589 KB
Leylã Dastgir šodegãne Ruze Kãrgar, Sued: xãterãte Melisã, doxtarãne panãhju 14' 2126 KB

20090510   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 2' 363 KB
Leylã E'dãme Delerã, nazare mardom 9' 1468 KB
Leylã Konferãns aleyhe xošunat dar Stockholm - Lena Gabrielsson 13' 1851 KB
Žãle Ahmadi Jonbeše zanãn va jonbeše kãrgari - edãmeye mosãhebe az hafteye qabl   ادامه مصاحبه با ژاله احمدى 10' 1479 KB
Leylã, Qazãl Do ketãb - xošunat aleyhe zanãn - bekãrat 3' 498 KB
Leylã, Mahnãz Qavãnine panãhandegi, dastgirihãye Ruze Kãrgar, entexãbãt 15' 2250 KB
Leylã Irãn, Zanãn va entexãbãt 12' 1797 KB
Hasan Ãzãd Bohrãne eqtesãdi: (1) Teorihã   حسن آزاد: بحران اقتصادى - تئوریها 19' 2876 KB


کارگران، اى گورکنان سرمايه! با سواره نظام به ميدان بياييد! بمناسبت فرا رسيدن اول ماه مه سال ٢٠٠٨
20090503   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme - Ruze Kãrgar 5' 746 KB
Leylã Ruze Kãrgar dar Sued va Irãn - Dastgirihã 12' 1927 KB
Mahnãz Ruze Kãrgar: Gozãreš az Irãn 6' 913 KB
Behruz Xabbãz Jonbeše kãrari va sãzmãnyãbi   مصاحبه با بهروز خبّاز 33' 5141 KB
Leylã Xabari az Irãn: Tajammo' dar moqãbele dãdgãhe Eslãmi 4' 579 KB
Qazãl, Leylã E'dãme Delãrã Dãrãbi dar Ruze Kãrgar - Cand mosãhebe 12' 1938 KB
Žãle Ahmadi Jonbeše zanãn va jonbeše kãrgari   مصاحبه با ژاله احمدى 17' 2671 KB
Mahnãz Estesmãre kudakãn 11' 1646 KB

20090426   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 773 KB
Mosãhebe Dar bãreye ordugãhe Ašraf dar Erãq 16' 2515 KB
Leylã Enteqãd xosusi az mosãhebe 2' 363 KB
Galãvež Hoseyni Soxanrãni dar Ruze Zan 2009 23' 3620 KB
Mahnãz Tafãvote mozde zanãn va mardãn dar Orupã 2' 223 KB
Ãdele Tamãse telefoni bã Kãbol: Qavãnine Eslãmie zedde zan dar Afqãnestãn 11' 1743 KB
Leylã Qavãnine Eslãmi dar Afqãnestãn - Daste mazhab az zendegie zanãn kutãh! 7' 1123 KB
Mahnãz Qat'nãme - az Bertolt Brecht 3' 471 KB
Qazãl, Mahnãz Axbãri az Irãn va jahãn 11' 1657 KB
Leylã Ruze Kãrgar be meydãn biã'id 8' 1193 KB

20090419   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie bãrname

Women against Afghanistan Rape Law
3' 482 KB
Leylã Qobãdi Sinemãye dar Tab'id  لیلا قبادى 16' 2482 KB
Ebi Dobãre mišavad ãri... دوباره ميشود آرى - شعر مينا اسدى 6' 902 KB
Leylã Langari Goftoguye mostaqim bã Kãbol  لیلا لنگرى 20' 3038 KB
Nigorã Xolovã ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB
Qazãl Ettelã'iye dar bãreye E'terãze Zanãn dar Afqãnestãn 6' 924 KB
Basir Nasibi Sinemãye ãzãd va honarmande moteahhed be mardom 20' 3054 KB
Basir Nasibi Edãmeye mosãhebe  بصیر نصیبى 18' 2725 KB
Leylã Hokme dãdgãh dar Sued, Zanãn va Entexãbãte Eslãmi 11' 1657 KB

20090412   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 719 KB
Mahnãz Bahãr... 3' 444 KB
Leylã Parniãn Soxanrãni dar Ruze Zan - Stockholm 21' 3162 KB
Qazãl Doxtare sarkeš - javanãn 5' 713 KB
Mahnãz, Leylã Jomhurie Eslãmi, zan va entexãbãt, feminism 8' 1296 KB
Qazãl, Leylã Zanãne rowze-xãn, Mojãzãte Eslãmi dar Afqãnestãn, Tab'iz nesbat be zanãn 11' 1722 KB
Leylã Xãterãti az Kubã - Filme Che Guevara 4' 535 KB
Leylã Zanãn dar Xavare miãneye bohrãn-zade 5' 827 KB
Leylã Zanãn dar Felestin 6' 913 KB
Leylã Zanãn dar Afqãnestãn - soxanrãni 14' 2153 KB

20090405   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme - Sakine o Latife 7' 1145 KB
Mehrnuš Moazzami Zanãne faramuš šode   مصاحبه با مهرنوش معظمى 16' 2455 KB
Qazal, Leylã Vaz'e zanãn dar Irãn va Afqãnestãn 14' 2126 KB
Leylã Nešaste G20 - Bohrãn - Tazahorãt aleyhe NATO dar ãlmãn 9' 1312 KB
Parisã Nasrãbãdi Solteye jensi va tabaqãti - ãzãdie zan va mobãrezeye tabaqãti   مصاحبه با پریسا نصرآبادى 25' 3863 KB
Nãder Sãni Tahavvolãte siãsi va eftemã'i dar Sued 24' 3906 KB

20090329   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme, Majma'e Omumie sãlãne 14' 2175 KB
Šahin Šowrãye Zanãne Sanandaj    شهين: شوراى زنان شهر سنندج 10' 1490 KB
Leylã Xedmatkãrãne xãnegi, tanforuši, ãpãrtãide jensi dar Uršalim 13' 1943 KB
Leylã Cand xabar o gozareše kutãh 11' 1646 KB
Qazal Tazãhorãt dar hemãyat az panãhjuyãn - Stockholm 13' 1997 KB
Mahnãz Širãzi 8e Mãrs dar Pãris: Zanãn dar Irãn    مصاحبه با مهناز شيرازى 22' 3431 KB
Leylã Zanãn dar kurepazxãnehãye Mahmudãbãd 3' 546 KB

20090322   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Ro'yã, Leylã Bah bah az eydi ãqãye vazir! Tabrike sãle now 9' 1404 KB
Leylã, Ro'yã Obãmã, Xãmene'i, še'r... 9' 1414 KB
Qazal, Ro'yã Dastgirihã dar Irãn, jã'i ke šãdi jorm ast 10' 1571 KB
Marjãn Eftexãri Jonbeše zanãn    مصاحبه با مرجان افتخارى 17' 2655 KB
Sãrã Niku Ettehãde Zanãne Ãzãdixãh - Payãme Ruze Zan    مصاحبه با سارا نيکو 25' 3906 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 10' 1734 KB
Šahlã Nuri Ãksion aleyhe režime eslami dar Göteborg    مصاحبه با شهلا نورى 11' 1652 KB
Ro'yã Payãme Nowruzi! 7' 1096 KB

20090315   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme, nemune'i az moškelãte Šabakeye Zanãn 13' 1975 KB
Parisã Nasrãbãdi 8e Mãrs dar Irãn    پريسا نصرآبادى 5' 816 KB
Rezã Farnud 8e Mãrs dar Belžik    رضا فرنود 3' 384 KB
Zohre Qarãi 8e Mãrs dar Kãnãdã    زهره قرايى 7' 1123 KB
Šãdi Amin 8e Mãrs dar Ãlmãn    شادى امين 7' 1123 KB
Behruz Xabbãz 8e Mãrs dar Irãn - Dastgirihã    بهروز خبّاز 9' 1436 KB
Leylã 8e Mãrs dar Tehrãn - Šoãrhã, tazorãte yek nafare, foruše lebãse zanãne 8' 1199 KB
Leylã Xãvarãn, zendãnhãye Irãn, bohrãne eqtesãdi 6' 848 KB
Žãle Ahmadi Avvalin Ruze Zan ba'ad az zedde enqelãbe eslãmi, 1977    ژاله احمدى 22' 3410 KB
Leylã Zanãn va bohrãne eqtesãdi 10' 1571 KB
Leylã Zanãn dar Sued, tarhe tahavvole eqtesãdi dar Irãn, vaz'e doxtarãne mohãjer 8' 1312 KB

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
در روز جهانى زن، در هر کجا که هستيد،
به ميدان بياييد و نگذاريد هيچ مراسمى در اين روز
بدون شعار مرگ بر رژيم آپارتايد جنسى،
بدون فرياد مرگ بر حکومت اسلامى،
بدون خواست سرنگونى رژيمهايى که
زن‌کشى و تجاوز به حقوق زن قانون اساسى آنهاست
و بدون ابراز نفرت از حاميان آنان
به پايان برسد.

گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن


يکشنبه ٨ مارس، راديو صداى زنان بعلت شرکت دست‌اندرکاران در مراسم روز جهانى زن، برنامه تکرارى پخش کرد.

20090301   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Be esteqbãle Ruze Jahãnie Zan   کارزار زنان 8' 1274 KB
Sorude Kãrzãr Hãn! Inak vaqte Kãrzãr ast! Še'r: Minã Asadi, Ãhang: Mohammad Šams
4' 508 KB
Leylã Moarrefie barnãme - 8e Mãrs 6' 967 KB
Ãraš Riãhi Mosãhebe bã kãrgardãne "Barãye yek lahze ãzãdi"   مصاحبه ناصر پيشرو با آرش رياحى 19' 2951 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Leylã Exrãje Taslime pas az 7 sãl zendegi dar Sued - Jalase e'terãzi be da'vate Anita Dorazio 18' 2849 KB
Leylã Xafaqãn va sarkub dar Irãn 8' 1280 KB
Parvin Saqafi Seminãr beynolmelalie zanãn dar Ãlmãn - Mobãrezãte zanãn dar Irãn   مصاحبه با پروين ثقفى 22' 3323 KB
Arja Saijonmaa Fast vi är kvinnor "bara"...   گرچه فقط زن هستيم! آريا سايوما   Libertadores 3' 390 KB
Tamãse telefoni 8e Mãrs, Sediqe Mohammadi   صديقه محمدى 4' 611 KB
Tamãse telefoni Panãhandegi, Sãrã Naxa'i   سارا نخعى 3' 487 KB
Tamãse telefoni Ruze zan, Farzãne 3' 406 KB
Tamãse telefoni Ruze zan - ruze e'terãz be ãpãrtãyde jensi 4' 606 KB
پاسخ به يک ايميل بی نام و نشان: ادعاهای غير مستند در مورد مهناز قزلو - از ليلا قرايی

20090222   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 967 KB
Leylã Zanãn dar jonbeše kãrgari 2' 287 KB
Farzãne Dãrãbi Zanãn va jonbeše kãrgari - Mosãhebe 1/2    مصاحبه ناصر پيشرو با فرزانه دارابى 15' 2353 KB
Farzãne Dãrãbi Zanãn va jonbeše kãrgari - Mosãhebe 2/2 15' 2347 KB
Leylã Forume Feministi dar Stockholm 6' 1010 KB
Sahar Mosãhebe: Forume Feministi dar Stockholm    مصاحبه با سحر 12' 1787 KB
Leylã Axbãri az Irãn va jahãn - 8e Mãrs 10' 1479 KB
Tamãse telefoni Kãrzãre Zanãn dar Stockholm 14' 2196 KB
Leylã Cand filme jadid 4' 579 KB
Leylã Axbãri az Irãn - 8e Mãrs dar Rinkeby 6' 875 KB

20090215   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 428 KB
Leylã Ruze Komala dar Stokholm 5' 767 KB
Mas'ud Nasiri, Leylã Zanãn va moškelãte eqãmat az tariqe ezdevãj 1 28' 4310 KB
Mas'ud Nasiri, Leylã Zanãn va moškelãte eqãmat az tariqe ezdevãj 2 29' 4499 KB
Tamãse telefoni Zanãn va eqãmat az tariqe ezdevãj 7' 1118 KB
Foruq Farroxzãd Še'ri az Foruq bã sedãye xodaš 4' 611 KB
Sarmadi Farãnse: bohrãn eqtesãdi va e'terãzãte mardom va kãrgarãn 14' 2277 KB

20090208   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 638 KB
Maniže Gãzerãni Dastgirihã: Hakimi, Amiri va fa'ãline jonbeše kãrgari    مصاحبه با منيژه گازرانى 15' 2342 KB
Leylã Ma'sume Qal'eci e'dãm šod 4' 627 KB
Faribã Taxribe Xãvarãn - Komiteye Javãnãne Irãni dar Orupã    مصاحبه با فريبا 17' 2639 KB
Mahdiye Xãvarãn, gurestãne enqelãbiun, La'natãbãde zedde enqelãbe eslãmi    مصاحبه با مهديه 9' 1355 KB
Šokufe Montazeri Tahsson - Taxribe Xãvarãn    مصاحبه با شکوفه منتظرى 12' 1846 KB
Šahzãd Sarmadi Qatle ãmme mardome bidefã'e Qazze    مصاحبه با شهزاد سرمدى 21' 3199 KB
Leylã Hamle be mardom rã mahkum mikonim 2' 320 KB

صداى حميد و بچه‌هاى فداکار و شکست ناپذيرش در يوتوب
گزارشهای خبرنگاران راديو صدای زنان از ايران: گزارشهای امين - گزارشهای حميد


Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد